Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės ir darbo politikos bei tarptautinio bendradarbiavimo srityse;

išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisės sistemą, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo, socialinės apsaugos, socialinės integracijos, moterų ir vyrų lygybės bei jaunimo politikos sritis, tarptautinį bendradarbiavimą bei korupcijos prevenciją;

žinoti tarptautinę teisę ir praktiką tarpvalstybinių santykių darbo, socialinės apsaugos, socialinės integracijos, moterų ir vyrų lygybės bei jaunimo politikos klausimais, gebėti atlikti tarptautinių bendradarbiavimo susitarimų analizę, skyriaus vedėjui teikti išvadas ir pasiūlymus dėl jų pasirašymo;

žinoti įvairių tarptautinių institucijų reikalavimus rengiant ir įgyvendinant techninės paramos bei vystomojo bendradarbiavimo projektus, mokėti atlikti techninių užduočių ir projektinių pasiūlymų ekspertizę bei išmanyti jų rengimo principus;

mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

išmanyti tarptautinį protokolą;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu .

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą ministrui pavestose valdymo srityse, rengia tarptautinių dvišalių ir daugiašalių bendradarbiavimo susitarimų darbo, socialinės apsaugos, socialinės integracijos, moterų ir vyrų lygių galimybių bei jaunimo politikos klausimais projektus;

 organizuoja vizitus tarptautinių dvišalių ir daugiašalių bendradarbiavimo susitarimų rengimo ir pasirašymo klausimais;

rengia ir teikia skyriaus vedėjui suderintus su atitinkamais ministerijos administracijos padaliniais ar valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), pasiūlymus dėl konkrečių veiklų inicijavimo pagal galiojančius bendradarbiavimo susitarimus;

organizuoja, koordinuoja ir dalyvauja įgyvendinant ministerijos veiklas pagal galiojančius dvišalius susitarimus tam, kad būtų keičiamasi patirtimi plėtojant nacionalinę darbo, socialinės apsaugos, socialinės integracijos, moterų ir vyrų lygybės bei jaunimo politiką ir perduodant gerąją patirtį, ypatingai Rytų partnerystės valstybėms;

siekiant plėtoti vystomąjį bendradarbiavimą ministrui pavestose valdymo srityse, rengia vystomojo bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo dokumentus, organizuoja projektų įgyvendinimą, koordinuoja ataskaitų apie ministerijos ir jai pavaldžių institucijų vystomojo bendradarbiavimo veiklą rengimą;

teikia pasiūlymus Tarpvyriausybinių dvišalių bendradarbiavimo komisijų posėdžiams, rengia informaciją apie posėdžių protokolinių sprendimų įgyvendinimo eigą, dalyvauja parengiamuosiuose posėdžiuose, koordinuoja ir įgyvendina Tarpvyriausybinių dvišalių bendradarbiavimo komisijų protokoluose numatytas veiklas;

atlieka ministerijai pavaldžių įstaigų rengiamų susitarimų dėl bendradarbiavimo ekspertizę;

koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų vykdomą vystomojo bendradarbiavimo veiklą;

analizuoja pagal susitarimus dėl bendradarbiavimo įvykdytų veiklų rezultatus, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl bendradarbiavimo mechanizmų ir formų tobulinimo bei naujų bendradarbiavimo prioritetų, derina juos su kitais ministerijos administracijos padaliniais, darbuotojais;

rengia informaciją, susijusią su tarptautinio dvišalio ir vystomojo bendradarbiavimo sritimis, ir ją skelbia ministerijos interneto svetainėje bei kitose visuomenės informavimo priemonėse;

siekiant užtikrinti tinkamą atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams ES, koordinuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų dalyvavimą ES institucijose bei jų darbo organuose, ataskaitų teikimą per LINESIS;

rengia ministro įsakymo projektą dėl ministerijos darbuotojų, kurie pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose bei jų darbo organuose;

atlieka pastabų ES dokumentų, susijusių su ES valstybių narių atstovavimu ES institucijose bei jų darbo organuose, vertimams teikimą;

siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomi Lietuvos narystės ES įsipareigojimai ministrui pavestose valdymo srityse, LINESIS pagalba koordinuoja ES teisės derinimo ir įgyvendinimo priemonių planų rengimą;

rengia ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo ataskaitas, notifikuoja teisės aktus elektroninio notifikavimo duomenų bazėje;

vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

teikia tarnybinę pagalbą kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

atlieka rengiamų teisės aktų projektų, kuriuose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą;

vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.