Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės apsaugos ir darbo srityje;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti išvadas dėl teisės aktų projektų socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, strateginį ir biudžeto planavimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus ir teisės aktus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą;

mokėti bent vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant užtikrinti jam pavestų funkcijų vykdymą:

vadovauja Skyriui, sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, Skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina Skyriaus darbuotojų iniciatyvą;

paskirsto Skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;

teikia siūlymus Ministerijos kancleriui Skyriaus darbo tobulinimo klausimais;

vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų Ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Skyriaus kompetencija;

pasirašo informacinio pobūdžio raštus;

dalyvauja renkant pretendentus į Skyriaus darbuotojų pareigas;

sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

rekomenduoja Skyriaus darbuotojus kvalifikacijai tobulinti;

atstovauja Skyriui Ministerijoje, įstaigose prie Ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

asmeniškai atsako už Ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal Ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, Europos Sąjungos institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia Ministerijos kancleriui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, planavimo dokumentų, susijusių su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimi, projektų tobulinimo, Ministerijos pozicijos kitais su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimi susijusiais klausimais;

rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos ir (ar) Ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, susijusius su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimi;

teikia pastabas ir pasiūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui, Ministerijos kancleriui, Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

teikia pasiūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui, Ministerijos kancleriui dėl galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų, planavimo dokumentų, reglamentuojančių socialinę apsaugą ir darbą, strateginį ir (ar) biudžeto planavimą, pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

kartu su kitais Ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) Ministerijos kancleriui pavedus, pagal įgaliojimą atstovauja Ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

dalyvauja Ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, svarstant su Ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią Ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano parengimą bei kontroliuoja jų įgyvendinimą;

vykdo Ministerijos kompetencijai priskirtų planavimo dokumentų įgyvendinimo kontrolę;

organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja su Ministerijos kompetencija susijusios informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui rengti, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;

organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymą bei panaudojimą;

konsultuoja Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos ir Ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;

vertina Ministerijos darbuotojų parengtus planavimo dokumentus, jų atitiktį strateginį planavimą reglamentuojantiems teisės aktams, Ministerijos kompetencijai priskirtiems planavimo dokumentams;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

kartu su kitais Ministerijos darbuotojais analizuoja teisės aktų, planavimo dokumentų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

bendradarbiauja su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  savo žinioje esančia, kitų Ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

vykdo kitus su jam nustatyta kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio socialinės apsaugos ir darbo ministro ir (ar) Ministerijos kanclerio pavedimus.