Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 4 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

turėti patirties rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų;

turėti patirties rengiant dokumentus, teisės aktų projektus;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, dokumentų valdymą , asmenų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, archyvų darbą, terminologiją, valstybinės kalbos vartojimą, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptis, jų apsaugą, įslaptintų dokumentų administravimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, kitus tarptautinius teisės aktus ir dokumentus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti dokumentų projektų analizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo ir derinimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir prižiūri dokumentų valdymą Ministerijoje ir vykdo jo įgyvendinimo priežiūrą įstaigose prie Ministerijos ir kitose Ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams;

organizuoja Ministerijos vadovybės techninį aptarnavimą;

užtikrina Ministerijos vadovybei teikiamų pasirašyti ar vizuoti parengtų teisės aktų, kitų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą bei dokumentų rengimą;

perduoda Ministerijos vadovybės duotus pavedimus jų vykdytojams, organizuoja ir kontroliuoja Ministerijos vadovybės duotų ir (ar) kontroliuojamų pavedimų vykdymą per nustatytus terminus;

rengia Ministerijos dokumentacijos planą, registrų sąrašą ir Ministerijos administracijos padalinių klasifikatorių;

teikia metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais Ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie Ministerijos ir ministerijai pavaldžioms įstaigoms, neperduodančioms dokumentų valstybės archyvams;

registruoja, sistemina ir tvarko priimtus ir pasirašytus socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus ir Ministerijos kanclerio potvarkius;

teikia registruoti Teisės aktų registrui priimtus ir pasirašytus norminius socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus;

administruoja Ministerijos dokumentų valdymo sistemą, vykdo jos nuolatinę stebėseną, teikia siūlymus Ministerijos vadovybei ir (ar) Skyriaus vedėjui dėl jos tobulinimo;

vykdo įslaptintų dokumentų administravimą;

Skyriaus vedėjo pavedimu informuoja Ministerijos administracijos padalinius, darbuotojus, įstaigas prie Ministerijos ir kitas Ministerijai pavaldžias įstaigas apie Ministerijos vadovybės pavedimus ir jų vykdymo terminus;

rengia ir teikia Ministerijos vadovybei ir (ar) Skyriaus vedėjui informaciją, susijusią su dokumentų valdymu Ministerijoje;

padeda ministerijos Terminijos komisijos pirmininkui organizuoti jos veiklą, techniškai aptarnauja nurodytą komisiją;

talpina į Lietuvos Respublikos terminų banką ministerijos Terminijos komisijos įvertintus, dalykiniu ir kalbos požiūriu sutvarkytus terminų straipsnių rinkinius, jų komentarus;

rengia siūlymus ir dokumentus dėl Ministerijos prižiūrimų sričių terminų inventorizacijos, Skyriaus vedėjui pavedus, atlieka Ministerijos prižiūrimų sričių terminų inventorizaciją;

gavus iš Vyriausybės kanceliarijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų pranešimus apie priimtus Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir kitus teisės aktus, koordinuoja ir kontroliuoja informacijos apie Ministerijos veiklos sričiai priskirtinų teisės aktų įgyvendinamųjų teisės aktų parengimą ir pateikimą Vyriausybės kanceliarijai ar kitai kompetentingai valstybės ir (ar) savivaldybės institucijai, įstaigai ir (ar) organizacijai, rengia atsakymus bei informaciją nurodytiems subjektams pagal Ministerijos darbuotojų ir (ar) administracijos padalinių pateiktą informaciją;

rengia ir teikia Skyriaus vedėjui informaciją apie iš Vyriausybės kanceliarijos gautus, taip pat gautus ir Ministerijos neįvykdytus pavedimus;

sistemina ir tvarko informaciją apie socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir Ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytas komisijas;

tvirtina Ministerijos sudarytų ir gautų dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;

Ministerijos archyve saugomų ir kitų ministerijos gautų ir (ar) parengtų dokumentų pagrindu rengia archyvo pažymas, dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus;

skelbia Ministerijos išorinėje interneto svetainėje Ministerijos administracijos padalinių ir darbuotojų pateiktus dokumentus ir (ar) nuorodas į juos;

prenumeruoja periodinius leidinius, užsako Ministerijai reikalingus spaudinius, tvarko jų apskaitą, užtikrina galimybę jais naudotis;

koordinuoja Ministerijos archyve saugomų dokumentų apskaitos tvarkymą bei sudarytų dokumentų bylų priėmimą saugoti;

tvarko užbaigtas Skyriaus dokumentų bylas ir perduoda jas į Ministerijos archyvą, tvarko Ministerijos darbuotojų ir (ar) administracijos padalinių sudarytų trumpai saugomų bylų apskaitą;

atspausdina socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, pasirašytų elektroniniu parašu, popierinius nuorašus, sudaro jų bylas;

registruoja ūkinės ir finansinės veiklos sutartis, kurių visus lapus (kai sutartis sudaryta iš daugiau negu vieno lapo) įriša, paskutinįjį lapą pažymi tikrumo žyma, jog nepažeidus Ministerijos spaudo įrišimo negalima būtų išardyti, sudaro jų bylas, registruoja kitus Ministerijos parengus dokumentus;

užtikrina, kad Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kituose Vyriausybės organizuojamuose pasitarimuose nagrinėjama medžiaga dėl Ministerijai aktualių klausimų būtų paskirstyta ir pateikta  Ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams ir minėtų pasitarimų bei posėdžių darbotvarkės, medžiaga, Ministerijos administracijos padalinių ir (ar) darbuotojų parengtos pažymos, minėtų pasitarimų bei posėdžių darbotvarkės, medžiaga būtų pateiktos Ministerijos vadovybei jų nustatytais terminais;

Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Ministerijai su Skyriais veiklos sritimi susijusiais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia Skyriaus vedėjui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

teikia Skyriaus vedėjui, Ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

pagal Skyriaus veiklos sritį nagrinėja Vyriausybės posėdžio, Vyriausybės pasitarimo, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia Skyriaus vedėjui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimis, projektų;

konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą Ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie Ministerijos, kitoms Ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su Skyriaus veiklos sritimi susijusiais klausimais;

nagrinėja asmenų prašymus, skundus;

kartu su kitais Ministerijos darbuotojais atstovauja Ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

bendradarbiauja su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis  Skyriaus žinioje esančia, kitų Ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.