Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą, vidaus auditoriaus atestatą;

turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;

turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo darbo patirtį;

išmanyti valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, finansų valdymą, buhalterinę apskaitą, biudžetinių įstaigų ir vidaus audito veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktus;

išmanyti Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisykles, vidaus audito standartus, taip pat išmanyti audituojamą sritį;

išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir LR teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus kompetencijai priskirtus ES fondus / programas;

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų) B1 lygiu;

gebėti kompetentingai rinkti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas bei teikti rekomendacijas Ministerijos vadovybei, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovams;

gebėti analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai rasti sprendimų būdus, planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą;

sugebėti analizuoti vidaus audito procedūrų efektyvumą ir pakankamumą;

mokėti valdyti skyriaus kompetencijai priskirtą dalykinę informaciją;

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

gerai išmanyti raštvedybos organizavimą ir tvarkymą;

mokėti dirbti kompiuteriu, MC Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

atsako už Skyriaus veiklą ir savarankiškai organizuoja Skyriaus darbą pagal ministro patvirtintus Skyriaus nuostatus;

atsižvelgiant į Ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos specifiką, naujausias tendencijas rengia ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras) tvirtinti Skyriaus vidaus audito metodiką;

tvirtina vidaus audito atlikimo dokumentus (procedūrų vadovus, klausimynus, patikros lapus ir kt.);

atsižvelgiant į atliktą Ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų rizikos vertinimo analizę planuoja Skyriaus veiklą, sudaro Skyriaus strateginius ir metinius veiklos planus, juos raštu suderina su ministru;

tvirtina Skyriaus kompetencijai priskirtų ES fondų / programų audito strategijas;

organizuoja Skyriaus darbą:

nustato Skyriaus darbuotojų (valstybės tarnautojų) darbo apimtį;

organizuoja Ministerijos, jos padalinių ir vykdomų programų vidaus auditų atlikimą;

organizuoja Ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vidaus auditų atlikimą;

organizuoja skyriaus kompetencijai priskirtų ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemų, lėšų ir metinių sąskaitų auditų atlikimą pagal Europos Komisijos (toliau – EK) nustatytus reikalavimus;

organizuoja Skyriaus specialistų pasitarimus, tikrinimų, audito ir kitų einamųjų klausimų aptarimus;

kontroliuoja pavedimų vykdymą, audito ir tikrinimų dokumentinį įforminimą vadovaujantis Vidaus audito reikalavimais, tarptautiniais Vidaus audito profesinės praktikos standartais ir kitais teisės aktais;

prižiūri Skyriaus specialistų (vidaus auditorių) atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, atlikdamas informacijos perpatikrinimus;

pagal kompetenciją atstovauja Ministerijai kitose LR ir ES institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;

teikia Ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovams konsultacijas ir rekomendacijas vidaus kontrolės, rizikos ir finansų valdymo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;

koordinuoja Skyriaus veiklą bei keičiasi informacija su kitais audito vykdytojais;

užtikrina poauditinės veiklos (pažangos stebėjimo) vykdymą;

parengia ir teikia ministrui tvirtinti Skyriaus specialistų pareigybių aprašymus;

sudaro sąlygas Skyriaus specialistams tobulinti profesinius įgūdžius;

vertina Skyriaus specialistų tarnybinę veiklą;

teikia ministrui pasiūlymus dėl Skyriaus specialistų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą ir iki kiekvienų metų kovo 1 d. teikia ją Finansų ministerijai bei ministrui;

teikia EK nuomones dėl ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemų funkcionavimo, metinių sąskaitų ir EK teikiamų valdymo deklaracijų teisingumo;

analizuoja Ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo ministrui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

dalyvauja kuriant, įsigyjant ir diegiant vidaus audito kompiuterizavimo programas;

organizuoja Skyriaus dokumentų tvarkymą ir apskaitą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, audito išvadas ir ataskaitas nustatytąja tvarka perduoda į archyvą;

pagal kompetenciją koordinuoja Valstybės kontrolei teikiamą informaciją;

koordinuoja Valstybės kontrolės pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo vykdymo kontrolę;

vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas bei Ministerijos vadovybės nurodymus, susijusius su vidaus auditu.