Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės apsaugos ir darbo srityje;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti išvadas dėl teisės aktų projektų socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, strateginį ir biudžeto planavimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus ir teisės aktus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

mokėti bent vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano parengimą bei kontroliuoja jų įgyvendinimą;

vykdo Ministerijos kompetencijai priskirtų planavimo dokumentų įgyvendinimo kontrolę;

organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja su Ministerijos kompetencija susijusios informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui rengti, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;

organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymą bei panaudojimą;

organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja lėšų poreikio Ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms ateinantiems metams įgyvendinti rinkimą;

organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja, kad strateginį planavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka būtų parengtas Ministerijos strateginis veiklos planas ir metinis veiklos planas;

organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja, kad būtų suvesti Ministerijos strateginio veiklos plano bei jų įgyvendinimo duomenys į Stebėsenos informacinę sistemą, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemoje, vykdoma nurodytų planavimo dokumentų stebėsena, parengtos Ministerijos strateginio veiklos plano ketvirtinės ir metinės ataskaitos, Ministerijos metinio veiklos plano metinė ataskaita;

rengia ir organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja, kad valstybės kapitalo investicijas reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka būtų parengti socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų plano projektai;

renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją bei socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų projektų įgyvendinimą;

rengia ir organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamente nustatytais terminais būtų parengta ir pateikta Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė) Ministerijos metinė veiklos ataskaita;

renka, analizuoja ir susistemina informaciją iš Ministerijos darbuotojų, įstaigų prie Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų bei savivaldybių administracijų apie valstybės biudžeto asignavimų poreikį Ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms įgyvendinti;

organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja, kad Ministerijos vykdomų programų ir priemonių sąmatų projektai būtų parengti programų ir priemonių sąmatų rengimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Ministerijai patvirtintas valstybės biudžeto lėšas;

renka ir analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl nurodytų lėšų perskirstymo tarp Ministerijos vykdomų programų ir priemonių

vykdo valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo pagal Ministerijos vykdomas programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

renka, kaupia, sistemina, analizuoja ir teikia su Ministerijos kompetencija susijusią informaciją kitų ministerijų rengiamoms ataskaitoms;

teikia pastabas ir pasiūlymus bei dalyvauja Lietuvos Respublikos finansų ministerijai rengiant Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, rengia ir organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja su Ministerijos kompetencija susijusios informacijos, reikalingos nurodytam įstatymo projektui parengti, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;

teikia metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą Ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie Ministerijos, Ministerijai pavaldžioms įstaigoms, savivaldybių administracijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

nagrinėja Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, Europos Sąjungos institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia Skyriaus vedėjui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, planavimo dokumentų, susijusių su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimi, projektų tobulinimo, Ministerijos pozicijos kitais su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimi susijusiais klausimais;

rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos ir (ar) Ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, susijusius su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimi;

teikia pastabas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų, planavimo dokumentų, reglamentuojančių socialinę apsaugą ir darbą, strateginį ir (ar) biudžeto planavimą, pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

kartu su kitais Ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) Ministerijos kancleriui pavedus, pagal įgaliojimą atstovauja Ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

dalyvauja Ministerijos ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, svarstant su Ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią Ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;

vertina Ministerijos darbuotojų parengtus planavimo dokumentus, jų atitiktį strateginį planavimą reglamentuojantiems teisės aktams, Ministerijos kompetencijai priskirtiems planavimo dokumentams;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

kartu su kitais Ministerijos darbuotojais analizuoja teisės aktų, planavimo dokumentų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms;

asmeniškai atsako už Ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, jam pavestų užduočių vykdymą, pagal Ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

kartu su kitais Ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

bendradarbiauja su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  savo žinioje esančia, kitų Ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

atstovauja ministerijai kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia oficialią Ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

laikinai nesant Skyriaus vedėjo, vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

vykdo kitus su jam nustatyta kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.