Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

turėti 3 metų darbo patirtį ES ir tarptautinio bendradarbiavimo srityje;

išmanyti ES institucinę sąrangą, ES teisės aktus, reglamentuojančius ministrui pavestoms valdymo sritims tenkančią politiką;

išmanyti ES steigiamųjų sutarčių nuostatas, įtvirtinančias ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką;

išmanyti ES reikalų koordinavimą, atstovavimo Lietuvai ES ir tarptautinėse organizacijose ypatumus, ES teisės aktų bei kitų dokumentų projektų rengimo, svarstymo ir priėmimo ES institucijose eigą;

žinoti Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimus ir rekomendacijas;

mokėti dirbti su Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema (toliau – LINESIS);

turėti patirties atstovaujant Lietuvą tarptautiniuose renginiuose;

žinoti su techninės pagalbos teikimu bei įsisavinimu susijusias procedūras;

mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

padeda skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl veiklos ES srityje organizavimo tam, kad socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse būtų tinkamai vykdomi Lietuvos Respublikos narystės ES įsipareigojimai;

tiesiogiai dalyvauja skyriui pavestų užduočių vykdyme kartu su skyriaus valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), kurių vykdomos funkcijos susijusios su įsipareigojimų ES įgyvendinimu, vykdo skyriaus vedėjo pavestas užduotis;

teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, dalyvauja rengiant bei teikia skyriaus vedėjui medžiagą ir pasiūlymus, susijusius su skyriui pavestomis veiklos sritimis ES klausimais, Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Vyriausybės ES Komisijai, kitoms Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijoms;

rengia ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį  informaciją ir pasisakymų projektus vizitams į kitose užsienio valstybėse organizuojamus renginius;

teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo, esant nesutarimams tarp institucijų kompetencijų pasidalijimo, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl koordinacinių susitikimų rengimo poreikio ir juos inicijuoja;

analizuoja ES teisės aktų, kitų dokumentų projektus ir rengia apibendrinimus bei išvadas;

siekiant vykdyti ES teisės aktų reikalavimus, rengia ir prižiūri ministro kasmet tvirtinamo ES Acquis (Acquis communautaire) įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, rengia šio plano vykdymo ataskaitas;

siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomi Lietuvos narystės ES įsipareigojimai ministrui pavestose valdymo srityse, LINESIS pagalba koordinuoja ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą, bendradarbiaujant su ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais rengia medžiagą ir ataskaitas pagal ES institucijų užklausimus ir pavedimus;

rengia ir koordinuoja atsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su ES teisės pažeidimo procedūros ikiteisminiu procesu (iki byla perduodama Europos Bendrijų Teisingumo Teismui), pateikimą, o prireikus – jų pristatymą ir paaiškinimą ES institucijoms, siekiant, kad byla nebūtų perduota Europos Sąjungos Teisingumo Teismui;

ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį, ministerijos kancleriui ar skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;

skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja Seimo komitetų, Vyriausybės ES Komisijos ar kitų institucijų posėdžiuose, pristato Lietuvos Respublikos derybines pozicijas ministrui pavestoms valdymo sritims tenkančiais klausimais;

koordinuoja bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, kiek tai reikalinga sprendžiant su Lietuvos Respublikos naryste ES susijusius klausimus;

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo, ES teisės perkėlimo ar jos įgyvendinimo klausimais;

rengia prioritetinių renginių užsienyje planą;

konsultuoja ministerijos administracijos padalinius ir darbuotojus jų veikloje iškylančiais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo, ES teisės aktų perkėlimo klausimais;

prisideda organizuojant tarptautinius renginius ir darbinius susitikimus su užsienio šalių, tarptautinių ir ES institucijų pareigūnais;

analizuoja su Nacionaline reformų darbotvarke ir Europos semestru susijusius dokumentus ministrui pavestose valdymo srityse ir teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl jų įgyvendinimo;

ne mažiau kaip du kartus per metus rengia, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais, darbuotojais Europos socialinių teisių ramsčio ataskaitas, apibendrina kitų susijusių institucijų pateiktą medžiagą bei organizuoja informacijos pateikimą LR Seimui ir LR Vyriausybei;

nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus, skundus, paklausimus, susijusius su skyriui nustatytomis veiklos sritimis ES klausimais, teikia jiems nuomonę ir imasi veiksmų, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

teikia tarnybinę pagalbą kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

atlieka rengiamų teisės aktų projektų, kuriuose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą;

vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.