Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės studijų krypties arba vadybos studijų krypties, arba viešojo administravimo studijų krypties, arba ekonomikos studijų krypties, arba politikos mokslų studijų krypties arba socialinio darbo studijų krypties išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 4 metų darbo patirtį socialinės apsaugos ir darbo srityje;

išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo ir teisinę sistemą, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarptautinių ir nacionalinių investicijų planavimą, valstybės biudžeto lėšų poreikio vertinimą;

būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais ES ir kitų tarptautinių fondų programavimo periodo gaires socialinės apsaugos ir darbo srityje;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas, susijusias su tarptautinių ir nacionalinių investicijų planavimu bei valstybės biudžeto lėšų poreikio formavimu;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;                  

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

dalyvauja formuojant naujo ES ir kitų tarptautinių fondų programavimo periodo gaires socialinės apsaugos ir darbo srityse;

teikia siūlymus dėl ES ir kitų tarptautinių fondų priemonių, siekiant, kad jos geriausiai prisidėtų prie socialinės atskirties mažinimo;

formuluoja pasiūlymus dėl socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų prioritetų ir teikia juos grupės vadovui;

analizuoja tarptautinių ir nacionalinių investicijų poveikį pagrindiniams socialiniams ir ekonominiams rodikliams;

analizuoja ir vertina ministerijos formuojamą valstybės politiką ir jos įgyvendinimą ministrui pavestose valdymo srityse;

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų lėšų panaudojimo pagal grupei priskirtų įgyvendinti programų ir (ar) priemonių koordinavimą ir kontrolę;

vysto ir koordinuoja projektinį valdymą ministerijoje ir teikia siūlymus grupės vadovui dėl efektyvių vadybos sistemų diegimo;

renka bei analizuoja ministerijoje įgyvendinamų projektų duomenis, teikia ministrui pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

koordinuoja ministerijoje įgyvendinamų projektų įgyvendinimo dokumentų parengimą bei seka projekto įgyvendinimo eigą, teikia pastabas projekto partnerių parengtiems dokumentams;

vertina projektų rezultatus ir ataskaitas, užtikrina jų pateikimą ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau kartu – ministerijos vadovybė);

teikia reikalingą informaciją, dokumentus ministerijos vadovybei ir kontroliuojančioms institucijoms, atsiskaito už projektų įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus, teikia informaciją apie projektus kitiems ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, valstybės (savivaldybių) institucijoms ir įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms;

užtikrina projektinio valdymo bei kitų įdiegtų vadybos sistemų sklandų funkcionavimą ministerijoje, teikia grupės vadovui pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

grupės vadovo laikinai nesant, vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus, susijusius su grupės funkcijomis.