Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos studijų krypties,arba sociologijos studijų krypties, arba statistikos studijų krypties, arba matematikos studijų krypties, arba viešojo administravimo studijų krypties, arba informatikos studijų krypties, arba informacijos sistemų studijų krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo socialinės politikos srityje patirtį;

išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo ir teisinę sistemą, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo ir socialinės apsaugos sistemą, sąlygojančią gyventojų socialinį saugumą, gyvenimo lygį, pajamų pasiskirstymą, galimybę naudotis sukurtais resursais ir dalyvauti visuomenės gyvenime;

išmanyti skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politiką ir socialinės sanglaudos klausimus;

būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties politiką ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas, susijusias su ES socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties politika;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant užtikrinti detalios statistinės informacijos apie piniginių išmokų, socialinių paslaugų, specialiųjų poreikių paslaugų, paramos mokiniams ir vaiko teisių apsaugos duomenų rinkimą ir kaupimą, vykdo nuolatinę SPIS stebėseną;

analizuoja SPIS veiklą, atsižvelgdamas į duomenų tvarkytojų (savivaldybių darbuotojų, Vaiko teisių apsaugos tarnybų, nevyriausybinių organizacijų atstovų ir kt.) pastabas teikia pasiūlymus dėl SPIS tobulinimo socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau kartu – ministerijos vadovybė);

dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, programas, kitus dokumentus, kurių įgyvendinimui reikalinga SPIS sistema (teikiama parama, paslaugos, reikalingi duomenys iš sistemos);

koordinuoja, atlieka arba organizuoja statistinių duomenų ataskaitų formavimą SPIS pagal ministerijos administracijos padalinių arba ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai), arba kitų valstybės institucijų užsakymus;

siekiant užtikrinti glaudų tarpinstitucinį bendradarbiavimą, dalyvauja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbo grupių ir komisijų veikloje;

nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus;

siekiant užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai būtų ekonomiškai ir socialiai pagrįsti, koordinuoja SPIS pagal strateginio bendradarbiavimo sutartis tarp ministerijos ir savivaldybių, prižiūri ir koordinuoja SPIS tobulinimą, sistemos plėtros projektus, plečia jos ryšius su kitomis sistemomis;

analizuoja formuojamas SPIS vitrinų modelio ataskaitas ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo bei metodines rekomendacijas, kaip jomis naudotis;

analizuoja Europos šalių socialinės paramos informacines sistemas, jų plėtrą, domisi tos srities naujovėmis ir gerąja praktika bei galimybėmis jas pritaikyti Lietuvoje;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

koordinuoja SPIS Vaiko teisių apsaugos modulio tobulinimą ir procesą užtikrinant modulio tolesnį nepertraukiamą veikimą;

koordinuoja SPIS Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms modulio kūrimą ir procesą užtikrinant modulio tolesnį nepertraukiamą veikimą;,;

bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos ir kitomis institucijomis SPIS duomenų saugos ir plėtros klausimais;

atlieka kontaktinio asmens funkcijas duomenų apsaugos pareigūnui, kreipiantis su duomenų tvarkymu SPIS susijusiais klausimais;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus, susijusius su grupės funkcijomis.