• Ministerijos vadovybė
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Linas Kukuraitis
  Ministras
  301
  • Ministro priimamasis Virginija Kukliauskienė
  Referentė (techninis socialinės apsaugos ir darbo ministro aptarnavimas)
  303
  Eglė Radišauskienė
  412
  Eitvydas Bingelis
  409
  • Viceministrų ir kanclerio priimamasis Asta Steponavičiūtė
  4 a.
  Vilma Augienė
  410
  Karolis Vaitkevičius
  411
  Gaila Matulytė
  308
  Liutauras Vičkačka
  305
  Nėrijus Kisielius
  203

  Ministro referentė: Virginija Kukliauskienė, tel. 8 706 64201 (266 4201).

  Viceministrės Vilmos Augienės ir ministerijos kanclerės Danguolės Juozapavičienės referentė: Rasa Dravininkienė, tel.: 8 706 64203 (266 4203).

  Viceministrų Eitvydo Bingelio ir Eglės Radišauskienės referentė: Asta Steponavičiūtė, 8 706 64208 (266 4208).

 • Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ugnė Užgalė
  310
  Eglė Čeponytė
  Eglė Talačkaitė
  414

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m.                        d. įsakymu Nr. A1-

   

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS STRATEGINIŲ SPRENDIMŲ PARAMOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės (toliau – Grupė) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato ministerijos Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo principus.
  2. Grupė yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).
  3. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  4. Grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Grupės tikslas – padėti formuoti strateginius sprendimus ministro valdymo srityse, esant kompleksinės veiklos poreikiui, apimant keletą ministro valdymo sričių ar kai iš esmės keičiamas esamas teisinis reguliavimas ir koordinuoti procesus, susijusius su šių sprendimų įgyvendinimu, taip pat užtikrinti tarptautinių santykių formavimą ir palaikymą ministrui pavestose valdymo srityse.
  2. Grupės uždaviniai:
   1. analizuoti, vertinti, stebėti bendrąją ministerijos formuojamą politiką ir jos įgyvendinimą, šalies bendruosius bei socialinės apsaugos ir darbo politikos rodiklius, teikti pasiūlymus dėl reikalingų strateginių sprendimų priėmimo;

  6.2. teikti pasiūlymus dėl strateginių teisėkūros iniciatyvų, dėl teisėkūros iniciatyvų, kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, kai iniciatyvos apima keletą ministro valdymo sričių, taip pat rengti, koordinuoti rengimą ar dalyvauti rengiant šias iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus;

  6.3. užtikrinti tarptautinių santykių formavimą, Lietuvos narystės tarptautinėse organizacijose ir ES įsipareigojimų įgyvendinimą ir koordinavimą ministrui pavestose valdymo srityse;

  6.4. rengti, koordinuoti ar dalyvauti kompleksinių strategijų, programų, priemonių projektų ir kitų strateginės reikšmės dokumentų ministrui pavestose valdymo srityse rengime, taip pat prognozuoti ir analizuoti jų įgyvendinimo rezultatus;

  6.5. koordinuoti bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis strateginę reikšmę turinčiais kompleksiniais klausimais, ar klausimais, apimančiais keletą ministro valdymo sričių, taip pat koordinuoti bendradarbiavimą su tarptautinėmis ir ES institucijomis.

  1. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   1. analizuoja ir vertina ministerijos formuojamą bendrąją politiką ir jos įgyvendinimą, teikia išvadas bei pasiūlymus ministrui dėl jos tobulinimo ar reikalingų strateginių sprendimų priėmimo;
   2. analizuoja šalies bendruosius bei socialinės apsaugos ir darbo politikos rodiklius, prognozuoja socialinę šalies raidą, teikia pasiūlymus ministrui dėl reikiamų strateginių sprendimų priėmimo;
   3. analizuoja ir vertina ministerijoje bei kitose valstybės institucijose rengiamų ir įgyvendinamų strategijų, programų, teisės aktų projektų įtaką socialiniams rodikliams;
   4. renka ir analizuoja informaciją apie savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų vykdomas skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemones, rengiamas strategijas ir programas;
   5. pagal Grupės kompetenciją organizuoja, koordinuoja ar dalyvauja įgyvendinant veiklas ir (ar) projektus, skirtus plėtoti duomenų surinkimo, apdorojimo, analitikos ir prognozavimo priemones, tematinius modulius ir įrankius, užtikrinti jų didesnį patikimumą ir tarpusavio integraciją;
   6. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių socialinės apsaugos ir darbo srityje rengimą, analizuoja ir teikia informaciją ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui apie jų vykdymą;
   7. vykdo mokslinių tyrimų, studijų, analizių socialinės atskirties ir skurdo mažinimo politikos srityje stebėseną;
   8. ministro pavedimu atlieka strateginių sprendimų, esant kompleksinės veiklos poreikiui ar apimant keletą ministro valdymo sričių, įgyvendinimo stebėseną;
   9. teikia pasiūlymus dėl strateginių teisėkūros iniciatyvų, dėl teisėkūros iniciatyvų, kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, kai iniciatyvos apima keletą ministro valdymo sričių, pagal Grupės kompetenciją rengia, koordinuoja rengimą ar dalyvauja rengiant teisėkūros iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus, taip pat prognozuoja ir analizuoja jų įgyvendinimo rezultatus;
   10. rengia, koordinuoja rengimą ar dalyvauja rengiant kompleksinių strategijų, programų ir priemonių projektus, susijusius su ministerijos formuojama politika ir jos įgyvendinimu ministrui pavestose valdymo srityse;
   11. pagal Grupės kompetenciją vertina ar dalyvauja vertinant kitų institucijų, socialinių partnerių, visuomeninių organizacijų, gyventojų pateiktus pasiūlymus dėl socialinės apsaugos ir darbo sritį reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ar pateiktus teisės aktų projektus, esant poreikiui rengia ar organizuoja išvadų ir atsakymų į šiuos pasiūlymus rengimą;

  7.12. skaičiuoja ir ministerijos interneto svetainėje skelbia minimalių vartojimo poreikių dydį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymu ir kitais teisės aktais;

  7.13. teikia (siūlo) prioritetus ministerijos strateginiam bei metiniam veiklos planams;

  7.14. dalyvauja formuojant valstybės biudžeto lėšų poreikį ateinančių metų ministerijos veiklos prioritetams bei einamųjų metų lėšų perskirstymui prioritetinėms sritims;

  7.15. užtikrina Lietuvos narystės tarptautinėse organizacijose ir ES įsipareigojimų įgyvendinimą ir koordinavimą ministrui pavestose valdymo srityse, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos tarptautinės ir ES politikos, tarptautinių santykių plėtros bei Lietuvos Respublikos teisės sistemos ir viešojo administravimo tobulinimo;

  7.16. užtikrina Lietuvos Respublikos pozicijų, pasisakymų tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą esant poreikiui suderina juos su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat dalyvauja derinant derybines pozicijas ir pasisakymų projektus kitose Lietuvos Respublikos institucijose;

  7.17. pagal Grupės kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautinėse ir ES institucijose bei jų darbo (valdymo) organuose, taip pat daugiašaliuose ir dvišaliuose susitikimuose su tarptautinių institucijų ir ES bei užsienio valstybių delegacijomis;

  7.18. įgyvendina ir koordinuoja ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų veiklą tarptautinės ir ES teisės ir politikos, narystės tarptautinėse organizacijose ir jų valdymo organuose ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimais;

  7.19. pagal Grupės kompetenciją analizuoja ir vertina tarptautinių organizacijų priimtas konvencijas ir kitus dokumentus ministrui pavestose valdymo srityse, teikia pasiūlymus dėl jų pasirašymo, ratifikavimo, denonsavimo ir (ar) įgyvendinimo galimybių Lietuvos Respublikos teisės sistemoje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų atitikimo tarptautinėms konvencijoms įvertinimą bei teisės aktų projektus;

  7.20. koordinuoja ir rengia ministrui pavestose valdymo srityse Lietuvos Respublikos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais, analizuoja ir derina derybines nuostatas per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (toliau – LINESIS sistema) koordinuoja ES teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę bei rengia ataskaitas apie perkėlimo eigą Lietuvos Respublikos ir ES institucijoms per LINESIS sistemą;

  7.21. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sistemų koordinavimą ir dalyvauja jų įgyvendinime bei rengia pasiūlymus dėl jų taikymo Lietuvos Respublikos teisės sistemoje;

  7.22. organizuoja analizę ir dalyvauja ją atliekant dėl Lietuvos Respublikos teisės sistemos ministro valdymo srityse ir rengia Lietuvos Respublikos teisės sistemos atitikimo tarptautinių konvencijų nuostatoms ataskaitas dėl Lietuvos Respublikos ratifikuotų ir neratifikuotų konvencijų, rekomendacijų ir kitų tarptautinių dokumentų;

  7.23. pagal Grupės kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – teismas) praktiką ministrui pavestose valdymo srityse, rengia teisiškai argumentuotas išvadas dėl teisme nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvos Respublikai ir vertina priimtų sprendimų galimą poveikį Lietuvos Respublikos teisės sistemai;, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais;

