Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo biudžetinėse įstaigose patirtį;

turėti ne trumpesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį tarptautinių santykių srityje, susijusią su socialine apsauga;

žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisės sistemą, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos ir darbo sritį, tarptautinį bendradarbiavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei korupcijos prevenciją;

turėti patirties rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų bei tarptautinių sutarčių projektus;

išmanyti ES institucinę sąrangą;

būti susipažinusiam su ES teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis, kitais tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais migrantų socialinę apsaugą ir užsieniečių įdarbinimą;

turėti patirties atstovaujant Lietuvos Respublikai tarptautinėse ir ES institucijose, tarptautiniuose reginiuose;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, apibrėžti problemas, surasti racionalius problemų sprendimo būdus ir metodus;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

analizuoja ES institucijose svarstomų ES teisės aktų bei kitų tarptautinių dokumentų, susijusių su ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimu ir užsieniečių įdarbinimu, projektų  nuostatas, įvertindamas jų taikymo Lietuvos Respublikoje galimybės bei pasekmės;

rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl ES institucijose svarstomų dokumentų;

siekiant užtikrinti ES teisės aktų bei kitų dokumentų, susijusių su ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, reikalavimų vykdymą, organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje;

rengia Lietuvos Respublikos teisės aktų, įgyvendinančių ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus, projektus;

siekiant tinkamai įgyvendinti naujus ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus, koordinuoja ir organizuoja šių reglamentų nuostatų dėl elektroninio apsikeitimo informacija įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje;

rengia ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos tarpvalstybinių santykių plėtros ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srityje;

rengia ir teikia skyriaus vedėjui, ministerijos administracijos padaliniams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), ir kitoms Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus ir rekomendacijas dėl susižinojimo tarnybų ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimo tobulinimo ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srityje;

organizuoja darbo grupės ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimo klausimams nagrinėti veiklą;

siekiant užtikrinti tinkamą atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams ES, atstovauja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – ministerija) ES institucijose – ES Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinėje komisijoje, ES Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo patariamajame komitete ir kitose komisijose, sprendžiant ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo klausimus;

analizuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas ir priimtus sprendimus socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir laisvo darbuotojų judėjimo srityse ir teikia išvadas Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinėje sistemoje dėl jų įtakos Lietuvos Respublikos teisės sistemai ir viešajam administravimui;

renka ir teikia ministerijos administracijos padaliniams, darbuotojams, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis, tarptautinėmis ir ES institucijomis, užsienio valstybių institucijomis informaciją dėl užsieniečių įdarbinimo ir migrantų socialinių garantijų užtikrinimo, rengia atsakymus į klausimynus bei informaciją;

siekiant užtikrinti tarptautinių santykių plėtrą Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių įdarbinimo ir jaunimo mainų politikos srityse, dalyvauja rengiant dvišalių tarptautinių sutarčių Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių įdarbinimo bei jaunimo mainų srityse projektus, organizuoja derybas ir dalyvauja jose, rengia dokumentus minėtų tarptautinių sutarčių įsigaliojimui bei įgyvendinimui ir organizuoja šių sutarčių vykdymą;

nagrinėja Lietuvos Respublikos, ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų ir organizacijų, asmenų paklausimus, prašymus ir skundus, susijusius su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, teikia jiems nuomonę;

atlieka ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių bei jų projektų vertimų dalykinį redagavimą;

rengia ministerijos vykdomų viešųjų pirkimų, susijusių su ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimu, konkursų dokumentus;

bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, darbuotojais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, tarptautinėmis ir ES institucijomis, užsienio valstybių institucijomis, kai sprendžiami jo veiklos sričiai priskirti klausimai;

teikia tarnybinę pagalbą kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

atlieka rengiamų teisės aktų projektų, kuriuose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė antikorupcinį vertinimą;

ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį, ministerijos kancleriui ar skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, tarptautinėse ir ES institucijose, užsienio valstybių institucijose;

siekiant atstovauti ministerijos interesams, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

vykdo kitas ministro įsakymuose ir ministerijos kanclerio potvarkiuose nustatytas funkcijas ir ministro, viceministro pagal nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio ir skyriaus vedėjo  nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir užduotis, susijusias su skyriaus funkcijomis.