Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES struktūrinių fondų ir (arba) kitų ES programų investicijų planavimo ar įgyvendinimo srityse;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir ES valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, ES fondų investicijų planavimą, administravimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, ES dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus ir kitus teisės aktus;

išmanyti ES struktūrinių fondų veiklos principus bei investicijų sritis, ES struktūrinių fondų investicijų planavimą bei įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus ir jų administravimo sistemą Lietuvoje, taip pat ES teisės aktus, nustatančius bendrąsias ES struktūrinių fondų nuostatas bei specifines Europos socialinio ir Europos regioninės plėtros fondų nuostatas, ES struktūrinių fondų įgyvendinimo ir administravimo taisykles, kitus ES bei nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų administravimą ir įgyvendinimą Lietuvoje;

turėti patirties rengiant teisės aktų projektus;

turėti patirties rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo ir derinimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

mokėti bent vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

siekiant užtikrinti, kad projektai būtų atrenkami vadovaujantis priemonei taikytinais veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais, rengia pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo; kai projektas apima finansines priemones – rengia kriterijus, nustatančius galutinių naudos gavėjų finansavimo ir (ar) veiklų įgyvendinimo sąlygas; suderinus juos su įgyvendinančiosiomis institucijomis, teikia vadovaujančiajai institucijai;

rengia, derina su ministerijos valstybės tarnautojais ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), ir administracijos padaliniais, įgyvendinančiąja institucija, su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir vadovaujančiąja institucija veiksmų programos priemonių įgyvendinimo planus (ir jų keitimus), teikia juos tvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministrui;

rengia, derina su įgyvendinančiąja institucija, su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti priskirtų administruoti veiksmų programos priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus ir jų pakeitimus;

teikia išaiškinimus, atsakymus į paklausimus potencialiems pareiškėjams dėl projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatytų reikalavimų;

vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus, rengia ir derina valstybės projektų sąrašų projektus, teikia juos tvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministrui;

įtaręs pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, vadovaujančiajai institucijai;

apie įtariamą nusikalstamą veiką praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką praneša Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL, L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013) 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

inicijuoja naujų kovos su korupcija ir sukčiavimu priemonių įdiegimą ir taikymą;

užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

registruoja ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemyje informaciją apie atliekamus veiksmus administruojant priskirtas veiksmų programos priemones;

inicijuoja ir organizuoja vertinimų atlikimą, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie vertinimo metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;

užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su priskirtomis administruoti veiksmų programos priemonėmis ir kurių reikia audito sekai užtikrinti; užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims.

bendradarbiauja su kitais ministerijos padaliniais, kitomis institucijomis, su partneriais, nurodytais Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, administruojant priskirtas veiksmų programos priemones;

suderinus su skyriaus vedėju, teikia pasiūlymus vadovaujančiajai institucijai dėl įgyvendinančiosios institucijos, kuri dalį veiksmų programos įgyvendins visuotinės dotacijos būdu, pasirinkimo;

gavus vadovaujančiosios institucijos pritarimą dėl pasirinktos įgyvendinančiosios institucijos, kuri dalį veiksmų programos įgyvendins visuotinės dotacijos būdu, rengia visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutarties projektą, suderina jį su vadovaujančiąja ir įgyvendinančiąja institucijomis, organizuoja visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutarties su įgyvendinančiąja institucija pasirašymą;

atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutarties keitimu arba nutraukimu bei kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimu; 

dalyvauja vadovaujančiajai institucijai atliekant finansinių priemonių išankstinį vertinimą;

teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl finansinės priemonės įgyvendinimo būdo;

dalyvauja vadovaujančiajai institucijai rengiant finansines priemones apimančių projektų finansavimo sąlygas;

dalyvauja finansines priemones apimančio projekto atrankoje;

kartu su vadovaujančiąja institucija rengia finansavimo sutarties projektą (ir jos keitimus), organizuoja sutarties pasirašymą;

teikia pasiūlymus dėl projekto, apimančio finansines priemones, priežiūros komiteto sudarymo, atlieka jo sekretoriato ir kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimu;

teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, Veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei informaciją apie priskirtas administruoti veiksmų programos priemones;

imasi veiksmų programos administravimą ir finansavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų veiksmų dėl audito institucijos, Europos Audito Rūmų ir Europos Komisijos atliktų valdymo ir kontrolės sistemos (toliau – VKS) ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų audito metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo bei dėl vadovaujančiosios institucijos pateiktų VKS tobulinimo rekomendacijų įgyvendinimo;

vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti dokumentų, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, tarpinėms institucijoms pavestas funkcijas;

atlieka paskolų ir garantijų finansų inžinerijos priemonių, finansuojamų iš grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų (toliau – Paskolų ir garantijų priemonė), planavimą ir įgyvendinimą:

rengia Paskolų ir garantijų priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašą ir procedūrų vadovą;

rengia, derina su įgyvendinančiąja institucija ir vadovaujančiąja institucija veiksmų programos priemonėms taikomų nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašus (ir jų keitimus), teikia juos tvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministrui;

dalyvauja atrenkant kontroliuojančiojo fondo valdytoją;

dalyvauja visuotinės dotacijos priemonės priežiūros komiteto veikloje;

rengia ir (arba) keičia finansavimo sutartį ir derina ją su kontroliuojančiojo fondo valdytoju;

teikia pasiūlymus dėl Paskolų ir garantijų priemonės projekto priežiūros komiteto sudarymo, atlieka jo sekretoriato ir kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su Paskolų ir garantijų priemonės įgyvendinimu;

teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl finansų inžinerijos priemonių, finansuojamų iš grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, naudojimo tiems patiems finansų inžinerijos priemonės kūrimo metu nustatytiems tikslams;

užtikrina, kad būtų laikomasi valstybės pagalbą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų:

pildo patikros lapą dėl valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos buvimo ir teikia derinti vadovaujančiajai institucijai;

rengia pranešimo (-ų) apie valstybės pagalbos projektus ir teikia juos Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, konsultuojasi su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba dėl priemonių atitikties valstybės pagalbos taisyklėms;

rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar ministerijos kancleriui tvirtinti ir (arba) keisti valstybės pagalbos schemų projektus;

dalyvauja ES valstybių narių tarptautinio bendradarbiavimo platformos veikloje, rengia informaciją, pranešimus nagrinėjamais klausimais, pildo Europos Komisijos ir kitų ES institucijų klausimynus, teikia pasiūlymus ES tarptautinio bendradarbiavimo klausimais;

dalyvauja ES tarptautinio bendradarbiavimo teminiuose tinkluose, susijusiuose su Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimu ir užimtumo didinimu, rengia informaciją, pranešimus, dalijasi gerąja projektų darbo patirtimi, dalyvauja darbo grupių veikloje, rengiant pasiūlymus ir rekomendacijas Europos Komisijai teminiuose tinkluose nagrinėjamais klausimais;

rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia skyriaus vedėjui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose, organizacijose, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  savo žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.