Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 3 metų teisinio darbo tarptautinių santykių srityje, susijusio su socialine apsauga, darbo teise ir žmogaus teisių apsauga, patirtį;

turėti darbo su tarptautinėmis ir ES institucijomis (tarp jų – TDO, JTO) patirties;

turėti patirties atstovaujant Lietuvos Respubliką tarptautinėse ir ES institucijose;

turėti patirties rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus;

išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisės sistemą, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos ir darbo sritį, tarptautinių sutarčių sudarymą bei vykdymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei korupcijos prevenciją;

išmanyti ES teisės aktus, tarptautines sutartis, kitus tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą ir darbą, išmanyti jų taikymo ir įgyvendinimo praktiką ir turėti darbo su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylomis patirties;

išmanyti TDO institucinę struktūrą, veiklos kryptis, išmanyti TDO konvencijas ir rekomendacijas bei kitus TDO dokumentus;

išmanyti JTO institucinę struktūrą ir veiklos kryptis socialinės apsaugos srityje;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, apibrėžti problemas, surasti racionalius problemų sprendimo būdus ir metodus;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo tvarką, tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos narystės JTO ir TDO įsipareigojimų vykdymą socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse, koordinuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) vykdomas veiklas, susijusias su Lietuvos Respublikos naryste JTO ir TDO;

siekiant Lietuvos Respublikos teisės sistemos ir viešojo administravimo valdymo tobulinimo, analizuoja JTO ir TDO veiklos kryptis ir prioritetus, JTO ir TDO teisės aktus bei kitus dokumentus ir teikia išvadas skyriaus vedėjui dėl jų įgyvendinimo galimybių bei pasiūlymus dėl JTO ir TDO teisės aktų ratifikavimo; rengia teisės aktų projektus JTO ir TDO teisės aktų ratifikavimui ar denonsavimui;

siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos narystės TDO įsipareigojimų vykdymą: koordinuoja ratifikuotų TDO konvencijų nuostatų vykdymą Lietuvoje; rengia kasmetines ataskaitas apie ratifikuotų TDO konvencijų nuostatų įgyvendinimą ir jų praktinį taikymą bei apie neratifikuotų konvencijų nuostatų įgyvendinimo teisines ir institucines prielaidas; kasmet planuoja valstybės biudžeto lėšas, reikalingas įsipareigojimams, susijusiems su ministerijos atstovavimu Lietuvos Respublikos Vyriausybei santykiuose su TDO;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos reprezentatyvumą TDO veikloje, analizuoja Tarptautinio darbo biuro ir TDO valstybių narių parengtus dokumentus ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl TDO veiklos ir biudžeto; dalyvauja TDO Valdymo tarybos, kitose ad hoc darbo grupėse pagal prioritetines Lietuvos Respublikos Vyriausybės sritis;

siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos atstovavimą TDO, organizuoja Lietuvos vyriausybinės delegacijos pasirengimą dalyvauti Tarptautinėse darbo konferencijose ir Europos Regioniniuose susitikimuose bei dalyvauja juose, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir pasisakymus;

siekiant užtikrinti nuoseklų socialinių partnerių dalyvavimą su TDO susijusioje veikloje, bendradarbiauja su socialiniais partneriais, pristato informaciją ir klausimus, susijusius su Lietuvos veikla TDO, Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje;

skyriui nustatytose veiklos srityse rengia ir teikia informaciją JTO, Tarptautiniam darbo biurui pagal jų parengtus klausimynus bei kitą prašomą informaciją;

teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl Lietuvos Respublikos atstovavimo ir dalyvavimo tikslingumo JTO Ekonominės ir socialinės tarybos veikloje pagal ministrui pavestas veiklos sritis, organizuoja informacijos ir pasisakymų rengimą;

analizuoja Lietuvos Respublikos teisės sistemą ir rengia, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, pranešimus, ataskaitas ir informaciją pagal JT Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą;

dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos ataskaitą JTO Žmogaus teisių tarybos vykdomai visuotinės periodinės peržiūrai ministrui pavestose valdymo srityse ir dalyvauja ataskaitos gynime JTO Žmogaus teisių tarybos Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės sesijoje;

rengia informaciją JTO specialiesiems komitetams ir agentūroms, Tarptautiniam darbo biurui, Europos Žmogaus Teisių Teismui bei kitoms tarptautinėms žmogaus teisių apsaugos institucijoms dėl bylų, skundų prieš Lietuvą, susijusių su ministrui pavestomis valdymo sritimis;

analizuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas ir priimtus sprendimus ministrui pavestose valdymo srityse ir teikia išvadas Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinėje sistemoje dėl jų įtakos Lietuvos Respublikos teisės sistemai ir viešajam administravimui;

atlieka TDO ir JT teisės aktų ir kitų dokumentų vertimų dalykinį redagavimą;

bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, socialiniais partneriais, JTO, TDO, kitomis tarptautinėmis ir ES institucijomis, užsienio valstybių institucijomis, kai sprendžiami jo kompetencijai priskirti klausimai;

ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui ar skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, JTO, TDO, kitose tarptautinėse ir ES institucijose, užsienio valstybių institucijose;

siekiant atstovauti ministerijos interesams, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

vykdo kitas ministro įsakymuose ir ministerijos kanclerio potvarkiuose nustatytas funkcijas ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis.