Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo srityje;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, ES fondų investicijų planavimą, administravimą, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, darbo apmokėjimą, asignavimus ir turto valdymą, naudojimą, disponavimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, ES dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus ir kitus teisės aktus;

išmanyti ES struktūrinių fondų veiklos principus bei investicijų sritis, ES struktūrinių fondų investicijų planavimą bei įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus ir jų administravimo sistemą Lietuvoje, taip pat ES teisės aktus, nustatančius bendrąsias ES struktūrinių fondų nuostatas bei specifines Europos socialinio ir Europos regioninės plėtros fondų nuostatas, ES struktūrinių fondų įgyvendinimo ir administravimo taisykles, kitus ES bei nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų, programų ir EPLSAF administravimą ir įgyvendinimą Lietuvoje;

turėti patirties rengiant teisės aktų projektus;

turėti patirties rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo ir derinimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

mokėti bent vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

administruodamas EPLSAF programą ir, vykdydamas nurodytą funkciją:

planuoja, administruoja EPLSAF programos techninės pagalbos lėšas ir tikrina tarpinės institucijos techninės pagalbos išlaidų deklaracijas;

rengia ir teikia EPLSAF programos finansines prognozes pagal poreikį ministerijos darbuotojams, administracijos padaliniams ir kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

atlieka veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu;

dalyvauja atliekant EPLSAF projektų patikras vietoje ir (ar) tarpinės institucijos atrankinius tikrinimus;

rengia ir EPLSAF tvirtinančiai institucijai teikia:

tarpines ir galutines tarpines išlaidų deklaracijas, įtraukdamas į jas informaciją apie projektų ir EPLSAF techninės pagalbos išlaidas;

vadovaujančios institucijos metines sąskaitas, įtraukdamas į jas informaciją apie projektų ir EPLSAF techninės pagalbos išlaidas;

pažymą apie valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, deklaruojamų išlaidų atitiktį ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams, vadovaujančios institucijos atliktas procedūras ir išlaidų deklaracijose nurodytų išlaidų patikrinimus;

pažymą apie valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, į metines sąskaitas įtrauktų išlaidų atitiktį ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams;

grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitą;

vadovaujančios institucijos valdymo deklaraciją;

kitus tvirtinančios institucijos prašomus dokumentus;

stebi bendrai finansuojamų produktų bei paslaugų teikimą ir įsitikina, kad už veiksmus deklaruotos išlaidos yra patirtos ir atitinka ES bei nacionalines taisykles;

užtikrina, kad projektų vykdytojai ir kitos įstaigos, įgyvendinančios EPLSAF Veiksmų programos finansuojamus veiksmus, turėtų atskiras apskaitos sistemas arba atitinkamus apskaitos kodeksus visiems su veiksmu susijusiems sandoriams, nepažeidžiant nacionalinių apskaitos taisyklių;

tikrina ir tvirtina įgyvendinančios ir tarpinės institucijų pateiktas mokėjimo paraiškas;

siekdamas skaidraus ir efektyvaus paramos panaudojimo, vykdo EPLSAF paramos lėšų investavimo stebėseną, pagal kompetenciją imasi priemonių, kad lėšos nebūtų prarastos;

nagrinėja, analizuoja ir sistemina informaciją apie įgyvendinančios ir tarpinės institucijų pateiktą informaciją bei išvadas apie pažeidimų tyrimus;

vykdo grąžintinų ir (ar) grąžinamų lėšų kontrolę;

administruodamas ES struktūrinių fondų lėšas ir, vykdydamas nurodytą funkciją:

dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų posistemį (toliau – SFMIS2014), registruoja SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus;

užtikrina bendradarbiavimą su partneriais, nurodytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), 5 straipsnio 1 dalyje, rengiant, keičiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant veiksmų programą;

gali inicijuoti naujų kovos su korupcija ir sukčiavimu priemonių įdiegimą ir taikymą;

užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose 2014 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Taisyklės), nustatytų funkcijų įgyvendinimą;

įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;

taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimu;

atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, tarpinėms institucijoms pavestas funkcijas;

administruoja ES struktūrinių fondų ir EPLSAF programos lėšas ir, vykdydamas nurodytą funkciją:

įtaręs pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, vadovaujančiajai institucijai;

apie įtariamą nusikalstamą veiką praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką praneša Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;

registruoja EPLSAF informacinėje sistemoje informaciją apie atliekamus veiksmus, kontroliuoja įgyvendinančios ir tarpinės institucijų duomenų įvedimą;

bendradarbiauja su įgyvendinančiąja institucija projektų bei priemonių įgyvendinimo klausimais, kontroliuoja savalaikį įgyvendinančios institucijos teikiamos informacijos, duomenų bei ataskaitų pateikimą;

rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veikslo sritį ir (ar) ministerijos kancleriui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose, organizacijose, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.