Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 4 metų darbo patirtį ES struktūrinių fondų ir (arba) kitų ES programų investicijų planavimo ar įgyvendinimo srityse;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir ES valdymo bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, ES fondų investicijų planavimą, administravimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, ES dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus ir kitus teisės aktus;

išmanyti ES struktūrinių fondų veiklos principus bei investicijų sritis, ES struktūrinių fondų investicijų planavimą bei įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus ir jų administravimo sistemą Lietuvoje, taip pat ES teisės aktus, nustatančius bendrąsias ES struktūrinių fondų nuostatas bei specifines Europos socialinio ir Europos regioninės plėtros fondų nuostatas, ES struktūrinių fondų įgyvendinimo ir administravimo taisykles, kitus ES bei nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų administravimą ir įgyvendinimą Lietuvoje;

turėti patirties rengiant teisės aktų projektus;

turėti patirties rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo ir derinimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

mokėti bent vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

dalyvauja rengiant bei keičiant 2014 m. birželio 20 d. Europos Komisijos patvirtintą Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – veiksmų programa);

dalyvauja rengiant ir atnaujinant veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemos (toliau – VKS) aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir įgyvendinimą, jų detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;

koordinuoja ES struktūrinių fondų investicijų planavimo dokumentų (veiksmų programos priemonių įgyvendinimo planų, projektų finansavimo sąlygų aprašų, stebėsenos rodiklių aprašų, projektų atrankos kriterijų) inicijavimą, rengimą, derinimą, teikimą tvirtinti;

teikia pasiūlymus vadovaujančiajai institucijai rengiant bei keičiant veiksmų programų priedą;

dalyvauja planuojant ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skirtas projektams finansuoti;

rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą (-us);

koordinuoja planuojamų įtraukti į valstybės projektų sąrašus projektų vertinimą;

planuoja kvietimus teikti paraiškas, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumų;

teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui siūlymus priimti ir panaikinti sprendimus dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso ar tęstinės projektų atrankos būdu, finansavimo;

dalyvauja veiksmų programos priemonių valstybės projektų atrankos komisijų darbe, projektų, įgyvendinamų pagal trišales projektų sutartis, priežiūros komitetų darbe;

užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles;

įtaręs pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, vadovaujančiajai institucijai;

apie įtariamą nusikalstamą veiką praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką praneša Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

identifikuoja ir vertina su atliekamomis veiksmų programos priemonių planavimo funkcijomis susijusias rizikas, rengia ir įgyvendina rizikų valdymo priemones;

vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą;

gali inicijuoti naujų kovos su korupcija ir sukčiavimu priemonių įdiegimą ir taikymą;

užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1083/2006 (OL, L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013) 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą;

užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;

bendradarbiauja su kitais ministerijos valstybės tarnautojais ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), ir (ar) administracijos padaliniais, kitomis institucijomis, su partneriais, nurodytais Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, įgyvendinant veiksmų programą bei planuojant veiksmų programos priemones, dalyvauja veiksmų programos valdymo komiteto veikloje;

pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei informaciją apie priskirtas administruoti veiksmų programos priemones;

identifikuoja ir vertina su atliekamomis veiksmų programos priemonių planavimo funkcijomis susijusias rizikas, rengia ir įgyvendina rizikų valdymo priemones;

užtikrina veiksmų programos vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų, pavestų ministerijai, įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas; taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų nustatytų funkcijų įgyvendinimu;

imasi teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatytų veiksmų dėl audito institucijos, Europos Audito Rūmų ir Europos Komisijos atliktų VKS ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų audito metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo, imasi teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatytų veiksmų dėl vadovaujančiosios institucijos joms pateiktų VKS tobulinimo rekomendacijų įgyvendinimo;

atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, tarpinėms institucijoms pavestas funkcijas;

koordinuoja veiksmų programos priemonių planavimo ir įgyvendinimo vidaus procedūrų aprašymą, užtikrina šių procedūrų laikymąsi;

užtikrina, kad būtų laikomasi valstybės pagalbą reglamentuojančių ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;

koordinuoja ES fondų investicijų planavimo atitikimą nacionaliniams strateginio planavimo dokumentams;

nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, Europos Sąjungos institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia skyriaus vedėjui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, planavimo dokumentų, susijusių su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimi, projektų tobulinimo, ministerijos pozicijos su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimis susijusiais klausimais;

rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia skyriaus vedėjui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

teikia pastabas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui, socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį, Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų, taip pat pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti;

teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;

teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų, planavimo dokumentų, reglamentuojančių socialinę apsaugą ir darbą, pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose, organizacijose, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais analizuoja teisės aktų, planavimo dokumentų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

skyriaus vedėjo laikinai nesant (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais), antrumo teise vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.