Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne trumpesnę kaip 2 metų buhalterinės apskaitos, ekonominio darbo patirtį;

labai gerai išmanyti ir gebėti taikyti finansinę ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti išvadas dėl teisės aktų projektų socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, strateginį ir biudžeto planavimą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, finansinių Europos Sąjungos paramos programų lėšų administravimą, darbo apmokėjimą, asignavimus ir turto valdymą, naudojimą, disponavimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus ir teisės aktus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

mokėti dirbti kompiuterine programa „eApskaita”, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

kartu su kitais Ministerijos darbuotojais rengia Ministerijos įgyvendinamų programų ir priemonių sąmatų projektus ir kitą medžiagą, reikalingą Ministerijos biudžeto projektui sudaryti;

atsižvelgiant į Ministerijai patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus ir Ministerijos darbuotojų siūlymus, rengia Ministerijos vykdomų programų ir priemonių sąmatas ir jas teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

užtikrina, kad Ministerijos įgyvendinamų programų ir priemonių sąmatos būtų sudarytos vadovaujantis sąmatų sudarymą reglamentuojančiais teisės aktais;

atsižvelgiant į patvirtintą valstybės biudžetą, rengia Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų ir įstaigų prie Ministerijos suvestines valstybės biudžeto sąmatas su skaičiavimais ir jas teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

renka, analizuoja ir susistemina informaciją iš Ministerijos darbuotojų, įstaigų prie Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų bei savivaldybių administracijų apie valstybės biudžeto asignavimų poreikį Ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms įgyvendinti, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl jų perskirstymo ir (ar) Ministerijos įgyvendinamų programų ir (ar) priemonių sąmatų tikslinimo;

iš Ministerijai pavaldžių įstaigų ir įstaigų prie Ministerijos surenka informaciją apie planuojamas šių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalį ir kitas lėšas, duomenis apie patikslintas bei viršplanines šių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų perskirstymo bei užtikrina reikalingų duomenų įtraukimą į Ministerijos įgyvendinamų programų ir priemonių sąmatas ir jas teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

analizuoja įstaigų prie Ministerijos ir Ministerijai pavaldžių įstaigų (išskyrus socialinės globos įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Ministerija) sąmatų projektuose nurodytą lėšų poreikį;

renka ir analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl nurodytų lėšų perskirstymo tarp Ministerijos vykdomų programų ir priemonių bei sąmatų tikslinimo;

paruošia ir perduoda Ministerijos vykdomų programų ir priemonių sąmatas Ministerijos archyvui pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

teikia pastabas ir pasiūlymus bei dalyvauja Lietuvos Respublikos finansų ministerijai rengiant Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, rengia su Ministerijos kompetencija susijusią informaciją, reikalingą nurodytam įstatymo projektui parengti ir pateikti suinteresuotoms institucijoms;

nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, Europos Sąjungos institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia Skyriaus vedėjui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, planavimo dokumentų, susijusių su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimi, projektų tobulinimo, Ministerijos pozicijos kitais su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimi susijusiais klausimais;

rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos ir (ar) Ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, susijusius su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimi;

teikia pastabas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

vertina Ministerijos darbuotojų parengtus planavimo dokumentus, jų atitiktį strateginį ir biudžeto planavimą reglamentuojantiems teisės aktams, Ministerijos kompetencijai priskirtiems planavimo dokumentams;

renka, analizuoja ir vertina Ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų patvirtintuose planavimo dokumentuose, jų projektuose asignavimų poreikį nustatytoms priemonėms, kurių atsakinga vykdytoja yra Ministerija, įstaigos prie Ministerijos ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, įgyvendinti;

vykdo valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo pagal Ministerijos vykdomas programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

renka, kaupia, sistemina, analizuoja ir teikia su Ministerijos kompetencija susijusią informaciją kitų ministerijų rengiamoms ataskaitoms;

teikia metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą Ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie Ministerijos, Ministerijai pavaldžioms įstaigoms, savivaldybių administracijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų, planavimo dokumentų, reglamentuojančių socialinę apsaugą ir darbą, pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

kartu su kitais Ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) Ministerijos kancleriui pavedus, pagal įgaliojimą atstovauja Ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

dalyvauja Ministerijos ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią Ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

konsultuoja Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos ir Ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

kartu su kitais Ministerijos darbuotojais analizuoja teisės aktų, planavimo dokumentų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms;

asmeniškai atsako už Ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, jam pavestų užduočių vykdymą, pagal Ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

atstovauja Ministerijai kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia oficialią Ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

bendradarbiauja su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  Skyriaus žinioje esančia, kitų Ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus.