Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės apsaugos ir darbo srityje;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti išvadas dėl teisės aktų projektų socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, strateginį ir biudžeto planavimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus ir teisės aktus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

mokėti bent vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Ministerijos strateginio veiklos plano, metinio veiklos plano ir Ministerijos administracijos padalinių metinių veiksmų planų rengimą;

renka, analizuoja ir susistemina informaciją iš Ministerijos darbuotojų, įstaigų prie Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų bei savivaldybių administracijų apie valstybės biudžeto  lėšų poreikį Ministerijos įgyvendinamoms programoms ir priemonėms įgyvendinti;

kartu su kitais Ministerijos darbuotojais rengia Ministerijos įgyvendinamų programų ir priemonių sąmatų projektus ir kitą medžiagą Ministerijos strateginiam veiklos planui ir metiniam veiklos planui sudaryti, koordinuoja ir organizuoja nurodytos informacijos rengimą;

suveda ir tikslina Ministerijos strateginio veiklos plano, kitų planavimo dokumentų duomenis Stebėsenos informacinėje sistemoje, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje;

planuoja ir koordinuoja socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų planavimą;

atsižvelgiant į Ministerijai patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus, kartu su kitais Ministerijos darbuotojais rengia Ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymą Ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms;

vykdo Ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną, rengia Ministerijos strateginio veiklos plano vykdymo ketvirtines ir metinę ataskaitas bei Ministerijos metinio veiklos plano vykdymo metinę ataskaitą;

renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl nurodytų lėšų perskirstymo tarp Ministerijos vykdomų programų ir priemonių bei sąmatų tikslinimo;

analizuoja ir vertina lėšų poreikį teisės aktų projektų, reglamentuojančių socialines išmokas, kompensacijas už išlaidas būsto išlaikymui, naujoms nuostatoms įgyvendinti;

analizuoja ir vertina bazinių socialinių išmokų dydžius, jų pokyčius ir lėšų poreikį jiems užtikrinti;

rengia, kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę bei kitą informaciją apie socialines išmokas, kompensacijas už išlaidas būsto išlaikymui, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl nurodytos statistinės ir kitos informacijos rinkimo, kaupimo, sisteminimo ir analizės tobulinimo;

rengia statistinę analitinę medžiagą apie teikiamą socialinę paramą atskirose savivaldybėse ir teikia ją Ministerijos darbuotojams, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

renka, kaupia, sistemina, analizuoja ir teikia su Ministerijos kompetencija susijusią informaciją kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų rengiamoms ataskaitoms;

vykdo valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo pagal ministerijos įgyvendinamas programas ir priemones koordinavimą ir kontrolę;

nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, Europos Sąjungos institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia Skyriaus vedėjui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, planavimo dokumentų, susijusių su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimi, projektų tobulinimo, Ministerijos pozicijos kitais su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimi susijusiais klausimais;

rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos ir (ar) Ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

vertina Ministerijos darbuotojų parengtus planavimo dokumentus, jų atitiktį strateginį planavimą reglamentuojantiems teisės aktams, Ministerijos kompetencijai priskirtiems planavimo dokumentams;

kartu su kitais Ministerijos darbuotojais rengia programų ir priemonių sąmatų projektus ir kitą medžiagą Ministerijos strateginiam veiklos planui ir metiniam veiklos planui sudaryti;

renka, analizuoja ir vertina Ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų patvirtintuose planavimo dokumentuose, jų projektuose asignavimų poreikį nustatytoms priemonėms, kurių atsakinga vykdytoja yra Ministerija, įstaigos prie Ministerijos ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, įgyvendinti;

rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, susijusius su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimi;

teikia pastabas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų, planavimo dokumentų, reglamentuojančių socialinę apsaugą ir darbą, pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

kartu su kitais Ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) Ministerijos kancleriui pavedus, pagal įgaliojimą atstovauja Ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

dalyvauja Ministerijos ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, svarstant su Ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią Ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

konsultuoja Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos ir Ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;

teikia metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą Ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie Ministerijos, Ministerijai pavaldžioms įstaigoms, savivaldybių administracijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

kartu su kitais Ministerijos darbuotojais analizuoja teisės aktų, planavimo dokumentų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms;

asmeniškai atsako už Ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, jam pavestų užduočių vykdymą, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

atstovauja Ministerijai kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia oficialią Ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus.