Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą

ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES struktūrinių fondų investicijų planavimo ir administravimo srityje;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir ES valdymo bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, ES fondų investicijų, techninės paramos lėšų planavimą, administravimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, ES dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus ir kitus teisės aktus;

išmanyti ES struktūrinių fondų veiklos principus bei investicijų sritis, ES struktūrinių fondų investicijų planavimą bei įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus ir jų administravimo sistemą Lietuvoje, taip pat ES teisės aktus, nustatančius bendrąsias ES struktūrinių fondų nuostatas bei specifines Europos socialinio ir Europos regioninės plėtros fondų nuostatas, ES struktūrinių fondų įgyvendinimo ir administravimo taisykles, kitus ES bei nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų administravimą ir įgyvendinimą Lietuvoje;

turėti patirties rengiant teisės aktų projektus;

turėti patirties rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo ir derinimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu nei A2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

vykdo techninės paramos, skirtos veiksmų programos administravimui, informavimui apie veiksmų programą bei jos vertinimui, lėšų administravimą, kad būtų užtikrintas efektyvus ir savalaikis techninės paramos lėšų planavimas, įsisavinimas ir atsiskaitymas;

planuoja ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl techninės paramos, skirtos veiksmų programos administravimui, informavimui apie veiksmų programą bei jos vertinimui, lėšų panaudojimo, rengia arba dalyvauja rengiant įgyvendinančiajai institucijai teikiamas techninės paramos poreikio paraiškas bei sutikimus finansavimui gauti;

koordinuoja techninės paramos projektų įgyvendinimo eigą (rengia, analizuoja, sistemina informaciją apie techninės paramos projektus bei lėšų panaudojimą, kaupia informaciją apie siekiamus techninės paramos projektų stebėsenos rodiklius), siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą atsiskaitymą už techninės paramos lėšas administruojančioms institucijoms;

rengia techninės paramos mokėjimo prašymus, mokėjimo prašymų teikimo grafikus, projektų pirkimų planus, teikia juos įgyvendinančiajai institucijai per Bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS);

rengia ir keičia techninės paramos projektų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų sąmatų bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projekto skaičiavimų formas, kad būtų užtikrintas techninės paramos lėšų tinkamas planavimas ir panaudojimas;

rengia ir keičia Europos socialinio fondo agentūros techninės paramos administravimo ir informavimo projektų sutartis metiniams asignavimams gauti, kad techninės paramos lėšos būtų panaudotos efektyviai ir pagal paskirtį;

tikrina teikiamas Europos socialinio fondo agentūros mokėjimo paraiškas asignavimams gauti pagal valstybės funkcijų klasifikaciją, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų ekonominę klasifikaciją, ketvirtines sąmatų sumas, kad tinkamai būtų suformuotos mokėjimo paraiškos valstybės iždui;

rengia ir keičia techninės paramos projektų įgyvendinimo dokumentus (įsigytų prekių nurašymo, atidavimo naudoti ir įvedimo į eksploataciją aktus, potvarkius dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), darbo laiko, naudojamų patalpų ploto paskirstymo tarp administruojamų ES programų ir fondų, skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kitus dokumentus);

tvarko iš techninės paramos lėšų įsigytų prekių apskaitą, rengia su prekių įsigijimu ir nurašymu susijusius dokumentus (perdavimo priėmimo aktus, įsigytų prekių nurašymo, atidavimo naudoti ir įvedimo į eksploataciją aktus), teikia siūlymus skyriaus vedėjui nurašyti netinkamas naudoti materialines vertybes;

atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu;

užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:

įtaręs pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, vadovaujančiajai institucijai;

apie įtariamą nusikalstamą veiką praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką praneša Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

inicijuoja naujų kovos su korupcija ir sukčiavimu priemonių įdiegimą ir taikymą;

siekiant optimizuoti techninės paramos lėšų poreikio planavimą, rengia ateinančių trejų metų ketvirtines ir metines ataskaitas apie planuojamas išmokėti iš valstybės iždo sąskaitos techninės paramos lėšas ir ataskaitas apie planuojamas deklaruoti Europos Komisijai lėšas;

tvarko pagal dokumentacijos planą priskirtas dokumentų bylas ir vykdo jų apskaitą, užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose 2014 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Taisyklės), nustatytų funkcijų įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas; taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimu;

atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, tarpinėms institucijoms pavestas funkcijas;

rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia skyriaus vedėjui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui ir (ar) ministerijos kancleriui pavedus, pagal įgaliojimą atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose, organizacijose, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

dalyvauja organizuojant techninės paramos projektams vykdyti reikalingus viešuosius pirkimus: dalyvauja rengiant techninės paramos projektų prekių ir paslaugų pirkimo dokumentų projektus (konkurso sąlygas, technines specifikacijas), prekių ir paslaugų sutartis su tiekėjais, prižiūri jų vykdymą bei teikiamų prekių ir paslaugų atitikimą pagal išlaidų tinkamumui nustatytus reikalavimus;

atlieka techninės paramos projektų veiklos ir gaunamų dokumentų einamąją finansų kontrolę, kad būtų užtikrintas išlaidų atitikimas Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose keliamiems išlaidų tinkamumo reikalavimams ir pirminių apskaitos dokumentų išrašymo teisingumas, kad lėšos būtų naudojamos tinkamai ir pagal paskirtį;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.