  7.24. rengia informaciją tarptautinėms institucijoms dėl bylų, skundų prieš Lietuvą, susijusių su ministrui pavestomis valdymo sritimis, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis;

  7.25. koordinuoja Europos Semestro procesų įgyvendinimą ministrui pavestose valdymo srityse;

  7.26. organizuoja ir koordinuoja susižinojimo tarnybų ir kompetentingų įstaigų, įgyvendinančių ES teisės aktų ir kitų dokumentų nuostatas socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srityje, veiklą, taip pat teikia pasiūlymus dėl jų veiklos ir bendradarbiavimo tobulinimo;

  7.27. vykdo nacionaliniams korespondentams ES tarpusavio informavimo apie socialinę apsaugą sistemos (MISSOC) tinkle priskirtas funkcijas;

  7.28. koordinuoja ES socialinių pokyčių ir inovacijų programos EaSI įgyvendinimą;

  7.29. teikia pasiūlymus ministrui dėl specialiųjų atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėse atstovybėse prie tarptautinių institucijų ir ES bei nacionalinių ekspertų Europos Komisijoje kandidatūrų ministrui pavestose valdymo srityse;

  7.30. inicijuoja, rengia ar dalyvauja rengiant tarptautines sutartis ir bendradarbiavimo susitarimus ministrui pavestose valdymo srityse ir užtikrina jų vykdymą, atlieka vertimų dalykinį redagavimą, teikia nuomonę dėl tarptautinių sutarčių nuostatų taikymo ministrui pavestose valdymo srityse, vertina kitų institucijų parengtas tarptautines sutartis ir susitarimus bei susijusius teisės aktų projektus;

  7.31. pagal Grupės kompetenciją teikia pasiūlymus dėl dvišalio bendradarbiavimo, keitimosi patirtimi bei vystomojo bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis prioritetų, koordinuoja ministrui pavestose valdymo srityse ekspertų parinkimą užsienio valstybių rengiamiems techninės paramos projektams, kuriuose Lietuvos Respublika dalyvauja kaip partneris;

  7.32. pagal Grupės kompetenciją koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis ir ES institucijomis;

  7.33. teikia informaciją Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims su Grupės veiklos sritimi susijusiais klausimais;

  7.34. pagal Grupės kompetenciją rengia informaciją, susijusią su Grupei pavestomis veiklos sritimis, nustatyta tvarką skelbia informaciją ministerijos interneto ir intraneto svetainėse bei kitose visuomenės informavimo priemonėse;

  7.35. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ir informaciją ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms su Grupės veiklos sritimis susijusiais klausimais;

  7.36. dėl Grupės inicijuojamų viešųjų pirkimų rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

  7.37. atlieka Grupės veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  7.38. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;

  7.39. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  8. Grupė, vykdydama jai nustatytus uždavinius ir jai pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. atstovauti ministerijai Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais Seime, Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

  8.2. siūlyti ministerijos vadovybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais;

  8.3. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų Grupės veiklos sritims priskirtais kausimais;

  8.4. dalyvauti ministerijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir ES institucijų darbo Grupių ar komisijų veikloje;

  8.5. pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su Grupės veiklos sritimis, spręsti;

  8.6. teikti ministrui pasiūlymus dėl Grupės veiklos tobulinimo;

  9. Grupė turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS veiklos organizavimas

   

  10. Grupei vadovauja vadovas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai Grupės vadovo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  11. Keičiantis Grupės vadovui, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam Grupės valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  12. Grupės vadovas:

   1. vadovauja Grupei, sprendžia Grupės kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką Grupės darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina Grupės darbuotojų iniciatyvą;
   2. paskirsto Grupės darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;
   3. teikia siūlymus ministrui Grupės darbo tobulinimo klausimais;
   4. vizuoja visus Grupės, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Grupės kompetencija;
   5. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;
    dalyvauja renkant pretendentus į Grupės darbuotojų pareigas;
   6. sudaro Grupės darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
   7. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Grupės darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
   8. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja Grupės darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;
   9. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
   10. atstovauja Grupei ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;
   11. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   12. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti Grupės veiklos uždaviniai.
    13. Grupės darbuotojai:
    13.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu ar naudojantis ministerijos elektronine dokumentų valdymo sistema;
    13.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;
    13.3. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;

                       13.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimo, Grupės vadovui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Grupės nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

  __________________________

   

 • Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daina Urbonaitienė
  504
  Asta Aranauskienė
  211
  Jūratė Sinkevičienė
  115
  Rita Skrebiškienė
  402
  Simona Radikaitė-Ben Chahed
  313
  Steponas Kulbauskas
  212

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m.                        d. įsakymu Nr. A1-

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

  HORIZONTALIOS POLITIKOS IR PROJEKTŲ VALDYMO GRUPĖS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės (toliau – Grupė) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Grupės tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo principus.

  2. Grupė yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).

  3. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  4. Grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

   

  ii SKYRIUS

  GRUPĖS TIKSLAS, uŽdaviniai ir funkcijos

   

  5. Grupės veiklos tikslas yra padėti ministrui formuoti ministerijos politiką: šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, pažeidžiamų grupių, savivaldybių veiklos koordinavimo prioritetinėse ministro valdymo srityse, planuoti pokyčius ir koordinuoti šių politikų įgyvendinimą, vykdyti nuolatinę jų stebėseną, padėti formuoti politiką ministrui priskirtose valdymo srityse organizuojant ir koordinuojant projektinį valdymą, užtikrinant efektyvų projektų rengimą ir įgyvendinimą.

  6. Grupės uždaviniai yra:

  6.1. padėti formuoti ministerijos politiką prioritetiniais klausimais: šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, pažeidžiamų grupių, savivaldybių veiklos koordinavimo ministro valdymo srityse;

  6.2. planuoti pokyčius šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, pažeidžiamų grupių, savivaldybių veiklos koordinavimo, projektų ministro valdymo srityse inicijavimo  ir koordinuoti šių pokyčių įgyvendinimą;

  6.3. teikti pasiūlymus dėl teisėkūros iniciatyvų šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, pažeidžiamų grupių, savivaldybių veiklos koordinavimo, projektų valdymo, taip pat rengti, koordinuoti rengimą ar dalyvauti rengiant šias iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus;

  6.4. užtikrinti efektyvų ir veiksmingą nacionalinių bei tarptautinių ir ES partnerystės projektų ministrui priskirtose valdymo srityse rengimą ir įgyvendinimą, ministro projektų portfelio valdymą;

  6.5. organizuoti bei koordinuoti projektinį valdymą ministerijoje;

  6.6. organizuoti ir koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų bendradarbiavimą pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo srityse.

  7. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. pagal Grupės veiklos sritis inicijuoja, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus dėl pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo politikos prioritetiniais ministerijos klausimais;

  7.2. koordinuoja ir (arba) dalyvauja rengiant valstybės strategijas, horizontalaus pobūdžio ilgalaikes ir tikslines valstybės programas, tarptautinių organizacijų ir ES strateginius dokumentus pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo, vertina sąveiką su tarptautine politika;

  7.3. pagal Grupės kompetenciją analizuoja galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų atitiktį nacionalinei teisei, ES teisei bei tarptautiniams įsipareigojimams;

  7.4. pagal Grupės kompetenciją teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracinių padalinių ar kitų institucijų parengtų ir (ar) pateiktų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektų tobulinimo, ministerijos pozicijos su ministro valdymo sritimis susijusiais klausimais;

  7.5. dalyvauja rengiant ir (ar) derinant tarptautinius teisės aktus pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo;

  7.6. pagal Grupės kompetenciją analizuoja situaciją šalyje, teikia pasiūlymus dėl pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo politikos tobulinimo ir prioritetinių klausimų šiose srityse sprendimo;

  7.7. koordinuoja, inicijuoja, rengia ir įgyvendina tarptautinius projektus;

  7.8. plėtoja ir koordinuoja ministerijos galimybes dalyvauti tarptautiniuose ir ES dvišaliuose ir daugiašaliuose projektuose ir programose bei susitarimuose, pasinaudojant ES, ET, EBPO, JTO, Pasaulio Banko (toliau – PB), Tarptautinės darbo organizacijos (toliau – TDO), Tarptautinio valiutos fondo (toliau – TVF), BJVT, ŠMT, užsienio valstybių teikiamomis galimybėmis, dalyvauja jų įgyvendinimo veiklose;

  7.9. ministro pavedimu pagal Grupės veiklos sritis atstovauja ir dalyvauja tarptautinių institucijų ir ES bei dvišaliuose renginiuose, tarptautiniuose horizontaliuose politikos formavimo darbo organuose, rengia medžiagą, informaciją ir atsakymus į šių organizacijų užklausas Grupės kompetencijų ribose;

  7.10. dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES, užsienio valstybių misijose į Lietuvą Grupės kompetencijų ribose rengiant peržiūras, apžvalgas, studijas;

  7.11. pagal Grupės kompetenciją rengia, ir teikia pasiūlymus, koordinuoja jų įgyvendinimą dėl horizontalaus pobūdžio tarptautinių organizacijų ir ES institucijų dokumentų;

  7.12. vysto ir koordinuoja projektinį valdymą ministerijoje, atlieka jo stebėseną ir teikia siūlymus ministrui dėl jo tobulinimo;

