Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnę nei 3 metų praktinio darbo pagal specialybę patirties;

turėti procesinių dokumentų rengimo ir atstovavimo teismuose patirtį;

gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius teisės aktus, administracinius, civilinius, baudžiamuosius įstatymus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa);

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisei, atitiktų juridinės technikos reikalavimus, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos parengtų teisės aktų projektų socialinės paramos politikos, socialinės integracijos politikos ir paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti politikos srityse;

siekiant užtikrinti, kad kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateikti derinti teisės aktų projektai neprieštarautų socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų;

siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai), rengia ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, techniškai aptarnauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisiją;

konsultuoja ministerijos darbuotojus jų veikloje iškylančiais teisiniais klausimais, dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų sudarytų ir sudaromų darbo grupių, komisijų darbe;

siekiant atstovauti ministerijos interesus:

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus;

atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

kas ketvirtį teikia ataskaitas skyriaus vedėjui apie ministerijos teismuose esančių bylų eigą bei teismų praktikos, susijusios su ministerijos kuruojamomis sritimis, apibendrinimus;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

siekiant įgyvendinti ministerijos veiklos tikslus, rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

siekiant užtikrinti korupcijos prevencijos uždavinių įgyvendinimą, atlieka ministerijos rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.