Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vidaus audito srityje;

išmanyti, vadovautis ir mokėti savo veikloje taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos ir tarptautinius teisės aktus, dokumentus reglamentuojančius vidaus audito sritį, taip pat reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų struktūras ir valdymo principus;

gebėti tikrinti ir vertinti viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą ir vykdymą, sutartinių įsipareigojimų vykdymą, turto valdymą ir vidaus kontrolę skaidrumo, veiksmingumo ir rezultatyvumo aspektais;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pasiūlymus;

išmanyti vidaus audito profesinės praktikos standartus;

žinoti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

būti objektyviu ir nešališku, laikytis profesinės etikos;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

rengia vidaus audito planus, programas;

rengia rizikos vertinimo, audito pavyzdžių atrankos metodikas ir standartinius darbo dokumentus vidaus audito srityje;

tikrina ir vertina ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų:

veiklos ir vidaus kontrolės sistemos atitiktį nustatytiems tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams;

vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, žmogiškųjų išteklių panaudojimo racionalumą ir kita);

strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų vykdymą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo aspektais;

valstybės turto valdymą;

viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą;

atlieka periodinę ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų rizikų valdymo planų įgyvendinimo stebėseną;

atlieka ministerijos ir jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl rizikų valdymo procedūrų ir proceso tobulinimo;

vertina vidaus kontrolės elementus ir rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

vidaus audito metu gautą informaciją fiksuoja darbo dokumentuose ir teikia juos kartu su atlikto vidaus audito ataskaitos projektu skyriaus vedėjui;

stebi vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų vykdymą, fiksuoja tai dokumentuose, surašo pažangos stebėjimo (poauditinės veiklos) pažymas;

atsako už vidaus audito rezultatus;

vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų užtikrintas skyriui priskirtų funkcijų vykdymas.