  7.13. rengia projektų valdymo procesus reglamentuojančius vidaus teisės aktus, organizuoja jų įgyvendinimą, tobulinimą;

  7.14. koordinuoja projektų ir programų, įtrauktų į ministro projektų portfelį, įgyvendinimą ir atlieka jo stebėseną;

  7.15. atsižvelgdama į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia ministrui pasiūlymus dėl projektų ir programų inicijavimo, planavimo, rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir naudų vertinimo;

  7.16. koordinuoja projektų bei programų ministrui priskirtose valdymo srityse rengimą, užtikrina efektyvų jų įgyvendinimą;

  7.17. atstovauja ministerijai Grupės kompetencijos įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikos Seime (toliau – Seimas), Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;

  7.18. dalyvauja ministerijos, kitų ministerijų ir kitų valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų sudarytų tarybų, darbo grupių ir komisijų veikloje ir teikia išvadas bei siūlymus Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.19. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų ir kitų organizacijų pasiūlymus ir teikia siūlymus dėl pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo tobulinimo;

  7.20. organizuoja ir įgyvendina veiklas, susijusias su tarpinstituciniu bendradarbiavimu su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir kitomis organizacijomis pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo, projektų, programų rengimo ir įgyvendinimo;

  7.21. koordinuoja Neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių ir Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų plano neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams įgyvendinimą;

  7.22. koordinuoja Demografijos, migracijos ir integracijos politikos strategijos tarpinstitucinių veiklos planų, rengimą ir įgyvendinimą;

  7.23. pagal poreikį inicijuoja, koordinuoja ministerijai priskirtų plėtros programų rengimą bei dalyvauja jas rengiant;

  7.24. koordinuoja bei dalyvauja rengiant projektus, programas įtraukios darbo rinkos, integruotos socialinės ir užimtumo politikos, socialinio draudimo srityse.

  7.25. dalyvauja formuojant lėšų poreikį ateinančių metų ir kitų laikotarpių, nurodytų ministerijos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ir teikia siūlymus dėl finansavimo prioritetų pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, projektų rengimo ir įgyvendinimo srityse;

  7.26. dalyvauja planuojant tarptautines ir nacionalines investicijas;

  7.27. dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, veiksmų programas, stebi jų įgyvendinimą ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl ES struktūrinės paramos panaudojimo pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų srityse;

  7.28. teikia informaciją Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims su Grupės veiklos sritimi susijusiais klausimais;

  7.29. pagal Grupės kompetenciją rengia informaciją, susijusią su Grupei pavestomis veiklos sritimis, nustatyta tvarką;

  7.30. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ir informaciją ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms su Grupės veiklos sritimis susijusiais klausimais;

  7.31. dėl Grupės inicijuojamų viešųjų pirkimų rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

  7.32. atlieka Grupės veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  7.33. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;

  7.34. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  8. Grupė, vykdydama jai nustatytus uždavinius ir jai pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. atstovauti ministerijai Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais Seime, Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

  8.2. siūlyti ministerijos vadovybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais;

  8.3. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų Grupės veiklos sritims priskirtais kausimais;

  8.4. dalyvauti ministerijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir ES institucijų darbo grupių ar komisijų veikloje;

  8.5. pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su Grupės veiklos sritimis, spręsti;

  8.6. teikti ministrui pasiūlymus dėl Grupės veiklos tobulinimo.

  9. Grupė turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS darbo organizavimas

   

  10. Grupei vadovauja vadovas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai Grupės vadovo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  11. Keičiantis Grupės vadovui, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam Grupės valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  12. Grupės vadovas:

   1. vadovauja Grupei, sprendžia Grupės kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką Grupės darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina Grupės darbuotojų iniciatyvą;
   2. paskirsto Grupės darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;
   3. teikia siūlymus ministrui Grupės darbo tobulinimo klausimais;
   4. vizuoja visus Grupės, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Grupės kompetencija;
   5. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;
   6. dalyvauja renkant pretendentus į Grupės darbuotojų pareigas;
   7. sudaro Grupės darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
   8. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Grupės darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
   9. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja Grupės darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;
   10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
   11. atstovauja Grupei ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;
   12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti Grupės veiklos uždaviniai.
    13. Grupės darbuotojai:
    13.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu ar naudojantis ministerijos elektronine dokumentų valdymo sistema;
    13.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;
    13.3. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;

  13.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimo, Grupės vadovui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Grupės nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

   

  ____________________________

 • Vyriausieji patarėjai
  Adresas: Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aušra Juodaitienė
  407
 • Socialinės apsaugos ir darbo atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje
  Faks. , El. p. , Adresas: Rue Belliard 41-43, Brussels
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rita Žemaitytė-Tack
  Atašė
  Kęstutis Zaura
  Atašė
 • Socialinės apsaugos ir darbo atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie EBPO
  Tel. , El. p. , Adresas: 22, Bd de Courcelles, 75017 Paris, FRANCE
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Audronė Morkūnienė
 • Pareigybės, nepriskirtos administraciniam padaliniui
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  319
  Arnoldas Zdanevičius
  313
  Vilmantė Miškinytė
  416
  Ingrida Kliukienė
  318
  318
 • Duomenų apsaugos pareigūnas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
 • Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  314
  Diana Bareikienė
  214, V13

