Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą sociologijos studijų krypties, arba ekonomikos studijų krypties, arba socialinio darbo studijų krypties, arba viešojo administravimo studijų krypties, arba teisės studijų krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį socialinėje srityje;

išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo ir teisinę sistemą, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos ir darbo sritį bei valstybės tarnybą;

gebėti analizuoti ir vertinti socialinės politikos poveikį socialinei aprėpčiai;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti statistinę, mokslinę ir kitą informaciją;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų, vertina kitų institucijų teikiamų teisės aktų projektų poveikį skurdui ir socialinės atskirties mažinimui;

koordinuoja ir analizuoja grupei pavestų programų, priemonių įgyvendinimą, rengia ataskaitas ir reikalingą statistinę ir aprašomąją informaciją socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau kartu – ministerijos vadovybė);

renka ir analizuoja informaciją apie savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų vykdomas skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemones, rengiamas strategijas ir programas;

koordinuoja Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo vykdymą ir tobulinimą;

dalyvauja skaičiuojant minimalių vartojimo poreikių dydį (vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymu ir kitais teisės aktais);

siekiant įgyvendinti ministerijos strateginius tikslus, rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos dokumentų nuostatas skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityje ir Lietuvos Respublikos pozicijų svarstomais skurdo ir socialinės atskirties klausimais rengime;

dalyvauja sisteminant ir analizuojant informaciją apie įgyvendinamos socialinės, regioninės ir ekonominės politikos įtaką skurdo ir socialinės atskirties mažinimui, rengia apžvalgas;

dalyvauja kitų valstybės institucijų ir įstaigų komisijų, darbo grupių veikloje;

nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia grupės vadovui pasiūlymus galiojantiems teisės aktams tobulinti;

dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, programas, kitus dokumentus, reikalingus SPIS sistemos funkcionavimui;

teikia informaciją, konsultuoja (žodžiu, raštu, telefonu) ministerijos vadovybę, kitų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, valstybės (savivaldybių), institucijas ir įstaigas, nevyriausybines organizacijas skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir kitais klausimais, susijusiais su ministerijos veiklos sritimis;

analizuoja ir vertina valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų ir kitų organizacijų pasiūlymus dėl skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemonių, socialinės politikos sritį reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, prireikus organizuoja jų analitišką vertinimą, išvadų ir atsakymų į šiuos pasiūlymus rengimą;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus, susijusius su grupės funkcijomis.