Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES struktūrinių fondų ir (arba) kitų ES programų investicijų planavimo ar įgyvendinimo srityse;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir ES valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, ES fondų investicijų planavimą, administravimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, ES dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus ir kitus teisės aktus;

išmanyti ES struktūrinių fondų veiklos principus bei investicijų sritis, ES struktūrinių fondų investicijų planavimą bei įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus ir jų administravimo sistemą Lietuvoje, taip pat ES teisės aktus, nustatančius bendrąsias ES struktūrinių fondų nuostatas bei specifines Europos socialinio ir Europos regioninės plėtros fondų nuostatas, ES struktūrinių fondų įgyvendinimo ir administravimo taisykles, kitus ES bei nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų administravimą ir įgyvendinimą Lietuvoje;

turėti patirties rengiant teisės aktų projektus;

turėti patirties rengiant išvadas dėl teisės aktų projektus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų, dokumentų rengimo ir derinimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

mokėti bent vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

dalyvauja rengiant bei keičiant 2014 m. birželio 20 d. Europos Komisijos patvirtintą Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį bei veiksmų programą;

siekiant užtikrinti, kad projektai būtų atrenkami vadovaujantis priemonei taikytinais veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais, rengia pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo, suderinus juos su įgyvendinančiosiomis institucijomis, teikia vadovaujančiajai institucijai;

rengia, derina su ministerijos valstybės tarnautojais ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), ir administracijos padaliniais, įgyvendinančiąja institucija, su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir vadovaujančiąja institucija veiksmų programos priemonių įgyvendinimo planus (ir jų keitimus), teikia juos tvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministrui;

rengia, derina su įgyvendinančiąja institucija, su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija ir teikia tvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministrui priskirtų administruoti veiksmų programos priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus ir jų pakeitimus;

teikia išaiškinimus, atsakymus į paklausimus potencialiems pareiškėjams dėl projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatytų reikalavimų;

vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus, rengia ir derina valstybės projektų sąrašų projektus, teikia juos tvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministrui;

tikrina gautas iš įgyvendinančiosios institucijos projektų vertinimo ataskaitas; remiantis pateiktomis projektų vertinimo ataskaitomis, rengia ir teikia ministerijos vadovybei sprendimų projektus dėl valstybės projektų ir projektų, atrinktų konkurso būdu, finansavimo, rengia ir teikia ministerijos vadovybei teisės aktų projektus dėl sprendimų skirti projektams finansavimą panaikinimo; apie priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo informuoja įgyvendinančiąją instituciją;

dalyvauja rengiant bei derinant trišales projektų sutartis;

įtaręs pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, vadovaujančiajai institucijai;

apie įtariamą nusikalstamą veiką praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką praneša Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje;

inicijuoja naujų kovos su korupcija ir sukčiavimu priemonių įdiegimą ir taikymą;

nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami įgyvendinančiosios institucijos sprendimai dėl paraiškų atmetimo;

užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL, L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013) 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

registruoja ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemyje informaciją apie atliekamus veiksmus administruojant priskirtas veiksmų programos priemones;

užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su priskirtomis administruoti veiksmų programos priemonėmis ir kurių reikia audito sekai užtikrinti; užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

tvarko pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtas skyriaus dokumentų bylas ir vykdo jų apskaitą;

bendradarbiauja su kitais ministerijos padaliniais, kitomis institucijomis, su partneriais, nurodytais Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, administruojant priskirtas veiksmų programos priemones;

dalyvauja Europos Komisijos darbo grupės susitikimuose dėl tarptautinio bendradarbiavimo įgyvendinimo Europos socialinio fondo finansuojamuose projektuose;  

dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę www.esinvesticijos.lt, pagal skyriaus kompetenciją skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;

teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, Veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei informaciją apie priskirtas administruoti veiksmų programos priemones;

imasi veiksmų programos administravimą ir finansavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų veiksmų dėl audito institucijos, Europos Audito Rūmų ir Europos Komisijos atliktų valdymo ir kontrolės sistemos (toliau – VKS) ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų audito metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo bei dėl vadovaujančiosios institucijos pateiktų VKS tobulinimo rekomendacijų įgyvendinimo;

vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, tarpinėms institucijoms pavestas funkcijas;

rengia, derina su įgyvendinančiąja institucija ir vadovaujančiąja institucija veiksmų programos priemonėms taikomų nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašus (ir jų keitimus), teikia juos tvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministrui;

prireikus dalyvauja įgyvendinančiosios institucijos sudarytų vertinimo ir atrankos komisijų darbe; dalyvauja informavimo-konsultavimo bei mokymo renginiuose projektų pareiškėjams;

teikia pasiūlymus bei rengia teisės aktų projektus dėl valstybės projektų atrankos komisijų (toliau – VPA komisija) sudėties tvirtinimo, organizuoja VPA komisijos darbą bei atlieka kitas VPA komisijos sekretoriato funkcijas;

užtikrina, kad būtų laikomasi valstybės pagalbą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų:

pildo patikros lapą dėl valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos buvimo ir teikia derinti vadovaujančiajai institucijai;

rengia pranešimo (-ų) apie valstybės pagalbos projektus ir teikia juos Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, konsultuojasi su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba dėl priemonių atitikties valstybės pagalbos taisyklėms;

rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui arba ministerijos kancleriui tvirtinti ir (arba) keisti valstybės pagalbos schemų projektus;

rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia skyriaus vedėjui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose, organizacijose, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.