  ASMENŲ PRIĖMIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.  Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.
  2.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis,  kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3.  Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4.  Skyriaus veiklos tikslai:
  4.1.  organizuoti asmenų priėmimą, aptarnavimą ir jų pateiktų skundų bei prašymų nagrinėjimą ministerijos veiklos klausimais taikant vieno langelio principą;
  4.2. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dokumentų valdymą ministerijoje ir įgyvendinti jo priežiūrą, įstaigose prie ministerijos, kitose ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams.
  5. Įgyvendinant skyriaus nuostatų 4 punkte nurodytus veiklos tikslus, skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dokumentų valdymą ministerijoje ir įgyvendinti jo priežiūrą įstaigose prie ministerijos ir kitose ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams;
  5.2. organizuoti ir vykdyti asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jų pateiktų skundų bei prašymų nagrinėjimą ministerijos veiklos klausimais, asmenų priėmimą pas socialinės apsaugos ir darbo ministrą, socialinės apsaugos ir darbo viceministrus, ministerijos kanclerį (toliau kartu – ministerijos vadovybė), ministerijos administracijos padalinių darbuotojus ir techniškai aptarnauti ministerijos vadovybę;
  5.3. užtikrinti ministerijos vadovybei teikiamų pasirašyti ar vizuoti parengtų teisės aktų, kitų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą bei dokumentų rengimą;
  5.4. organizuoti ir kontroliuoti ministerijos vadovybės duotų ir (ar) kontroliuojamų Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Vyriausybės kanceliarijos pavedimų ir ministerijos vadovybės pavedimų (toliau kartu – ministerijos vadovybės pavedimai) vykdymą per nustatytus terminus.
  6. Skyrius, vykdydamas skyriaus nuostatų 5 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.1 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.1.1. prižiūri dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams;
  6.1.2. teikia metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos ir ministerijai pavaldžioms įstaigoms, neperduodančioms dokumentų valstybės archyvams;
  6.1.3. registruoja, sistemina ir tvarko priimtus ir pasirašytus socialinės pasaugos ir darbo ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius, ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams adresuotus gautus ir siunčiamus dokumentus, ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams adresuotus asmenų prašymus ir skundus, kitą korespondenciją;
  6.1.4. teikia registruoti Teisės aktų registrui priimtus ir pasirašytus norminius socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus;
  6.1.5. administruoja ministerijos dokumentų valdymo sistemą, vykdo jos nuolatinę stebėseną, teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jos tobulinimo;
  6.1.6. vykdo įslaptintų dokumentų administravimą;
  6.1.7. informuoja ministerijos administracijos padalinius, darbuotojus, įstaigas prie ministerijos ir kitas ministerijai pavaldžias įstaigas apie ministerijos vadovybės pavedimus ir jų vykdymo terminus;
  6.1.8. priima dokumentus, asmenų prašymus ir skundus, taip pat kitą korespondenciją, gautą tiesiogiai ministerijoje, atsiųstą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais ministerijos elektroninio pašto adresu, adresuotą ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, darbuotojams;
  6.1.9. išrūšiuoja skirtus išsiųsti dokumentus ir kitą korespondenciją, pildo dokumentų registrus ir išsiunčia dokumentus ir kitą korespondenciją, perduotą ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų;
  6.1.10. rengia ir teikia ministerijos vadovybei su dokumentų valdymu ir asmenų aptarnavimu ministerijoje susijusią informaciją;
  6.1.11. analizuoja ministerijos administracijos padalinių, darbuotojų dokumentų, asmenų prašymų ir skundų tvarkymą;
  6.1.12. rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis ministerijos dokumentų bei bylų apskaitos dokumentų projektus: dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, dokumentų registrų ir apyrašų sąrašus;
  6.1.13.  rengia ministerijos darbuotojų ir administracijos padalinių klasifikatorių;
  6.1.14.  vertina įstaigų prie ministerijos, kitų ministerijai pavaldžių įstaigų, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams, pateiktus derinti dokumentacijos planus, bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir kitus bylų apskaitos dokumentus;
  6.1.15.  kartu su kitais ministerijos darbuotojais atlieka dokumentų vertės ekspertizę ir sudaro naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus;
  6.1.16.  tvarko ministerijos archyvo fondą, priima į ministerijos archyvą ministerijos darbuotojų ir administracijos padalinių sudarytas bylas ir tvarko jų apskaitą;
  6.2. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.2 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.2.1. organizuoja asmenų aptarnavimą ministerijoje taikydamas vieno langelio principą jiems atvykus į ministeriją, aptarnavimą elektroniniais ryšiais, prašymų ir skundų, gautų tiesiogiai iš asmenų arba atsiųstų paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu, tvarkymą bei nagrinėjimą, teikia jiems išsamias ir teisiškai pagrįstas konsultacijas, atsakymus ministerijos veiklos srities klausimais;
  6.2.2. planuoja, koordinuoja asmenų priėmimą pas ministerijos vadovybę, ministerijos darbuotojus ir rengia asmenų priėmimo grafikus;
  6.2.3. dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų organizuojamuose asmenų priėmimuose, jų metu teikia išsamias ir teisiškai pagrįstas konsultacijas, atsakymus ministerijos veiklos srities klausimais;
  6.2.4. techniškai aptarnauja ministerijos vadovybę: padeda planuoti darbotvarkes, darbinius susitikimus, posėdžius, komandiruotes, teikia dokumentus susipažinti, pasirašyti ir vizuoti, atlieka kitas funkcijas, būtinas užtikrinti sklandų ministerijos vadovybės darbą;
  6.2.5. teikia metodinę ir praktinę pagalbą asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose klausimais ministerijos darbuotojams;
  6.2.6. kasmet atlieka asmenų aptarnavimo taikant vieno langelio principą kokybės analizę;
  6.3. įgyvendindamas nuostatų 5.3 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.3.1. redaguoja ministerijos vadovybės pasirašomus ir (ar) vizuojamus ministerijos administracijos padalinių, darbuotojų rengiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
  6.3.2. padeda ministerijos Terminijos komisijos pirmininkui organizuoti jos veiklą, techniškai aptarnauja nurodytą komisiją;
  6.3.3. talpina į Lietuvos Respublikos terminų banką ministerijos Terminijos komisijos įvertintus, dalykiniu ir kalbos požiūriu sutvarkytus terminų straipsnių rinkinius, jų komentarus;
  6.3.4. teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl ministerijos prižiūrimų sričių terminų inventorizacijos, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir (ar) ministerijos kanclerio pavedimu atlieka ministerijos prižiūrimų sričių terminų inventorizaciją;
  6.4.  įgyvendindamas nuostatų 5.4 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.4.1. perduoda ministerijos vadovybės pavedimus jų vykdytojams ir kontroliuoja vykdymą per nustatytus terminus;
  6.4.2. informuoja ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinius, darbuotojus, įstaigas prie ministerijos ir kitas ministerijai pavaldžias įstaigas apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo eigą ir terminus;
  6.4.3. gavus iš Vyriausybės kanceliarijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų pranešimus apie priimtus Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir kitus teisės aktus, koordinuoja ir kontroliuoja informacijos apie ministerijos veiklos sričiai priskirtinų teisės aktų įgyvendinamųjų teisės aktų parengimą ir pateikimą Vyriausybės kanceliarijai ar kitai kompetentingai kitų valstybės ir (ar) savivaldybės institucijai, įstaigai ir (ar) organizacijai, rengia atsakymus bei informaciją nurodytiems subjektams pagal ministerijos darbuotojų ir (ar) administracijos padalinių pateiktą informaciją;
  6.4.4. teikia ministerijos vadovybei informaciją apie iš Vyriausybės kanceliarijos gautus, taip pat gautus ir ministerijos neįvykdytus pavedimus;
  6.4.5. sistemina ir tvarko informaciją apie socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytas komisijas, darbo grupes;
  6.5.  skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
  6.5.1. užtikrina, kad Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kituose Vyriausybės organizuojamuose pasitarimuose nagrinėjama medžiaga dėl ministerijai aktualių klausimų būtų paskirstyta ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams ir minėtų pasitarimų bei posėdžių darbotvarkės, medžiaga, ministerijos administracijos padalinių ir (ar) darbuotojų parengtos pažymos būtų pateiktos ministerijos vadovybei jų nustatytais terminais;
  6.5.2. tvirtina ministerijos sudarytų ir gautų dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;
  6.5.3. ministerijos archyve saugomų ir kitų ministerijos gautų ir (ar) parengtų dokumentų pagrindu išduoda archyvo pažymas, dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus;
  6.5.4. skelbia ministerijos išorinėje interneto svetainėje ministerijos administracijos padalinių ir darbuotojų pateiktus dokumentus ir (ar) nuorodas į juos;
  6.5.5. prenumeruoja periodinius leidinius, užsako ministerijai reikalingus spaudinius, tvarko jų apskaitą;
  6.5.6. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;
  6.5.7. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;
  6.5.8. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
  6.5.9. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;
  6.5.10. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;
  6.5.11.  skyriaus veiklos srities ribose nagrinėja Vyriausybės posėdžio, Vyriausybės pasitarimo ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių), kitų Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia ministerijos vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimis, projektų;
  6.5.12.  konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su skyriaus veiklos sritimis priskirtais klausimais;
  6.5.13.  nagrinėja asmenų prašymus, skundus;
  6.5.14. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;
  6.5.15.  rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.5.16.  kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.5.17.  bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;
  6.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio socialinės apsaugos ir darbo ministro ir ministerijos kanclerio pavedimus;
  6.7.  atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.


  SKYRIAUS TEISĖS

  7.  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
  7.1.  atstovauti ministerijai savo veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
  7.2.  siūlyti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais;
  7.3.  gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4.  gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų skyriaus veiklos sritims priskirtais kausimais;
  7.5.  teikti ministerijos kancleriui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais.
  8.  Skyrius, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.


  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9.  Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra, – kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  10.  Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems skyriaus darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  11.  Skyriaus vedėjas:
  11.1.  vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus veiklos sričiai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką skyriaus darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  11.2.  paskirsto skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;
  11.3.  teikia siūlymus ministerijos kancleriui skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
  11.4.  vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimis;
  11.5.  pasirašo informacinio pobūdžio raštus;
  11.6.  dalyvauja renkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
  11.7.  sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  11.8.  teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
  11.9.  tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja skyriaus darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;
  11.10.  asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
  11.11.  atstovauja skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;
  11.12.  vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai.
  12. Skyriaus darbuotojai:
  12.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu;
  12.2.  asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;
  12.3.  savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;
  12.4.  įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą. 

 • Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).
  2. Skyriaus paskirtis:
  2.1. atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos gerinimą;
  2.2. tikrinti, ar valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų / programų lėšos tinkamai administruojamos ir panaudojamos.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministro įsakymais, tarptautiniais vidaus audito standartais, etikos kodeksu, kitais pagal kompetenciją taikytinais Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto ir ES fondų / programų lėšų tvarkymą bei kitą ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklą, bei šiais nuostatais.
  4. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos, jų atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakingas.


  SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus veiklos tikslai – padėti didinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.
  6. Skyriaus uždaviniai:
  6.1. tikrinti ir vertinti, ar ministerijoje, jos valdymo srityje esančiose institucijose ir įstaigose sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, ES reglamentus bei vidinių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
  6.2. tikrinti ir vertinti, kaip administruojamos ir panaudojamos lėšos, gautos iš valstybės biudžeto ir ES fondų / programų, įvertinti, ar sukurta ir įdiegta kontrolės sistema, ar ji yra pakankama ir veiksminga, ar naudojamos ir taikomos administravimo procedūros yra tinkamos ir patikimos;
  6.3. atlikti audito institucijos funkcijas:
  6.3.1. numatytas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES)
  Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa ,,Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir
  Nr. 1298/2008/EB;
  6.3.2. numatytas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES)
  Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1927/2006;
  6.3.3. numatytas 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr.223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo;
  6.3.4. numatytas 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos;
  6.4. teikti ministrui, ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituotos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos ministerijos administracijos padaliniuose, ministerijos valdymo srityje esančiose institucijose bei įstaigose.
  7. Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  7.1. tikrina ir vertina ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų:
  7.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, žmogiškųjų išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
  7.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, ES institucijų reglamentams (administruojant ES fondus / programas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
  7.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
  7.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
  7.1.5.  turto apskaitą ir apsaugą;
  7.1.6.  informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
  7.2. ES fondų / programų srityje:
  7.2.1. atlieka ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemų, lėšų ir metinių sąskaitų auditus pagal Europos Komisijos (toliau – EK) nustatytus reikalavimus;
  7.2.2. remdamasis atliktų auditų ir deklaruotų išlaidų patikrinimų rezultatais, kasmet rengia ir teikia EK nuomones dėl ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemų funkcionavimo, metinių sąskaitų ir EK teikiamų valdymo deklaracijų teisingumo;
  7.3. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklą ir vidaus kontrolę;
  7.4. analizuoja ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo ministrui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų darbuotojai), asmeninės atsakomybės klausimą;
  7.5. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
  7.6. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
  7.7. rengia strateginius ir metinius audito planus, metines veiklos ataskaitas, standartinius audito darbo dokumentus, audito atlikimo, rizikos vertinimo, atrankos ir kitas metodikas;
  7.8. organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą;
  7.9. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministro pavedimus, susijusius su vidaus auditu.
  8. Pagal poreikį teikia informaciją Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei (toliau – kontrolė) dėl jos atliekamų veiklos ir finansinio auditų, taip pat vykdo kontrolės pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę.
  9. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas, palaikydamas glaudžius ryšius su ministerijos administracijos padaliniais, ministerijos valdymo srityje esančiomis institucijomis ir įstaigomis, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.
  10. Pagal kompetenciją palaiko ryšius su pareigūnais valstybinėse ir užsienio institucijose.


