Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo bei jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ar kituose viešojo administravimo subjektuose srityje;

turėti patirties rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų;

turėti patirties rengiant dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo, su Skyriaus veiklos sritimis susijusiais klausimais;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, dokumentų valdymą, asmenų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptis, jų apsaugą, įslaptintų dokumentų administravimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, kitus tarptautinius teisės aktus ir dokumentus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti dokumentų analizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo ir derinimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

organizuoja ir vykdo asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jų pateiktų skundų bei prašymų nagrinėjimą Ministerijos veiklos klausimais, asmenų priėmimą pas Ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinių darbuotojus;

perduoda Ministerijos vadovybės duotus pavedimus jų vykdytojams, organizuoja ir kontroliuoja Ministerijos vadovybės duotų ir (ar) kontroliuojamų pavedimų vykdymą per nustatytus terminus;;

priima asmenų prašymus ir skundus, nustato, kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir dokumentus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, numato, kokią informaciją Ministerija gali gauti iš savo darbuotojų ir (ar) administracijos padalinių, pavaldžių ir kitų institucijų, ir paprašo asmenį, kuris kreipiasi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių Ministerija negali gauti pati arba kuriuos privalo pateikti šis asmuo, bet jų nepateikia;

prašymą ar skundą pateikusio asmens ar jo atstovo pageidavimu informuoja jį apie prašymo ar skundo nagrinėjimo eigą;

konsultuoja ir informuoja prašymą ar skundą pateikusį asmenį ar jo atstovą pagal Ministerijos veiklos sritį;

kasmet atlieka asmenų aptarnavimo kokybės taikant vieno langelio principą Ministerijoje analizę ir ją pateikia Skyriaus vedėjui jo nustatytu terminu;

vykdo asmenų aptarnavimą Ministerijoje taikydamas vieno langelio principą jiems atvykus į Ministeriją, aptarnavimą elektroniniais ryšiais, prašymų ir skundų, gautų tiesiogiai iš asmenų arba atsiųstų paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu, tvarkymą bei nagrinėjimą, teikia jiems išsamias ir teisiškai pagrįstas konsultacijas, atsakymus Ministerijos veiklos klausimais;

planuoja, koordinuoja asmenų priėmimą pas Ministerijos vadovybę, Ministerijos darbuotojus ir rengia asmenų priėmimo grafikus;

dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) kanceliarijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų organizuojamuose asmenų priėmimuose, jų metu teikia išsamias ir teisiškai pagrįstas konsultacijas, atsakymus Ministerijos veiklos klausimais;

teikia metodinę ir praktinę pagalbą asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose klausimais Ministerijos darbuotojams;

Skyriaus vedėjo pavedimu informuoja Ministerijos administracijos padalinius, darbuotojus, įstaigas prie Ministerijos ir kitas Ministerijai pavaldžias įstaigas apie Ministerijos vadovybės pavedimus ir jų vykdymo terminus;

rengia ir teikia Ministerijos vadovybei ir (ar) Skyriaus vedėjui informaciją, susijusią su asmenų aptarnavimu Ministerijoje;

padeda Lietuvos pensininkų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pirmininkui organizuoti jos veiklą, techniškai aptarnauja nurodytą tarybą;

gavus iš Vyriausybės kanceliarijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų pranešimus apie priimtus Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir kitus teisės aktus, koordinuoja ir kontroliuoja informacijos apie Ministerijos veiklos sritims priskirtinų teisės aktų įgyvendinamųjų teisės aktų parengimą ir pateikimą Vyriausybės kanceliarijai ar kitai kompetentingai valstybės ir (ar) savivaldybės institucijai, įstaigai ir (ar) organizacijai, rengia atsakymus bei informaciją nurodytiems subjektams pagal Ministerijos darbuotojų ir (ar) administracijos padalinių pateiktą informaciją;

rengia ir teikia Skyriaus vedėjui informaciją apie iš Vyriausybės kanceliarijos gautus, taip pat gautus ir Ministerijos neįvykdytus pavedimus;

skelbia Ministerijos išorinėje interneto svetainėje Ministerijos administracijos padalinių ir darbuotojų pateiktus dokumentus ir (ar) nuorodas į juos;

Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Ministerijai su Skyriais veiklos sritimi susijusiais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia Skyriaus vedėjui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

teikia Skyriaus vedėjui, Ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

pagal Skyriaus veiklos sritį nagrinėja Vyriausybės posėdžio, Vyriausybės pasitarimo, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia Skyriaus vedėjui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimis, projektų;

konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą Ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie Ministerijos, kitoms Ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su Skyriaus veiklos sritimi susijusiais klausimais;

nagrinėja asmenų prašymus, skundus;

kartu su kitais Ministerijos darbuotojais atstovauja Ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

bendradarbiauja su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis  Skyriaus žinioje esančia, kitų Ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.