Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 4 metų darbo patirtį ES programų ir (arba) priemonių investicijų planavimo ir (arba) įgyvendinimo srityje; 

išmanyti Lietuvos Respublikos ir ES valdymo bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, ES fondų investicijų planavimą, administravimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus ir kitus teisės aktus;

turėti patirties rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų;

turėti patirties rengiant teisės aktų projektus;

išmanyti ES struktūrinių fondų bei kitų ES programų veiklos principus bei investicijų sritis, ES struktūrinių fondų bei kitų ES programų investicijų planavimą bei įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus ir jų administravimo sistemą Lietuvoje;

išmanyti ES užimtumo, regioninę ir struktūrinės paramos politiką;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo ir derinimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

mokėti bent vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

organizuoja ir koordinuoja ministerijai priskirtų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonių administravimą ir, vykdant nurodytą funkciją:

koordinuoja projektų finansavimo sąlygų aprašų keitimo procesą;

koordinuoja projektų sutarčių keitimo procesą;

rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti projektų, įgyvendinamų pagal trišales projektų sutartis, priežiūros komitetų sudėtį;

užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles;

įtaręs pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, vadovaujančiajai institucijai;

apie įtariamą nusikalstamą veiką praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką praneša Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

inicijuoja naujų kovos su korupcija ir sukčiavimu priemonių įdiegimą ir taikymą;

užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1083/2006 (OL, L 347, p. 320) 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

užtikrina lėšų grąžinimo ir sprendimų dėl projektų, kuriuose nustatyti pažeidimai,  tolesnio įgyvendinimo priėmimo koordinavimą vykdant tarpinei institucijai pavestas funkcijas;

užtikrina įvedamos į ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) informacijos kontrolę, dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS;

dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planą ir metinius ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planus, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimų organizavimo, organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie vertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planuose numatytam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui užtikrinti;

užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;

organizuoja ir koordinuoja informacijos vadovaujančiajai institucijai, kurios reikia metinei ir galutinei priskirtų priemonių įgyvendinimo ataskaitoms ir 2014 m. birželio 20 d. Europos Komisijos patvirtintos Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai rengti, rengimą ir teikimą;

koordinuoja bendradarbiavimą su kitais ministerijos valstybės tarnautojais ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), ir (ar) administracijos padaliniais, kitomis institucijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais priskirtų administruoti priemonių įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo klausimais;

koordinuoja informacijos apie didelės apimties projektus teikimą vadovaujančiajai institucijai;

koordinuoja ir teikia institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;

įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;

taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu;

atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, tarpinėms institucijoms pavestas funkcijas;

 organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą, planuojant įgyvendinant EPLSAF veiksmų programą, ministerijai atliekant EPLSAF veiksmų programos vadovaujančiosios institucijos funkcijas ir, vykdant nurodytas funkcijas:

koordinuoja EPLSAF veiksmų programos planavimą ir įgyvendinimą;

užtikrina EPLSAF valdymo ir kontrolės sistemos bei administracinių procedūrų funkcionavimą;

užtikrina tinkamą ir efektyvų EPLSAF veiksmų programos lėšų įsisavinimą;

koordinuoja EPLSAF veiksmų programos techninės paramos panaudojimą;

koordinuoja valdymo pareiškimo, metinių ir galutinių ataskaitų ir kitų teisės aktuose nustatytų ataskaitų dėl EPLSAF veiksmų programos įgyvendinimo rengimą ir pateikimą;

užtikrina EPLSAF veiksmų programos viešinimą;

užtikrina EPLSAF veiksmų programos įgyvendinimo vertinimų organizavimą;

koordinuoja informacijos pateikimą EPLSAF audito ir kitoms institucijoms;

administruoja EGF programą, ministerijai atliekant EGF vadovaujančiosios institucijos funkcijas ir, vykdant nurodytas funkcijas:

per 12 savaičių nuo 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL 2013 L 347, p. 855) (toliau – Reglamentas Nr. 1309/2013) 2 ir 4 straipsniuose nustatytų sąlygų atsiradimo dienos teikia Europos Komisijai paraiškas EGF paramai gauti ir, prireikus, jas papildo;

informuoja suinteresuotas institucijas, susijusias su paraiškos procedūra, apie paraiškos procedūros eigą;

užtikrina, kad paraiškoje numatytas individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketas būtų aptartas su socialiniais partneriais;

tikrina ir tvirtina mokėjimo paraiškas, rengia išlaidų deklaracijas, pagrindžia jas tinkamais dokumentais ir teikia mokėjimo institucijai;

kontroliuoja, ar deklaruojamos išlaidos atitinka Reglamente Nr. 1309/2013 nustatytus finansavimo reikalavimus;

rengia ir teikia Europos Komisijai ataskaitą apie EGF finansinės paramos panaudojimą;