  SKYRIAUS TEISĖS

  11. Skyrius turi teisę:
  11.1. vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;
  11.2. atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizavimą, kitaip tikrinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;
  11.3. naudotis ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;
  11.4. be atskiro ministro, ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovų nurodymo gauti iš ministerijos administracijos padalinių visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas ir informaciją;
  11.5. tikrinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jos valdo, naudoja arba juo disponuoja;
  11.6. gauti ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovų, ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų darbuotojų paaiškinimus raštu ir žodžiu;
  11.7. gavęs ministro sutikimą (kai audituojamos ministerijos valdymo srityje esančios institucijos ir įstaigos – šio viešojo juridinio asmens vadovo sutikimą), pasitelkti kitų ministerijos administracijos padalinių, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų padalinių atitinkamų sričių darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;
  11.8. dalyvauti mokymuose ir kelti savo kvalifikaciją;
  11.9. reikalauti, kad ministras, ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovai sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą;
  11.10. atlikti vidaus auditą iš anksto nepranešus;
  11.11. skyrius turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.


  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  12. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministrui. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra (atostogauja, išvykęs į komandiruotę ir pan.), jo funkcijas laikinai vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, o jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas ministerijos darbuotojas.
  13. Skyriaus vedėjas:
  13.1. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą;
  13.2. be Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu, planuoja ir organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir kontroliuoja jų vykdymą;
  13.3. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus ministrui dėl ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos tobulinimo;
  13.4. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
  13.5. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;
  13.6. stebėtojo teisėmis dalyvauja ministerijos organizuojamuose pasitarimuose;
  13.7. rengia skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir teikia juos ministrui tvirtinti;
  13.8. pagal suderintą su ministru skyriaus veiklos planą organizuoja vidaus auditų atlikimą;
  13.9. teikia ministrui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
  13.10. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  13.11. kasmet, iki kovo 1 d., parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, ministrui metinę skyriaus veiklos ataskaitą.
  14. Skyriaus vedėjo ir valstybės tarnautojų kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kiti teisės aktai, taip pat pareigybių aprašymai.
  15. Skyriaus valstybės tarnautojai, įgyvendindami savo teises, atlikdami teisės aktuose nustatytas pareigas ir funkcijas, privalo laikytis Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117 „Dėl Pavyzdinės vidaus audito metodikos, Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir Vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenų patvirtinimo“.

 • Komunikacijos skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Edita Banienė
  304
  317
  Rūta Ivanauskytė

  KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Komunikacijos skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

  4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

  4.1. išorinė komunikacija – ministerijos komunikacija viešojoje erdvėje, ryšiai su visuomenės informavimo priemonėmis ir visuomene bei ministerijos veiklos pristatymas internete, socialiniuose tinkluose ir kituose komunikacijos kanaluose;

  4.2. vidinė komunikacija – informacijos mainai ministerijos viduje, ministerijos vertybių, organizacinės kultūros, dalykinio bendravimo sklaida.

  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus veiklos tikslas – formuoti ir įgyvendinti strateginę komunikaciją, siekiant kurti teigiamą ministerijos įvaizdį ir didinti visuomenės pasitikėjimą ministerija, jos vykdoma veikla.

  6. Įgyvendinant skyriaus nuostatų 5 punkte nurodytą veiklos tikslą, skyriaus uždaviniai yra:

  6.1. planuoti, organizuoti ir įgyvendinti ministerijos išorinę komunikaciją bei vykdyti jos priežiūrą;

  6.2. planuoti, organizuoti ir įgyvendinti ministerijos vidinę komunikaciją bei vykdyti jos priežiūrą.

  7. Skyrius, vykdydamas skyriaus nuostatų 6 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 6.1 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  7.2. užtikrina Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nuostatų, nustatančių valstybės institucijų informacijos apie savo veiklą teikimą ir paskelbimą, įgyvendinimą ministerijoje;

  7.3. rengia ir, suderinus su ministro patarėju viešiesiems ryšiams, teikia pranešimus spaudai bei kitą informaciją žiniasklaidai, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigos ir organizacijoms apie ministerijos, ministro, socialinės apsaugos ir darbo viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau kartu – vadovybė) veiklą, ministerijos vykdomą politiką, rengiamus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, planuojamus vadovybės susitikimus, posėdžius, vizitus, darbotvarkes, kitus įvykius ir renginius, skelbia ją ministerijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, kitose visuomenės informavimo priemonėse;

  7.4. organizuoja, suderinus su ministro patarėju viešiesiems ryšiams, vadovybės, kitų ministerijos darbuotojų spaudos konferencijas, pranešimus spaudai; 

  7.5. rengia oficialias vadovybės sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešuosius tekstus;

  7.6. filmuoja ir fotografuoja svarbesnes vadovybės, kitų ministerijos darbuotojų spaudos konferencijas, kitus renginius, rengia interviu, montuoja vaizdo siužetus. Vaizdo, garso ir fotomedžiagą pateikia visuomenės informavimo priemonėms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigos ir organizacijoms, skelbia ministerijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, kitose visuomenės informavimo priemonėse; 

  7.7. stebi ir analizuoja visuomenės informacijos priemonėse pateikiamą informaciją apie ministeriją ir jos veiklą, teikia ministrui pasiūlymus dėl ministerijos komunikacijos tobulinimo; 

  7.8. valdo, suderinus su ministro patarėju viešiesiems ryšiams, ministerijos veiklos rizikas ir krizes, susijusias su komunikacija;

  7.9. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų informacijos, ryšių su visuomene tarnybomis informuojant visuomenę, žiniasklaidą apie svarbiausius ministerijos veiklą, priimamus aktualius sprendimus; 

  7.10. koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų komunikaciją įgyvendinant bendrą ir kryptingą komunikaciją apie ministro valdymo sritį;

  7.11. organizuoja ir įgyvendina visuomenės informavimo ir komunikacijos projektus, susijusius su ministerijos veiklos viešinimu;

  7.12. organizuoja ministro valdymo sričiai svarbių švenčių ir atmintinų dienų minėjimą;

  7.13. rengia, įgyvendina ir kasmet atnaujina ministerijos komunikacijos strategijas bei trumpalaikius visuomenės informavimo ir komunikavimo planus;

  7.14. atlieka kiekybinę ir kokybinę žiniasklaidos analizę, susijusią su ministerijos veikla, rengia periodines ataskaitas ir jas teikia ministrui;

  7.15. administruoja ministerijos išorinę ir vidinę interneto svetaines, užtikrina jų plėtrą, juose pateiktos informacijos aktualumą; 

  7.16. koordinuoja ministerijos vidinės ir išorinės svetainių administratorių veiklą, siekiant užtikrinti nuoseklią ir aiškią ministerijos komunikaciją, vieningą nurodytų svetainių grafinį stilių, pateiktos informacijos aktualumą;

  7.17. administruoja ministerijos puslapius socialiniuose tinkluose, užtikrina jų plėtrą, juose pateiktos informacijos aktualumą; 

  7.18. stebi ir analizuoja ministerijai pavaldžių įstaigų interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose pateikiamą informaciją, teikia ministrui ir nurodytų įstaigų vadovams siūlymus dėl komunikacijos tobulinimo;

  7.19. organizuoja ir koordinuoja informacines kampanijas socialiniuose tinkluose, esant būtinybei – koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą socialiniuose tinkluose;

  7.20. platina informacinius pranešimus, rengia ir apipavidalina ministerijos informacinius leidinius ir kitą viešinimo medžiagą, esant poreikiui organizuoja ministerijos veiklą reprezentuojančių leidinių leidybą;

  7.21. užtikrina efektyvų viešintinos informacijos rinkimą iš ministerijos darbuotojų;

  7.22. pagal kompetenciją inicijuoja ir koordinuoja konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir susitikimus su visuomene ministerijos veiklos klausimais;

  7.23. dalyvauja rengiant tarpinstitucinius komunikacijos ir visuomenės informavimo planus ir strategijas;

  7.24. organizuoja visuomenės nuomonės apklausas apie ministerijos veiklos aktualijas ir jos sprendimus, vykdo apklausų rezultatų analizę;

  7.26. teikia pasiūlymus ministrui dėl ministerijos reprezentacinių priemonių kūrimo, atrankos ir įsigijimo, jas kuria, renka ir (ar) organizuoja jų įsigijimą;

