Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų praktinio darbo pagal specialybę patirtį;

turėti procesinių dokumentų rengimo ir atstovavimo teismuose patirtį;

gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius teisės aktus, administracinius, civilinius, baudžiamuosius įstatymus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, internetu, elektroniniu paštu);

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisei, atitiktų teisės technikos reikalavimus, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos parengtų teisės aktų projektų šeimos, vaikų ir jaunimo politikos srityse;

siekiant užtikrinti, kad kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateikti derinti teisės aktų projektai neprieštarautų socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų;

siekiant užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kitiems teisės aktams, atitiktų teisės technikos reikalavimus, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos teisės aktų projektų tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais bei teisinio pobūdžio dokumentų (sutarčių, įgaliojimų ir kt.);

siekiant atstovauti ministerijos interesams, kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai), rengia procesinius dokumentus teismams ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, socialinės apsaugos ir darbo ministrui, ministerijos kancleriui ar skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja ministerijos interesams teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą, koordinuoja informacijos dėl Seimo sesijų darbų programos socialinės apsaugos ir darbo srityje rengimą ir šios programos vykdymo stebėseną;

konsultuoja ministerijos darbuotojus, jų veikloje iškylančiais teisiniais klausimais, dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

siekiant įgyvendinti ministerijos veiklos tikslus, rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.