Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo ar teisės krypties išsilavinimą;

išmanyti, vadovautis ir mokėti taikyti savo veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos ir tarptautinius teisės aktus, dokumentus, reglamentuojančius vidaus audito sritį, taip pat reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reglamentuojančius ES finansinės paramos administravimą, valstybės pagalbos teikimą;

gerai žinoti ES fondų / programų, kurie priskirti skyriaus kompetencijai, veiklos nuostatas ir principus;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti vidaus auditą;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pasiūlymus;

išmanyti tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus;

būti objektyviu ir nešališku, laikytis profesinės etikos;

žinoti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus strateginio ir metinio plano;

rengia standartinius darbo dokumentus, vidaus audito atlikimo, rizikos vertinimo, atrankos metodikas bei teikia pasiūlymus, kaip tobulinti vidaus audito atlikimo dokumentus;

rengia ir teikia tvirtinti skyriaus vedėjui vidaus audito planus ir programas;

skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir atlieka vidaus auditus, siekdamas įvertinti ministerijos bei jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų:

veiklos atitiktį nustatytiems tikslams bei uždaviniams, Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams;

vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą ir rizikos veiksnių valdymą (ar naudojamos priemonės yra efektyvios ir naudingos);

strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą;

valstybės biudžeto lėšų naudojimą (ar skirtos lėšos naudojamos taupiai, ekonomiškai ir rezultatyviai);

juridinių subjektų ekonominę, ūkinę – finansinę būklę (ar teisėtai atliktos finansinės operacijos, kaip saugomos piniginės lėšos ir materialinės vertybės);

sudarytų sutarčių, finansinių operacijų atlikimą ir lėšų naudojimo teisingumą;

apskaitos ir atskaitomybės tvarkymą;

informacijos apie audituojamojo subjekto finansinės ir ūkinės veiklos patikimumą ir išsamumą (kaip informacija renkama, analizuojama, klasifikuojama ir skelbiama);

valstybės turto valdymą, naudojimą (ar juo disponuojama taupiai ir racionaliai, pagal teisės aktus ir sutartis);

procedūras, taikomas audituojamojo subjekto valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto bei informacijos apsaugai, prireikus patikrina, ar toks turtas egzistuoja;

informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų (pirkimų ir kt. dokumentų) projektus;

kontroliuoja skyriaus tarnautojų pavedimų vykdymą;

atlieka vidaus audito darbo dokumentų peržiūrą ir užtikrina, kad baigus vidaus auditą būtų sutvarkyti darbo dokumentai ir parengti bylų vidaus aprašai;

teikia skyriaus vedėjui objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituojamųjų ministerijos bei jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos;

informuoja skyriaus vedėją apie tikrinimo metu išaiškintus trūkumus ir pažeidimus;

pagal poreikį ir kompetenciją teikia informaciją Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei;

pagal poreikį ir kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę;

pagal skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su nacionalinėmis institucijomis;

atsako už skyriaus atliktų vidaus auditų rezultatus;

pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus;

skyriaus vedėjo laikinai nesant (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais), antrumo teise vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.