  7.27. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 6.2 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  7.28. teikia pasiūlymus vadovybei ir ministerijos administraciniams padaliniams dėl vidinės komunikacijos strategijos ir priemonių, vidinių renginių organizavimo;

  7.29. organizuoja ministerijos vidinius renginius;

  7.30. užtikrina aktualios informacijos platinimą ministerijos viduje;

  7.31. organizuoja ministerijos vizijos, misijos, tikslų ir vertybių sklaidą;

  7.32. dalyvauja formuojant ministerijos identitetą, įgyvendinant vieningą ministerijos vertybių, organizacinės kultūros, dalykinio bendravimo, palankaus darbo klimato ir veiklos standartų sistemą;

  7.33. dalyvauja nustatant vidinio komunikavimo poreikį ir planuojant vidinės komunikacijos priemones bei kanalus;

  7.34. rengia ir platina vidines naujienas, koordinuoja keitimąsi informacija tarp ministerijos administracijos padalinių;

  7.35. teikia pasiūlymus ministrui dėl galimybių tobulinti vidinius informacijos mainų procesus;

  8. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

  8.1. atstovauja ministerijai skyriui priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  8.2. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

  8.3. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

  8.4. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;

  8.5. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

  8.6. skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja Vyriausybės posėdžio, Vyriausybės pasitarimo ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo, kitų Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su ministro valdymo sritimis, projektų;

  8.7. konsultuoja, teikia metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;

  8.8. teikia išvadas ministerijos darbuotojams ir administracijos padaliniams su skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;

  8.9. nagrinėja asmenų prašymus, skundus;

  8.10. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;

  8.11. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

  8.12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  8.13. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis  skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga, informacija;

  8.14. pagal skyriaus veiklos sritis vykdo išankstinę ir einamąją biudžeto bei finansų kontrolę;

  8.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus;

  8.16. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

  SKYRIAUS TEISĖS

   9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

   9.1. atstovauti ministerijai savo veiklos srityse Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

   9.2. siūlyti ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   9.3. gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų išvadas dėl skyriaus rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

   9.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų skyriaus veikos sritims priskirtais kausimais;

   9.5. teikti ministrui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais.

  10. Skyrius, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra, – kitas ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  12. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems skyriaus darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  13.  Skyriaus vedėjas:

  13.1. vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką skyriaus darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;

  13.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;

  13.3. teikia siūlymus ministerijos kancleriui skyriaus darbo tobulinimo klausimais;

  13.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus kompetencija;

  13.5. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;

  13.6. dalyvauja renkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;

  13.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

  13.8. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

  13.9. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja skyriaus darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;

  13.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

  13.11. atstovauja skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;

  13.12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  13.13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai.

  14. Skyriaus darbuotojai:

  14.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu ar naudojantis ministerijos elektronine dokumentų valdymo sistema;

  14.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;

  14.3. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;

  14.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

 • Prevencijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Stasė Kazlauskienė
  204
  Agnė Balė
  203a
  Marius Vainauskas
  203a

  PREVENCIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Prevencijos skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslai:

  4.1. užtikrinti korupcijos prevenciją reguliuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi ministerijos veikloje, koordinuoti korupcijos prevenciją ministerijai pavaldžiose įstaigose;

  4.2. organizuoti tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus;

  4.3. padėti darbuotojams ir kitiems ministro į pareigas skiriamiems asmenims įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus;

  4.4. padėti ministrui užtikrinti 2016 m. gegužės 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis bei dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų laikymąsi ministerijoje, koordinuoti asmens duomenų apsaugos politikos įgyvendinimą ministerijai pavaldžiose įstaigose;

  4.5. tirti vidiniu informacijos apie pažeidimus ministerijoje teikimo kanalu pranešusių asmenų pranešimus;

  4.6. padėti įgyvendinti elektroninę informacijos saugą ir kibernetinį saugumą reguliuojančių teisės aktų reikalavimus.

  5. Įgyvendinant skyriaus nuostatų 4 punkte nurodytus veiklos tikslus, skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. atskleisti ir šalinti korupcijos ministerijoje ir ministerijai pavaldžiose įstaigose priežastis ir sąlygas;

  5.2. padėti ministrui spręsti ministerijos darbuotojų tarnybinės atsakomybės ir atsakomybės už Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, klausimus;

  5.3. padėti ministrui ir (ar) kancleriui užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įgyvendinimą;

  5.4. padėti ministrui ir (ar) kancleriui įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų galima užtikrinti ir įrodyti, kad duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų;

  5.5. užtikrinti pranešėjų apsaugą reguliuojančių teisės aktų laikymąsi ministerijos veikloje;

  5.6. padėti ministrui ir (ar) kancleriui koordinuoti ir prižiūrėti saugos politikos įgyvendinimą ministerijos informacinėse sistemose, siekiant užtikrinti kibernetinį saugumą bei elektroninės informacijos saugą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi ministerijoje.

  6. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.1 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  6.1. koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevenciją ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose;

  6.2.    stebi, kad nebūtų veiksmais ir (ar) neveikimu sudaromos sąlygos korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms vykdyti;

  6.3. vykdo prevencines priemones, užkertančias galimybę pasireikšti korupcijos apraiškoms;

  6.4. gavus informacijos apie korupcines veikas, turinčias nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoja ministrą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

  6.5. rengia ir įgyvendina priemones, skatinančias korupcijos prevencijos užtikrinimą ministerijoje bei koordinuoja jų rengimą ministerijai pavaldžiose įstaigose;

  6.6. teikia ministrui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės ministerijos veiklos srityse, kad nepasikartotų nustatyti korupcijos faktai. Ministrui pavedus, imasi priemonių, kad nedelsiant būtų šalinami korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai;

  6.7. teikia ministrui pasiūlymus dėl būdų ir konkrečių priemonių korupcijos prevencijai užtikrinti, kai Specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka ministerijos veiklos sričių korupcijos rizikos analizę ir pateikia motyvuotas išvadas ministrui;

  6.8. atlieka ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą:

  6.8.1. kartu su ministerijos darbuotojais ir administracijos padaliniais atlieka ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą, rengia motyvuotų išvadų projektus;

  6.8.2. kartu su ministerijos darbuotojais ir administracijos padaliniais atlieka įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą ir motyvuotų išvadų analizę bei parengia bendrus ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimus ir motyvuotų išvadų projektus;

  6.9. rengia ministerijos kovos su korupcija programos arba šakinės kovos su korupcija programos (kai tokia rengiama) projektus, jų pakeitimo projektus, taip pat šiame papunktyje nurodytų programų įgyvendinimo priemonių planų projektus, jų pakeitimo projektus;

  6.10.  prižiūri ir koordinuoja nacionalinių, šakinių ir ministerijos kovos su korupcija programų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus ministrui ir administracijos padalinių vadovams bei ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams dėl kovos su korupcija programų tikslinimo, svarsto ministerijai pavaldžių įstaigų kovos su korupcija programų veiksmingumo ir (ar) poveikio vertinimus, apibendrina ministerijos administracijos padalinių veiklą įgyvendinant kovos su korupcija programas, rengia nurodytų programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų įgyvendinimo ataskaitas;

  6.11.  teikia Specialiųjų tyrimų tarnybai ministerijos darbuotojų, administracijos padalinių ir (ar) jai pavaldžių įstaigų pateiktą informaciją, reikalingą korupcijos rizikos analizei atlikti;

  6.12.  analizuoja ir, jeigu reikia, suderinus su ministru, viešina teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus ministerijoje ir (ar) jai pavaldžiose įstaigose;

  6.13.  organizuoja darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais;

  6.14.  bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais ministerijos administracijos padaliniais, darbuotojais, kitomis valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;

  6.15.  atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu ministerijoje susijusią veiklą, vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas korupcijos prevencijos priemones.

  7. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.2 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  7.1. organizuoja ir atlieka tarnybinių nusižengimų bei darbo pareigų pažeidimų tyrimus dėl galimų ministerijos darbuotojų bei kitų ministro į pareigas skiriamų asmenų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų, rengia bei teikia ministrui siūlymus dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo nustatymo nurodytiems asmenims, techniškai aptarnauja komisijas, sudarytas tarnybiniams nusižengimams ar darbo pareigų pažeidimams tirti;

  7.2. atlieka naudojamos informacijos, dokumentų tinkamo naudojimo ir konfidencialumo pažeidimo tyrimus;

  7.3. teikia pasiūlymus ministrui dėl komisijų tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimui sudarymo, rengia motyvuotų tarnybinių nusižengimų tyrimų išvadų projektus, rengia darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo pareigų pažeidimų tyrimų išvadų projektus;

  7.4. organizuoja ir (ar) vykdo ministerijos darbuotojų ir kitų ministro į pareigas skiriamų asmenų prašymų dėl tarnybinių nuobaudų ar darbo pareigų pažeidimo panaikinimo nagrinėjimą, rengia su tuo susijusius dokumentų, teisės aktų projektus.