įgyvendinant projektus pagal Europos Komisijai pateiktas paraiškas, rengia EGF paramos viešinimo planą ir pagal jį informuoja visuomenę;

dalyvauja Europos Komisijai atliekant pasiektų rezultatų tvarumo ir veiksmingumo vidurio laikotarpio ir ex-post vertinimą;

užtikrina, kad konkretūs EGF finansuojami veiksmai nebūtų remiami pagal kitas ES finansines priemones;

užtikrina moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo principo įgyvendinimą naudojant EGF paramą;

rengia teisės aktus, nustatančius detalias EGF paramos įgyvendinimo Lietuvoje taisykles ir procedūras;

užtikrina, kad trejus metus po to, kai pabaigiamas EGF finansinės paramos teikimas, Europos Komisija ir Audito rūmai bei kitos tokią teisę turinčios institucijos turėtų galimybę susipažinti su visais patirtas išlaidas pagrindžiančiais dokumentais;

konsultuojasi ir bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis;

įtaręs arba gavęs kitų institucijų pranešimą apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su EGF lėšų gavimu ar panaudojimu, nedelsdamas praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, kartu pateikdamas visą su įtariama nusikalstama veika susijusią informaciją;

atlieka pažeidimų tyrimus ir priima atitinkamus sprendimus;

teikia siūlymus dėl sprendimų dėl lėšų grąžinimo ir imasi nustatytų veiksmų joms susigrąžinti;

kontroliuoja EGF techninės pagalbos panaudojimą;

sudaro Stebėsenos komitetą ir darbo grupes (jei būtina), skirtas padėti vadovaujančiajai institucijai užtikrinti EGF paramos planavimą ir  įgyvendinimą;

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1243 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų valdymą ir kontrolę 2014−2020 metais, paskyrimo“ 2.2 papunkčiu, gavus EGF lėšas pagal Europos Komisijai pateiktą paraišką, kasmet iki kovo 1 d. teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė) informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais pasiektą projektų įgyvendinimo pažangą Lietuvos Respublikoje;

vykdo kitas funkcijas, susijusias su EGF paramos įgyvendinimu.

koordinuoja Europos socialinio fondo agentūros veiklą ir, vykdant nurodytą funkciją:

užtikrina ministerijos atstovavimą Europos socialinio fondo agentūros visuotiniuose dalininkų susirinkimuose bei valdybos posėdžiuose ir rengia įgaliojimų atstovauti nurodytuose posėdžiuose projektus;

analizuoja Europos socialinio fondo agentūros veiklą, teikia siūlymus dėl jos tobulinimo;

vykdydamas šio pareigybės aprašymo 7.1, 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytas funkcijas, atlieka dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

dalyvauja susitikimuose su projektų vykdytojais, kitomis institucijomis, sprendžiant projektų bei priemonių / programų įgyvendinimo klausimus;

koordinuoja ministerijos dalyvavimą uždarant ES lėšomis finansuojamas programas;

dalyvauja rengiant ministerijos strateginį veiklos planą bei teikia pasiūlymus dėl lėšų poreikio pagal skyriaus kompetenciją;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

rengia ir teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, skyriaus vedėjui, socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams ir (ar) ministerijos kancleriui, kitoms valstybės ir užsienio institucijoms;

nagrinėja Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų Vyriausybės organizuojamų pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, ES institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia skyriaus vedėjui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, planavimo dokumentų, susijusių su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimi, projektų tobulinimo, ministerijos pozicijos su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimis susijusiais klausimais;

rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, atlieka jų antikorupcinį vertinimą;

teikia pastabas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui, socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo ministrui pagal nustatytą veiklos sritį, Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų, planavimo dokumentų, reglamentuojančių socialinę apsaugą ir darbą, pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais analizuoja teisės aktų, planavimo dokumentų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, ES ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.