Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES programų ir (arba) priemonių investicijų planavimo ir (arba) įgyvendinimo srityje;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir ES valdymo bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, ES fondų investicijų planavimą, administravimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, ES dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus ir kitus teisės aktus;

išmanyti ES struktūrinių fondų veiklos principus bei investicijų sritis, ES struktūrinių fondų investicijų planavimą bei įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus ir jų administravimo sistemą Lietuvoje, taip pat ES teisės aktus, nustatančius bendrąsias ES struktūrinių fondų nuostatas bei specifines Europos socialinio ir Europos regioninės plėtros fondų nuostatas, ES struktūrinių fondų įgyvendinimo ir administravimo taisykles, kitus ES bei nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų administravimą ir įgyvendinimą Lietuvoje;

turėti patirties rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų;

turėti patirties rengiant teisės aktų projektus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

konsultuojasi su socialiniais partneriais rengiant EPLSAF Veiksmų programos pakeitimus;

teikia tvirtinti EPLSAF Veiksmų programos pakeitimus Europos Komisijai, prieš tai juos pristatęs socialiniams partneriams ir EPLSAF priežiūros komiteto nariams;

informuoja Europos Komisiją apie EPLSAF vadovaujančios ir tvirtinančios institucijų paskyrimą ir apie šio paskyrimo nutraukimą, kaip numatyta 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL 2014 L 72, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 223/2014) 35 straipsnyje;

kuria EPLSAF valdymo ir kontrolės sistemą, prižiūri jos veikimą ir tobulina ją bei, vykdydamas nurodytas funkcijas:

rengia teisės aktus, reglamentuojančius EPLSAF Veiksmų programos ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) projektų administravimą ir finansavimą, jų pakeitimus bei teikia paaiškinimus dėl jų taikymo;

rengia ir atnaujina valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teikia jį kompetentingoms institucijoms;

organizuoja nustatytų valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo trūkumų šalinimą;

užtikrina vadovaujančios institucijos vidaus sistemos funkcionavimą;

rengia ir teikia Europos Komisijai valdymo pareiškimą, metines ir galutines ataskaitas dėl EPLSAF Veiksmų programos įgyvendinimo bei kitą Europos Komisijos prašomą informaciją;

vykdo atliekamų funkcijų, pavestų EPLSAF tarpinei institucijai, priežiūrą ir kontrolę:

nustato pavestų funkcijų vykdymo reikalavimus;

nustato, ar EPLSAF tarpinės institucijos vidaus sistema atitinka teisės aktuose nustatytus funkcijų atlikimo reikalavimus, gali teikti rekomendacijas dėl tarpinės institucijos vidaus sistemos tobulinimo;

atlieka nuolatinę pavestų funkcijų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;

administruoja EPLSAF Veiksmų programą, laikydamasis patikimo finansų valdymo principo, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 reglamento (ES) Nr. 966/2012 (OL 2012, L 298, p. 1) (toliau – Finansinis reglamentas) 30–33 straipsniuose, pagal kompetenciją užtikrina tinkamą EPLSAF Veiksmų programa ministerijai pavestų funkcijų atlikimą:

užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis taikytinais projektų atrankos kriterijais ir visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:

nustato projektams taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus projektų atrankos kriterijus;

rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašus;

užtikrina, kad projektai būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje;

kuria ir plėtoja EPLSAF informacinę valdymo ir priežiūros sistemą, kurioje registruojami ir saugomi kiekvieno veiksmo duomenys, reikalingi EPLSAF Veiksmų programos stebėsenos, vertinimo, finansų valdymo, tikrinimo ir audito tikslais;

valdo Europos Komisijos elektroninio keitimosi duomenimis sistemą (toliau – SFC2014) Lietuvoje ir teikia informaciją per SFC2014 Europos Komisijai;

užtikrina, kad būtų atliekami EPLSAF lėšų panaudojimo vertinimai, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 223/2014 17 straipsnio 3 ir 4 punktuose;

saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

rengia ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia praėjusių kalendorinių metų EPLSAF administravimo ir EPLSAF lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo ataskaitas;

vadovaudamasis Finansinio reglamento 59 straipsniu užtikrina, kad EPLSAF lėšos nebūtų prarastos;

gavęs Europos Komisijos prašymą išnagrinėti Europos Komisijos pateiktą skundą, pagal kompetenciją organizuoja šio skundo nagrinėjimą ir teikia Europos Komisijai informaciją apie jo nagrinėjimo rezultatus;

organizuoja dvigubo to pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencijos vykdymą;

užtikrina valstybės projektų finansavimą ir, vykdydamas nurodytą funkciją:

organizuoja kvietimus teikti paraiškas;

vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;

sudaro ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti valstybės projektų sąrašus;

rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti sprendimų dėl projektų finansavimo projektus;

kartu su EPLSAF tarpine institucija sudaro trišales sutartis su valstybės projektų pareiškėjais;

teikia EPLSAF tarpinei institucijai pasiūlymus dėl sutarčių pakeitimų, taip pat teikia pritarimą tarpinės institucijos pateiktiems derinti sutarčių pakeitimams arba sutarčių nutraukimui, jeigu nepritaria sutarčių pakeitimams arba nutraukimui – teikia pastabas ir pasiūlymus;

imasi priemonių užkirsti kelią netinkam EPLSAF lėšų panaudojimui ir, vykdydamas nurodytą funkciją:

atsako už sukčiavimo prevencijos priemonių planavimą ir įgyvendinimą, nustatydamas rizikas ir jų valdymo priemones;

informuoja Europos Komisiją ir audito instituciją apie pažeidimus, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 223/2014 30 straipsnyje;

taiko kovos su sukčiavimu priemones, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 223/2014 32 straipsnio 4 dalies c punkte;

nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami EPLSAF tarpinės institucijos sprendimai, veiksmai ar neveikimas;

stebi bendrai finansuojamų produktų bei paslaugų teikimą ir įsitikina, kad už veiksmus deklaruotos išlaidos yra patirtos ir atitinka ES bei nacionalines taisykles;

teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl procedūrų, užtikrinančių, kad visi su išlaidomis ir auditu susiję dokumentai, reikalingi tinkamai audito sekai garantuoti, būtų saugomi laikantis reikalavimų, nurodytų 2014 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotame reglamente (ES) Nr. 532/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL 2014 L 148, p.54);

vykdo projektų patikras vietoje ir atrankinius patikrinimus tarpinėje institucijoje;

vykdo EPLSAF paramos viešinimo veiklą;

bendradarbiauja su Europos Komisija ir kitų valstybių narių institucijomis, atsakingomis už EPLSAF administravimą;

teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl komisijų ir (ar) darbo grupių, skirtų padėti vadovaujančiai institucijai užtikrinti EPLSAF Veiksmų programos įgyvendinimą, sudarymo;

rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia skyriaus vedėjui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojais ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), rengia teismams procesinius dokumentus, socialinės apsaugos ir darbo ministrui, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose, organizacijose, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.