Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo biudžetinėse įstaigose patirtį;

turėti ne trumpesnę kaip 2 metų darbo su tarptautiniais socialinės apsaugos srities dokumentais darbo patirtį tarptautinių santykių srityje, susijusią su socialine apsauga;

turėti bendravimo ir bendradarbiavimo su užsienio partneriais patirties;

turėti patirties rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų bei sutarčių projektus;

turėti patirties atstovaujant Lietuvos Respublikai ES institucijose;

žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisės sistemą, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos ir darbo sritį, tarptautinių sutarčių rengimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei korupcijos prevenciją;

žinoti ES teisės aktus, tarptautines sutartis, kitus tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius migrantų socialinę apsaugą bei išmanyti jų įgyvendinimo praktiką;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo tvarką, tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

organizuoja ir koordinuoja ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo dokumentų nuostatų įgyvendinimą bei susižinojimo tarnybų ir kompetentingų institucijų veiklą šioje srityje tam, kad būtų užtikrinamas tinkamas ES socialinės apsaugos nuostatų taikymas;

informuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinius, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), kompetentingas įstaigas ir susižinojimo tarnybas apie ES teisės aktų socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srityje pakeitimus, tam, kad būtų užtikrinamas tinkamas ES socialinės apsaugos nuostatų perkėlimas ir įgyvendinimas;

stebi ir analizuoja ES, Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir Šveicarijos teisės aktų socialinės apsaugos srityje pokyčius, kad būtų užtikrintas tinkamas ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nuostatų įgyvendinimas ir bendradarbiavimas su užsienio valstybių institucijomis;

rengia ir teikia pasiūlymus Europos Komisijai dėl Lietuvos Respublikos įrašų ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų prieduose pakeitimų, siekiant, kad ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentuose būtų pateikiama aktuali informacija apie Lietuvos kompetentingas valdžios įstaigas, kompetentingas institucijas, susižinojimo tarnybas ir aktualius Lietuvos Respublikos teisės aktus socialinės apsaugos srityje;

rengia teisės aktų projektus, susijusius su elektroniniu apsikeitimu informacija tarp valstybių narių kompetentingų įstaigų, konsultuoja Lietuvos Respublikos kompetentingų įstaigų darbuotojus struktūrizuotų elektroninių dokumentų (SED) naudojimo ir pildymo klausimais;

siekiant užtikrinti tarptautinių santykių plėtrą socialinės apsaugos srityje: dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių socialinės apsaugos srityje projektus, organizuoja derybas dėl tarptautinių sutarčių sudarymo ir dalyvauja jose; rengia dokumentus tarptautinių sutarčių socialinės apsaugos srityje įsigaliojimui bei įgyvendinimui ir organizuoja šių sutarčių vykdymą;

renka, apibendrina ir teikia informaciją ES ir užsienio valstybių institucijoms apie Lietuvos Respublikoje skiriamas ir mokamas išmokas socialinės apsaugos srityje, taip pat apie Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinės apsaugos sritį, pakeitimus ir papildymus;

siekiant užtikrinti tinkamą atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams ES, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras) pavedus, atstovauja ministerijai ES Socialinės apsaugos koordinavimo kontaktinių asmenų tinklo darbo grupėje;

nagrinėja Lietuvos Respublikos, tarptautinių ir ES, užsienio valstybių institucijų bei asmenų paklausimus, prašymus ir skundus, susijusius su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu ir tarptautinių sutarčių socialinės apsaugos srityje taikymu, teikia jiems nuomonę;

bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, valstybės ir savivaldybių institucijomis, užsienio valstybių, ES ir tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis;

ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui ar skyriaus vedėjui pavedus atstovauja ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, tarptautinėse ir ES institucijose, užsienio valstybių institucijose;

siekiant atstovauti ministerijos interesams, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

vykdo kitas ministro įsakymuose ir ministerijos kanclerio potvarkiuose nustatytas funkcijas ir ministro, viceministro, ministerijos kanclerio ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir užduotis, susijusias su skyriaus funkcijomis.