Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 4 metų praktinio darbo pagal specialybę patirtį;

turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį atstovaujant teismuose, rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų, vertinant sutarčių pagrįstumą ir jų atitikimą teisės aktų reikalavimus;

gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius teisės aktus, administracinius, civilinius, baudžiamuosius įstatymus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, turėti tai patvirtinantį pažymėjimą (sertifikatą);

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant padėti skyriaus vedėjui organizuoti skyriui pavestų funkcijų vykdymą:

pataria skyriaus vedėjui rengiant pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė), kitoms valstybės institucijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;

pataria skyriaus vedėjui rengiant pastabas ir pasiūlymus Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų medžiagą; pataria skyriaus vedėjui rengiant pastabas ir pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos ir darbo ministrui pavestomis valdymo sritimis, projektų tobulinimo;

pataria skyriaus vedėjui rengiant pastabas ir pasiūlymus siekiant užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisei, atitiktų teisės technikos reikalavimus, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos su strateginiu planavimu ir monitoringu susijusių parengtų teisės aktų projektų, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl teisinio pobūdžio dokumentų (įsakymų, sutarčių, įgaliojimų ir kt.) pateiktų peržiūrėjimui pagrįstumo;

rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, susijusius su ministerijos veikla;

pataria skyriaus vedėjui dėl galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių socialinę apsaugą ir darbą pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

pataria skyriaus vedėjui dėl ministerijos atstovaujamų teisminių procesinių dokumentų rengimo; kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose; teikia ataskaitas ir siūlymus skyriaus vedėjui apie ministerijos teismuose esančių bylų eigą bei teismų praktikos, susijusios su ministerijos veiklos sritimis, apibendrinimus;

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų projektus, teikia suderintus pasiūlymus;

konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, jų veikloje iškylančiais teisiniais klausimais;

kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų rengia ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, teisinio reguliavimo stebėsenos planus;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.