Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

turėti 5 metų darbo patirtį tarptautinių ir ES reikalų srityse;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinius santykius;

turėti bendradarbiavimo su užsienio šalių, tarptautinėmis ir ES institucijomis patirties, išmanyti bendradarbiavimo daugiakultūrinėje aplinkoje ypatumus;

išmanyti tarptautinių organizacijų ir ES institucijų sąrangą bei vykdomą politiką ministrui pavestose valdymo srityse;

išmanyti tarptautinių ir ES reikalų koordinavimą, atstovavimo tarptautinėse ir ES institucijose ypatumus, tarptautinių ir ES teisės aktų bei kitų dokumentų projektų rengimo, svarstymo ir priėmimo tarptautinėse ir ES institucijose eigą;

žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisės sistemą, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarptautinių santykių ir ES politiką, valstybės tarnybą bei korupcijos prevenciją;

turėti patirties atstovaujant Lietuvos Respubliką tarptautinių organizacijų ir ES darbo organuose, tarptautiniuose renginiuose;

gebėti rengti strategijų, programų, gairių, jų įgyvendinimo priemonių projektus, išmanyti jų rengimo taisykles;

mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, apibrėžti problemas, surasti racionalius problemų sprendimo būdus ir metodus;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

adeda ministrui formuluoti strategines tarptautinių santykių ir ES politiką, vystymo kryptis; analizuoja problemas, vertina jų sprendimo alternatyvas ir teikia nuomonę bei pasiūlymus ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui (toliau – viceministras) pagal nustatytą veiklos sritį dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių institucijų ir ES politikos plėtros ministrui pavestose valdymo srityse;

užtikrina tarptautinių institucijų ir ES politikos nuoseklumą bei veiklų tęstinumą ministrui pavestose valdymo srityse;

pagal skyriui pavestas sritis atstovauja ministerijai programų, strategijų, gairių, koncepcijų, jų įgyvendinimo priemonių rengimo darbo grupėse ir dalyvauja susitikimuose valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovais, socialiniais partneriais, kitų institucijų darbuotojais;

vadovauja skyriui, planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, atstovauja skyriui, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (toliau – ministerija) būtų užtikrintas efektyvus tarptautinių institucijų ir ES politikos įgyvendinimas ir koordinavimas;

organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos tarptautinių ir narystės ES įsipareigojimų vykdymą ministrui pavestose valdymo srityse;

koordinuoja ministerijos atstovavimą tarptautinėse ir ES institucijose, teikia pasiūlymus ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį  dėl Lietuvos Respublikos pozicijų ir dalyvauja jas rengiant;

koordinuoja ir kontroliuoja tarptautinių sutarčių ministrui pavestose valdymo srityse rengimą ir įgyvendinimą;

dalyvauja formuojant tarptautinio bendradarbiavimo politiką, įgyvendinant dvišalio bendradarbiavimo susitarimus;

analizuoja pasirengimo deryboms ir derybų dėl Lietuvos Respublikos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (toliau – EBPO) ministrui pavestose valdymo srityse eigą bei EBPO rengiamų peržiūrų rezultatus ir teikia siūlymus ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį dėl nacionalinės politikos tobulinimo;

viceministrui pavedus, dalyvauja susitikimuose su užsienio valstybių, tarptautinių ir ES institucijų atstovais, skirtuose aptarti tarptautinius klausimus;

ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį pavedus, atstovauja ministerijai Europos Sąjungos Tarybos socialinės apsaugos komitete, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo valdymo taryboje, Europos Tarybos Europos socialinės sanglaudos platformoje, EBPO Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų komitete, kitose tarptautinėse institucijose;

vertina ministro ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pasisakymų projektus aukšto lygmens tarptautiniuose ir ES renginiuose bei susitikimuose bei teikia siūlymus juos rengiantiems ministerijos struktūriniams padaliniams dėl jų tobulinimo;

teikia pasiūlymus ministrui dėl politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų dalyvavimo tarptautiniuose ir ES renginiuose bei susitikimuose;

teikia pasiūlymus ministrui dėl socialinės apsaugos ir darbo atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėse atstovybėse prie tarptautinių institucijų ir ES bei nacionalinių ekspertų Europos Komisijoje kandidatūrų ministrui pavestose valdymo srityse; bendradarbiauja bei derina su socialinės apsaugos ir darbo atašė veiklą;

siekiant užtikrinti ministerijos interesų atstovavimą, dalyvauja tarpinstitucinių darbo grupių, komisijų veikloje, susijusioje su Lietuvos Respublikos tarptautinių ir narystės ES įsipareigojimų vykdymu;

ministro, viceministro pagal nustatytą veiklos sritį pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, kitose valstybės institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat tarptautinėse organizacijose ir ES institucijose, tarptautiniuose susitikimuose ir renginiuose;

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas bei ministro, viceministro pagal nustatytą veiklos sritį ir ministerijos kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir užduotis.