Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 4 metų  teisinio darbo patirtį tarptautinių santykių srityje, susijusią su socialine apsauga, darbo teise ir žmogaus teisių apsauga;

turėti patirties rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų bei tarptautinių sutarčių projektus bei derybų vedimo įgūdžių;

žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisės sistemą, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos ir darbo sritį, tarptautinį bendradarbiavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei korupcijos prevenciją;

žinoti Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis, kitus tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą ir darbą bei migrantų socialinę apsaugą, išmanyti jų taikymo ir įgyvendinimo praktiką;

žinoti tarptautinių ir Europos Sąjungos institucijų struktūrą ir veiklos kryptis socialinės apsaugos ir darbo srityse;

turėti patirties atstovaujant Lietuvos Respubliką tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose, tarptautiniuose renginiuose bei dvišalėse konsultacijose dėl tarptautinės sutarties sudarymo;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, apibrėžti problemas, surasti racionalius problemų sprendimo būdus ir metodus;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

pataria skyriaus vedėjui tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės klausimais tam, kad būtų tinkamai formuojama Lietuvos Respublikos užsienio politika ministrui pavestose valdymo srityse;

siekiant užtikrinti tinkamą tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės taikymą formuojant Lietuvos Respublikos teisės sistemą ir įgyvendinant valstybės užsienio politiką ministrui pavestose valdymo srityse, analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl Lietuvos Respublikos teisės sistemos ir viešojo administravimo tobulinimo;

analizuoja, prireikus kartu su kitais ministerijos padaliniais ir kitomis institucijomis,  tarptautinius teisės aktus ministrui pavestose valdymo srityse, tam, kad būtų pateiktos išvados skyriaus vedėjui, kitiems ministerijos administracijos padaliniams dėl jų įgyvendinimo galimybių bei pasiūlymai dėl tarptautinių teisės aktų pasirašymo, ratifikavimo, denonsavimo;

siekiant užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) rengiami teisės aktų projektai neprieštarautų tarptautinės teisės aktams, dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su tarptautinės teisės įgyvendinimu ir vykdymu ministrui pavestose valdymo srityse, projektus, teikia išvadas kitiems ministerijos administracijos padaliniams ar valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), dėl jų parengtų teisės aktų projektų;

analizuoja kitų užsienio valstybių teisės sistemas ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos migracijos tendencijas bei Lietuvos Respublikos užsienio politiką, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl dvišalių tarptautinių sutarčių ministrui pavestose valdymo srityse sudarymo galimybių ir tikslingumo;

rengia ir derina dvišalių Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių projektus ministrui pavestose valdymo srityse, teisės aktų projektus dvišalių tarptautinių sutarčių įsigaliojimui ir vykdymui, teikia išvadas dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis susitarimų projektų ministrui pavestose valdymo srityse;

siekiant užtikrinti sklandžią derybų eigą, planuoja ir koordinuoja derybų dėl dvišalių tarptautinių sutarčių ministrui pavestose valdymo srityse sudarymo organizavimą, dalyvauja derybose;

koordinuoja galiojančių dvišalių Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių taikymą, teikia nuomonę ministerijos administracijos padaliniams, darbuotojams, fiziniams ir juridiniams asmenims dėl dvišalių tarptautinių sutarčių ministrui pavestose valdymo srityse nuostatų taikymo, organizuoja ir vykdo konsultacijas su užsienio valstybių institucijomis;

atlieka dvišalių tarptautinių sutarčių ir jų projektų ministrui pavestose valdymo srityse vertimų dalykinį redagavimą;

rengia ir teikia išvadas dėl Europos Sąjungos sudaromų tarptautinių sutarčių projektų, taip pat dėl kitų Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų parengtų tarptautinių sutarčių ir susitarimų bei susijusių teisės aktų projektų;

koordinuoja Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimą ministrui pavestose valdymo srityse, teikia pasiūlymus Valstybinei lietuvių kalbos komisijai dėl Europos Sąjungos Tarybos terminologinių užklausų, dalyvauja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdžiuose svarstant ir derinant terminus ministrui pavestose valdymo srityse;

analizuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas ir priimtus sprendimus ministrui pavestose valdymo srityse ir teikia išvadas Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinėje sistemoje dėl jų įtakos Lietuvos Respublikos teisės ir viešojo administravimo sistemoms;

bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, darbuotojais, valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių, tarptautinėmis ir Europos Sąjungos institucijomis, ir organizacijomis, kai sprendžiami jo veiklos sričiai priskirti klausimai;

ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį, ministerijos kancleriui ar skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose, užsienio valstybių institucijose;

siekiant atstovauti ministerijos interesams, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

teikia tarnybinę pagalbą kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

atlieka rengiamų teisės aktų projektų, kuriuose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė antikorupcinį vertinimą;

vykdo kitas ministro įsakymuose ir ministerijos kanclerio potvarkiuose nustatytas funkcijas ir  ministro, viceministro pagal nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio  pavedimus ir užduotis,  susijusias su skyriaus funkcijomis.