Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį dizaino studijų krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį grafinio dizaino ir kūrybos srityje;

žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimo, strateginės komunikacijos sritis;

išmanyti grafinio dizaino tendencijas, tipografiką, technines specifikacijas spaudai ir internetui;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti išvadas ir pasiūlymus;

mokėti dirbti su Adobe ir MS Office programiniais paketais;

mokėti bent vieną iš užsienio kalbų (anglų arba prancūzų, arba vokiečių) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

formuoja ministerijos vizualinį identitetą, kuria dizaino koncepciją;

atlieka kūrybinio grafinio dizaino ir techninio maketavimo, teksto iliustravimo darbus;

rengia animuotas vaizdo skaidres ministerijos interneto svetainei, pristatymams, ataskaitoms;

rengia skaidres su tekstais, grafikais, lentelėmis pritaikytais formatais, ministerijos interneto svetainei, pristatymams, ataskaitoms;

kuria informacinius skydelius, infografikus, ministerijos interneto svetainei, pristatymams, ataskaitoms;

pritaiko skaidres ir infografikus socialiniams tinklams;

rengia eskizus, diagramas, iliustracijas ir maketus, ministerijos interneto svetainei, pristatymams, ataskaitoms;

atlieka leidinių, brošiūrų ir interneto išorinės bei vidinės svetainės apipavidalinimo darbus;

teikia kūrybinius pasiūlymus ir sprendimus grupės vadovui, siekiant užtikrinti kokybišką ministerijos veiklos viešinimą;

nuolat pildo ir tvarko Ryšių su visuomene vaizdo archyvą, dalyvaudamas svarbiuose ministerijos renginiuose ir svečių vizituose ir rengdamas vaizdo medžiagą  (nuotraukas, vaizdo įrašus);

rengia informacinę medžiagą informaciniams leidiniams socialinės apsaugos ir darbo tematika;

vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius grupės vadovo pavedimus.