Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

turėti 4 metų darbo patirtį tarptautinių ir ES reikalų koordinavimo srityse;

turėti bendradarbiavimo su užsienio šalių, tarptautinėmis ir ES institucijomis patirties, išmanyti bendradarbiavimo daugiakultūrinėje aplinkoje ypatumus;

žinoti pagrindines ES steigiamųjų sutarčių nuostatas, įtvirtinančias ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką;

išmanyti vystomojo bendradarbiavimo politiką, tarptautinio dvišalio bendradarbiavimo susitarimų rengimo ir įgyvendinimo pricipus, ES institucijų bendradarbiavimo ir paramos programas reglamentuojančius dokumentus;

išmanyti tarptautinių ir ES reikalų koordinavimą, atstovavimo tarptautinėse ir ES institucijose ypatumus;

žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarptautinį bendradarbiavimą, ES reikalų koordinavimą, valstybės tarnybą bei korupcijos prevenciją;

turėti patirties atstovaujant Lietuvos Respubliką tarptautiniuose renginiuose;

mokėti dirbti su Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema (toliau – LINESIS);

mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, apibrėžti problemas, surasti racionalius problemų sprendimo būdus ir metodus;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

koordinuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) bendradarbiavimą su užsienio šalių, tarptautinėmis ir ES institucijomis dėl dalyvavimo bendruose tarptautiniuose vystomojo bendradarbiavimo bei ES programų projektuose, palaiko ir plėtoja ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių, tarptautinėmis ir ES institucijomis, taip pat su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis;

dvišalio bendradarbiavimo, vystomojo bendradarbiavimo bei ES institucijų paramos instrumentų įgyvendinimo klausimais atstovauja ministerijai programų, strategijų, jų įgyvendinimo priemonių rengimo darbo grupėse, tarpvyriausybiniuose komitetuose ir komisijose;

organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja tarptautinių bendradarbiavimo susitarimų socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse rengimą ir įgyvendinimą, dalyvauja juos įgyvendinant;

koordinuoja medžiagos Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiams, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiams ES institucijose svarstomais bei, prireikus, kitais aktualiais ES darbotvarkės klausimais parengimą ir pateikimą;

koordinuoja informacijos apie ministerijos vykdomą veiklą tarptautiniais ir ES klausimais kaupimą, sisteminimą ir apibendrinimą, organizuoja pristatymų ir kitos su tuo susijusios informacijos rengimą;

analizuoja iš tarptautinių ir ES institucijų gaunamus dokumentus ir klausimynus bei rengia pagal juos ataskaitas, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir (ar) valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų;

dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, susijusioje su Lietuvos Respublikos tarptautinių ir narystės ES įsipareigojimų vykdymu;

analizuoja įstaigų prie ministerijos tarptautinę veiklą ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl jos plėtros;

ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui (toliau – viceministras) pagal nustatytą veiklos sritį, ministerijos kancleriui ar skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja ministerijai Seimo komitetuose, kitose ministerijose, valstybinėse institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat tarptautinėse ir ES institucijose, jų programų valdymo komitetuose, tarptautiniuose susitikimuose ir renginiuose;

koordinuoja ministro, viceministro pagal nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio pasisakymų projektų aukšto lygmens tarptautiniuose ir ES renginiuose bei susitikimuose rengimą ir dalyvauja juos rengiant;

ministerijoje administruoja LINESIS;

vykdo kitas ministro įsakymuose ir ministerijos kanclerio potvarkiuose nustatytas užduotis ir su vyresniojo patarėjo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus;

skyriaus vedėjo laikinai nesant, vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.