Pareigų aprašymas Spausdinti

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

   Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą sociologijos studijų krypties, arba socialinio darbo studijų krypties, arba vadybos studijų krypties, arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
  turėti ne trumpesnę kaip 4 metų darbo patirtį socialinės apsaugos ir (ar) vadybos, ir (ar) administravimo, ir (ar) projektų (programų) įgyvendinimo srityse;
    išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo ir teisinę sistemą, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo ir socialinės apsaugos sistemą, sąlygojančią gyventojų socialinį saugumą, gyvenimo lygį, pajamų pasiskirstymą, galimybę naudotis sukurtais resursais ir dalyvauti visuomenės gyvenime, strateginį planavimą viešajame sektoriuje, visuomenės informavimą, taip pat išmanyti dokumentus, reglamentuojančius ES socialinės apsaugos ir socialinės atskirties mažinimo politiką;
  mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių bei užsienio kalbomis;
    mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
    sugebėti savarankiškai planuoti savo veiklą ir dirbti komandoje;
   mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

   Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  teikia siūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau kartu – ministerijos vadovybė) dėl veiklos kokybės gerinimo ministerijoje;
  teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl tikslų, prioritetų, veiksmų ir priemonių ministerijos strateginiams veiklos dokumentams;
   analizuoja pagrindinių ekonominių ir socialinių rodiklių kitimą, dalyvauja juos vertinant, prognozuojant ir rengiant ataskaitas;
   dalyvauja Europos Sąjungos Užimtumo ir socialinių reikalų tarybos Socialinės apsaugos komiteto Rodiklių pogrupio (ISG), Europos Komisijos bei kitų tarptautinių organizacijų komitetų ir darbo grupių veikloje;
    dalyvauja strategijų, programų ir priemonių projektų, susijusių su ministerijos formuojamos valstybės politikos ir jos įgyvendinimu socialinės apsaugos ir darbo ministrui pavestose valdymo srityse, rengime, teikia Grupės vadovui pasiūlymus galiojantiems teisės aktams tobulinti;
   analizuoja ir vertina ministerijos formuojamą valstybės politiką ir jos įgyvendinimą ministrui pavestose valdymo srityse;
  skaičiuoja ir skelbia minimalių vartojimo poreikių dydį (vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymu ir kitais teisės aktais);
  bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos darbuotojais, keičiantis Grupės žinioje esančia, kitų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;
  vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo pavedimus, susijusius su Grupės funkcijomis.