Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnė nei 3 metų teisinio darbo patirtį;

turėti ne mažesnę nei 2 metų procesinių dokumentų rengimo ir atstovavimo teismuose bei ikiteisminio ginčų nagrinėjimo ne teismo institucijose patirtį;

gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus reglamentuojančius socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius teisės aktus, administracinius, civilinius, baudžiamuosius įstatymus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisei, atitiktų teisės technikos reikalavimus, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su darbo politikos sritimi;

siekiant užtikrinti, kad kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateikti išvadoms teisės aktų projektai neprieštarautų socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

siekiant užtikrinti korupcijos prevencijos uždavinių įgyvendinimą,  atlieka ministerijos rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

vertina dokumentų, parengtų atliekant viešuosius pirkimus, atitikimą teisės aktų reikalavimams;

siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą: vertina teisinio pobūdžio dokumentų (sutarčių, įgaliojimų, ir kt.) atitikimą teisės aktų reikalavimams; teikia teisines konsultacijas ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų projektus;

siekiant atstovauti ministerijos interesams, kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijai teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

siekiant įgyvendinti ministerijos tikslus, rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, rengia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;    

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teisinio reguliavimo stebėsenos planus;

vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.