Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą sociologijos studijų krypties, arba socialinio darbo studijų krypties, arba ekonomikos studijų krypties, arba viešojo administravimo studijų krypties, arba statistikos studijų krypties, arba matematikos studijų krypties išsilavinimą;

išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo ir teisinę sistemą, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos ir darbo sritį bei valstybės tarnybą;

gebėti analizuoti ir vertinti socialinės politikos poveikį socialinei aprėpčiai;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti statistinę, mokslinę ir kitą informaciją;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

gebėti dirbti bent viena labiausiai paplitusių statistinių programinių įrangų (SPSS, SAS, STATA), dirbti su duomenų bazėmis;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

dalyvauja Europos Sąjungos Užimtumo ir socialinių reikalų tarybos Socialinės apsaugos komiteto Rodiklių pogrupio (ISG), Europos Komisijos bei kitų tarptautinių organizacijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų rengiamų pozicijų skurdo ir socialinės atskirties bei kitais klausimais, susijusiais su ministerijos veiklos sritimis;

dalyvauja rengiant ataskaitas ir informaciją apie nacionalinių ir ES teisės aktų, strategijų, programų įgyvendinimą skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politikos srityje;

analizuoja pagrindinių ekonominių ir socialinių rodiklių kitimą, dalyvauja juos vertinant ir prognozuojant Lietuvos Respublikos socialinę raidą;

skaičiuoja ir skelbia minimalių vartojimo poreikių dydį (vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymu ir kitais teisės aktais);

rengia analizes, siekiant įvertinti galimybes plėsti minimalių vartojimo poreikių dydžio naudojimą formuojant socialinės apsaugos politiką;

dalyvauja sisteminant ir analizuojant informaciją apie įgyvendinamos socialinės, regioninės ir ekonominės politikos įtaką skurdo ir socialinės atskirties mažinimui, rengia apžvalgas;

dalyvauja teisės aktų, strategijų, programų ir priemonių projektų, susijusių su ministerijos formuojamos valstybės politikos ir jos įgyvendinimu socialinės apsaugos ir darbo ministrui pavestose valdymo srityse, rengime, teikia Grupės vadovui pasiūlymus galiojantiems teisės aktams tobulinti, kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su ministerijos veiklos sritimis, kompleksiniam vertinimui;

vykdo mokslinių tyrimų, studijų, analizių skurdo mažinimo politikos srityje stebėseną;

analizuoja ir vertina gyventojų, socialinių partnerių ir visuomeninių organizacijų pasiūlymus dėl skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemonių, socialinės politikos sritį reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, prireikus organizuoja jų analitišką vertinimą, išvadų ir atsakymų į šiuos pasiūlymus rengimą, kad būtų suderinti skirtingų socialinių ir profesinių grupių siekiai ir tikslai, o taip pat sprendžiamos praktikoje iškilusios problemos;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo pavedimus, susijusius su Grupės funkcijomis.