Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 4 metų teisinio darbo patirtį;

gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, administracinius, civilinius, baudžiamuosius įstatymus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

išmanyti duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, mokėti juos taikyti praktikoje, sugebėti įvertinti kitų teisės aktų atitikimą jiems;

gebėti atlikti 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau − Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsnyje nurodytas duomenų apsaugos pareigūno užduotis.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisei, atitiktų teisinės technikos reikalavimus, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės tarnautojo dalykinėje srityje parengtų teisės aktų projektų;

siekiant užtikrinti, kad kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateikti derinti teisės aktų projektai neprieštarautų socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų;

siekiant užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kitiems teisės aktams, atitiktų teisinės technikos reikalavimus, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų bei įstaigų pateiktų teisės aktų projektų organizacinės veiklos klausimais bei teisinio pobūdžio dokumentų (sutarčių, įgaliojimų ir kt.);

siekiant atstovauti ministerijos interesams: kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia procesinius dokumentus teismams ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, socialinės apsaugos ir darbo ministrui, ministerijos kancleriui ar skyriaus vedėjui pavedus, pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja ministerijos interesams teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

pagal skyriaus kompetenciją vertina dokumentų, parengtų atliekant viešuosius pirkimus, atitikimą teisės aktų reikalavimams;

siekiant užtikrinti korupcijos prevencijos uždavinių įgyvendinimą, atlieka ministerijos rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

siekiant užtikrinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų laikymąsi ministerijoje, atlieka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas ministerijos duomenų apsaugos pareigūno užduotis, vykdo šiame reglamente duomenų apsaugos pareigūnui nustatytas pareigas, teikia siūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui dėl duomenų apsaugos tobulinimo ministerijoje;

konsultuoja Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo taikymo klausimais;

koordinuoja Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimą ministerijoje;

siekiant įgyvendinti ministerijos strateginius tikslus, rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus;

vykdo kitus su duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymu susijusius nenuolatinio pobūdžio socialinės apsaugos ir darbo ministro pavedimus.