  8. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.3. papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  8.1. padeda ministrui ir (ar) kancleriui kontroliuoti, kaip ministerijos valstybės tarnautojai, ministerijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir turintys administravimo įgaliojimus, asmenys, ministerijoje paskirti atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų komisijų nariai, ekspertai, įstaigų prie ministerijos vadovai, ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovai (toliau – asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje) vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

  8.2. prižiūri, kad asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, viešųjų ir privačių interesų derinimą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pildytų ir teiktų savo privačių interesų deklaracijas;

  8.3. atlieka nuolatinę privačių interesų deklaracijų turinio kontrolę, administruoja Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacinėje sistemoje, tvarkančioje privačių interesų deklaracijas, ministerijos darbuotojų ir ministro į pareigas skiriamų asmenų pateiktas deklaracijas, atlieka tokių deklaracijų apskaitą, deklaracijose nurodytų duomenų analizę bei įgyvendina kitas teisės aktų vykdymo priežiūros ir kontrolės funkcijas;

  8.4. informuoja ministrą arba kanclerį ir tiesioginį asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, vadovą apie pastebėtus privačių interesų deklaracijoje nurodytus duomenis ar kitas žinomas (paaiškėjusias) aplinkybes, galinčias kelti interesų konfliktą;

  8.5. informuoja asmenis, dirbančius valstybinėje tarnyboje apie jų privačių interesų deklaracijoje pastebėtas klaidas ir neatitikimus ir, esant šių asmenų prašymui, teikia siūlymus, kaip jas ištaisyti;

  8.6. organizuoja darbuotojų mokymus viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje klausimais, instruktuoja ir konsultuoja juos, kaip elgtis susidūrus su interesų konfliktais jų veikloje ir kaip jų išvengti;

  8.7. pagal kompetenciją padeda užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

  8.8. bendradarbiauja su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

  9. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.4 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  9.1. padeda įgyvendinti administracijos padaliniams tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų galima užtikrinti ir įrodyti, kad duomenys ministerijoje tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų;

  9.2. nuolat vykdo informacijos apie darbuotojų prievoles pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kitus asmens duomenų apsaugą reguliuojančius teisės aktus sklaidą;

  9.3. kontroliuoja Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimą ministerijoje ir koordinuoja šiuos veiksmus ministerijai pavaldžiose įstaigose;

  9.4. vykdo Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose duomenų apsaugą reguliuojančiuose teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas;

  9.5. teikia siūlymus ministrui arba kancleriui dėl duomenų apsaugos tobulinimo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose;

  9.6. teikia konsultacijas bei rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos darbuotojų, administracijos padalinių, kitų valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų pateiktų teisės aktų projektų siekiant užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai neprieštarautų Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, kitiems asmens duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams;

  9.7. stebi, kaip laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų asmens duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų, tikrina, ar ministerijos vykdoma asmens duomenų tvarkymo veikla atitinka nurodytuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, nustačius pažeidimą, atlieka tyrimą, ir teikia pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir duomenų subjektui, bei inicijuoja ir kontroliuoja, kad būtų imtasi veiksmų galimai žalai sumažinti;

  9.8. konsultuoja Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų asmens duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimo, taikymo klausimais;

  9.9. bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, teikia jai informaciją, susijusią su asmens duomenų tvarkymu ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose.

  10. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.5 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  10.1.  vykdo kompetentingo subjekto funkcijas ir turi teises bei pareigas, nustatytas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, pavirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“;

  10.2.  administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus ministerijoje teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus ministerijoje, konfidencialumą, atlieka kitas Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme įstaigai, administruojančiai vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, priskirtas funkcijas.

  11. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.6 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  11.1.  teikia ministrui ir (ar) kancleriui išvadas dėl elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo reikalavimų ministerijoje atitikties elektroninę informacijos saugą ir kibernetinį saugumą reguliuojantiems teisės aktams, teikia siūlymus dėl saugos tobulinimo ministerijoje;

  11.2.  užtikrina ir vykdo informacinės sistemos saugos įgaliotinio, koordinuojančio ir prižiūrinčio saugos politikos įgyvendinimą ministerijos informacinėse sistemose, funkcijas, nustatytas kibernetinę bei informacinę saugą reguliuojančiuose teisės aktuose;

  11.3.  užtikrina ir vykdo kibernetinio saugumo vadovui kibernetinį saugumą reguliuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas;

  11.4.  rengia kartu su ministerijos Informacinių technologijų priežiūros skyriumi, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus, suderina su krašto apsaugos ministro įgaliota institucija, įgyvendinančia valstybės informacinių išteklių saugos politiką, ir teikia patvirtinimui Saugos nuostatus; Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisykles; Informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planą; Informacinės sistemos naudotojų administravimo taisykles;

  11.5.  kasmet organizuoja visų ministerijos informacinių sistemų rizikos vertinimą;

  11.6.  atsako už valstybės informacinių išteklių saugą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą ministerijoje.

  12. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

  12.1.  ministrui, kaip paslapčių subjekto vadovui pavedus, atlieka įslaptintos informacijos apsaugos būklės tikrinimą ministerijai pavaldžiose įstaigose, kurioms nesuteiktas paslapčių subjekto statusas ir kuriose dirbama su įslaptinta informacija ar saugoma įslaptinta informacija. Jeigu kyla įtarimų ar paaiškėja, kad įslaptinta informacija prarasta ar neteisėtai atskleista, ministrui pavedus, atlieka tyrimą ir imasi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 48 straipsnyje numatytų veiksmų ir priemonių;

  12.2.  ministrui pavedus, atlieka įslaptintos informacijos inventorizaciją tikslu nustatyti, ar Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija ir užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduota įslaptinta informacija, kuria disponuoja paslapčių subjektas, nėra prarasta, sugadinta ar neteisėtai sunaikinta;

  12.3.  esant ministro ir (ar) ministerijos kanclerio pavedimui, padeda nurodytiems asmenims įvertinti informaciją, gautą apie asmenį, pretenduojantį tapti ministerijos darbuotoju ar ministerijai pavaldžios įstaigos vadovu, siekiant užtikrinti, kad į pareigas ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose būtų priimti tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys;

  12.4.  teikia siūlymus ministrui ir (ar) misterijos kancleriui dėl ministerijos veiksmų, kai gaunama informacija, kad ministerijos darbuotojas ar kitas ministro į pareigas skiriamas asmuo nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams arba vėliau paaiškėja, kad jis neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų ir dėl to negali toliau eiti pareigų;

  12.5.  stebi vykdomus ministerijos, taip pat ministerijai pavaldžių įstaigų viešuosius pirkimus, kuriuos vykdant gali kilti korupcijos rizika, atlieka prevencinę viešųjų pirkimų procedūrų stebėseną, ministrui pavedus raštu, atlieka prevencinius viešųjų pirkimų patikrinimus, taip pat prevencinę pasirinktinę sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę;

  12.6.  rengia ir teikia ministrui ir (ar) socialinės apsaugos ir darbo viceministrui, kitiems ministerijos darbuotojams informaciją, reikalingą dalyvaujant komisijų, komitetų kovai su korupcija koordinuoti veikloje, jų pavedimams vykdyti, koordinuoja ministerijos gautų pavedimų vykdymą;

  12.7.  atstovauja ministerijai skyriui priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  12.8.  teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

  12.9.  rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

  12.10. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;

  12.11. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

  12.12. skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja Vyriausybės posėdžio, Vyriausybės pasitarimo ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo, kitų Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su ministro valdymo sritimis, projektų;

  12.13. konsultuoja, teikia metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;

  12.14. teikia išvadas ministerijos darbuotojams ir administracijos padaliniams su skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;

  12.15. nagrinėja asmenų prašymus, skundus;

  12.16. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;

  12.17. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės pirkimus neskelbiamos apklausos, atliekamos žodžiu, būdu;

  12.18. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga, informacija;

  12.19. užtikrina su skyriaus veiklos sritimis susijusių dokumentų ir (ar) informacijos patalpinimą ir jos nuolatinį atnaujinimą ministerijos interneto svetainėje, įgyvendinant reikalavimus, nustatytus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;

  12.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus;

  12.21. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

  SKYRIAUS TEISĖS

  13.  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

  13.1.  atstovauti ministerijai savo veiklos srityse Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

  13.2.  siūlyti ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  13.3.  gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų išvadas dėl skyriaus rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

  13.4. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių įstaigos darbuotojų, padalinių ir priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems įstaigos darbuotojams ir padaliniams, kai įgyvendindamas priskirtas kompetentingo subjekto funkcijas pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 pavirtintą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, tiria vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą;

  13.5.  gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų skyriaus veikos sritims priskirtais kausimais;

  13.6.  teikti ministrui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais.

  14. Skyrius, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  15.  Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  16. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems skyriaus darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  17.  Skyriaus vedėjas:

  17.1.  vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką skyriaus darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;

  17.2.  paskirsto skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;

  17.3.  teikia siūlymus ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui skyriaus darbo tobulinimo klausimais;

  17.4.  vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus kompetencija;

  17.5.  pasirašo informacinio pobūdžio raštus;

  17.6.  dalyvauja renkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;

  17.7.  sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

  17.8.  teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

  17.9.  tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja skyriaus darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;

  17.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

  17.11. atstovauja skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;

  17.12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  17.13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai.

  18. Skyriaus darbuotojai:

  18.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu ir pasirašo, kad susipažino su dokumentais;

  18.2.  asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;

  18.3.  savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;

  18.4.  įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  19. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

 • Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupė

  ŠEIMOS IR VAIKO TEISIŲ APSAUGOS GRUPĖS NUOSTATAI

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės (toliau – Grupė) nuostatai (toliau – Grupės nuostatai) nustato Grupės tikslą, uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimą.

  2. Grupė yra Ministerijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – Viceministras). Grupės struktūrą, pareigybių skaičių ir sąrašą nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras (toliau – Ministras).

  3. Grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – Darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Ministras.

  4. Darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Ministerijos nuostatais, Ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, bei šiais nuostatais.

  GRUPĖS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Grupės veiklos tikslas yra formuoti šeimos politiką ir vaiko teisių apsaugos politiką, koordinuoti šių politikų įgyvendinimą ir vykdyti nuolatinę jų stebėseną, siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų geriausius vaiko interesus, kurtų tinkamas sąlygas vaikų ir šeimų gerovei.

  6. Grupės uždaviniai yra:

  6.1. dalyvauti formuojant vaiko teisių apsaugos politiką ir koordinuoti vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimą;

  6.2. dalyvauti formuojant šeimos politiką ir koordinuoti šeimos politikos įgyvendinimą;

  6.3. pagal grupės kompetenciją analizuoti ir vertinti demografinius pokyčius ir tendencijas, numatyti priemones demografinei būklei gerinti;

  6.4. analizuoti šeimos politikos, vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės situaciją šalyje, teikti pasiūlymus Ministrui ir Viceministrams (toliau kartu – Ministerijos vadovybė) dėl šeimos ir vaiko teisių apsaugos politikų tobulinimo ir prioritetinių klausimų šeimos ir vaiko gerovės srityje sprendimo;

  6.5. koordinuoti vaiko globos (rūpybos), įvaikinimo, vaiko apsaugos nuo smurto politikos įgyvendinimą;

  6.6. koordinuoti Grupės kompetencijai priskirtų strategijų ir programų įgyvendinimą;

  6.7. koordinuoti tarptautinės vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimą;

  6.8. įgyvendinti Grupės kompetencijai priskirtas priemones, susijusias su ES, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų Organizacijos, Hagos Privatinės Teisės Konferencijos ir Baltijos jūros valstybių tarybos vykdoma politika vaiko teisių apsaugos srityje;

  6.9. organizuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų bendradarbiavimą šeimos gerovės, vaiko gerovės ir vaiko teisių apsaugos srityje.

  7. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus dėl vaiko teisių apsaugos politikos;

  7.2. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus dėl šeimos politikos;

  7.3. rengia arba dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas šeimos gerovės, vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės srityje;

  7.4. derina kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamus teisės aktų projektus šeimos ir vaiko teisių apsaugos srityse;

  7.5. analizuoja galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su šeimos gerove, vaiko gerove ir vaiko teisių apsauga atitiktį nacionalinei teisei, ES teisei bei tarptautiniams įsipareigojimams;

  7.6. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, pasitarimų, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, ES institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su šeimos ir vaiko teisių apsaugos sritimis, projektų tobulinimo, Ministerijos pozicijos su Ministro valdymo sritimis susijusiais klausimais;

  7.7. dalyvauja rengiant ir derinant tarptautinius teisės aktus pagal ES, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų Organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus šeimos ir vaiko teisių apsaugos klausimais;

  7.8. dalyvauja ES ir Europos Tarybos, Jungtinių Tautų, Šiaurės šalių ministrų Tarybos, Baltijos jūros valstybių Tarybos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų veikloje Grupės kompetencijai priskirtais klausimais; rengia medžiagą, informaciją ir atsakymus į šių organizacijų užklausas Grupės kompetencijų ribose;

  7.9. koordinuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklą; rengia ir įgyvendina bendras priemones vaiko teisių apsaugos srityje;

  7.10. koordinuoja rengimą ir (ar) dalyvauja rengiant periodines ataskaitas dėl vaiko teises užtikrinančių Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Europos Tarybos konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos, Hagos privatinės teisės konferencijos nuolatiniam biurui, ES Vaiko gerovės strategijos įgyvendinimo Lietuvoje ir dėl kitų tarptautinių dokumentų, kuriuos yra ratifikavusi Lietuva, apie tarptautinių konvencijų vaiko teisių apsaugos srityje įgyvendinimą Lietuvoje ir užtikrina jų savalaikį pateikimą ES ir tarptautinėms institucijoms;

  7.11. rengia rekomendacijas ir pasiūlymus dėl su Grupės nuostatų 7.10 papunktyje nurodytais dokumentais susijusių baigiamųjų išvadų įgyvendinimo, planuoja ir koordinuoja šių rekomendacijų ir pasiūlymų praktinį įgyvendinimą;

  7.12. koordinuoja Ministerijai, kaip centrinei įstaigai pagal tarptautines konvencijas, priskirtų funkcijų vykdymą;

  7.13. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją šeimos politikos, vaiko teisių apsaugos politikos ir vaiko gerovės klausimais Lietuvos Respublikoje ir pagal poreikį, užsienio valstybėse;

  7.14. dalyvauja Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų plano įgyvendinime bei kitų priemonių ir programų, skirtų vaikams ir šeimoms, auginančioms vaikus rengime bei vykdyme ir teikia siūlymus Ministerijos vadovybei dėl šių priemonių tobulinimo;

  7.15. dalyvauja kitų ministerijų ir kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų sudarytų darbo grupių veikloje, teikiant siūlymus šeimos ir vaiko teisių apsaugos klausimais;

  7.16. koordinuoja Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą ir ją techniškai aptarnauja;

  7.17. organizuoja Šeimos politikos komisijos darbą ir ją techniškai aptarnauja; 

  7.18. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos ir (ar) Ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektų,

  7.19. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų ir kitų organizacijų pasiūlymus ir teikia siūlymus dėl šeimos politikos ir vaiko teisių apsaugos politikos tobulinimo;

  7.20. koordinuoja Vaiko gerovės veiksmų plano priemonių įgyvendinimą, analizuoja pasirinktų priemonių tikslingumą ir poveikį vaikams;

  7.21. rengia ilgalaikę šeimos stiprinimo programą, koordinuoja jos įgyvendinimą ir vykdo stebėseną;

  7.22. organizuoja ir įgyvendina veiklas, susijusias su tarpinstituciniu bendradarbiavimu su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir kitomis organizacijomis šeimos ir vaiko teisių apsaugos srityse;

  7.23. teikia metodinę pagalbą savo kompetencijos srityje valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei kitoms organizacijoms;

  7.24. nagrinėja gyventojų prašymus, skundus ir pasiūlymus šeimos ir vaiko teisių apsaugos klausimais ir rengia atsakymus į juos, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

  7.25. rengia informaciją / nuomonę kitiems Ministerijos struktūriniams padaliniams pagal užklausas, susijusias su šeimos ir vaiko teisių apsaugos klausimais;

  7.26. atstovauja Ministerijai įvairių renginių (mokymų, konferencijų, susitikimų, kt.) metu pagal savo kompetenciją;

  7.27. rengia ir tikslina demografijos, migracijos ir integracijos strategijos tarpinstitucinius planus, koordinuoja vertinimo kriterijų aprašymų rengimą;

  7.28. koordinuoja priemonių, skirtų organizuoti kompleksiškai teikiamas paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams, ir jų šeimų nariams), įgyvendinimą;

  7.29. organizuoja teikimų dėl daugiavaikių motinų apdovanojimų rengimą ir pateikimą;

  7.30. rengia ir dalyvauja rengiant informaciją Ministerijos internetiniam puslapiui pagal grupės kompetenciją;

  7.31. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;  

  7.32. atlieka Grupės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą bei Grupės rengiamų teisės aktų projektų, kuriuose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą;

  7.33. rengia ir teikia Ministerijos vadovybei informaciją, ataskaitas, analitines žinias šeimos politikos ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimo klausimais;

  7.34. kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  7.35. koordinuoja ir prižiūri priemonių, numatytų pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje programos „Sveikata“, įgyvendinimą;

  7.36. kartu su kitais Ministerijos administracijos darbuotojais atstovauja Ministerijai teismuose;

  7.37. rengia išvadas, ar Grupės parengti teisės aktų projektai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, atitinka teisės technikos reikalavimus;

  7.38. nagrinėja teisės aktų, gautų iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų, projektus, rengia išvadas;

  7.39. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis grupės žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos vyriausiuoju patarėju vaikų klausimais, vyriausiuoju patarėju šeimos klausimais ir kitais ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;

  7.40. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;

  7.41. atlieka kitas teisės aktų numatytas funkcijas, vykdo kitus Ministerijos vadovybės pavedimus bei užduotis.

  GRUPĖS TEISĖS

  8. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:

  8.1. atstovauti Ministerijai savo kompetencijos įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikos Seime (toliau – Seimas), Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;

  8.2. siūlyti Ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais;

  8.3. gauti iš Ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, institucijų ir (ar) organizacijų išvadas dėl Grupės rengiamų įstatymų, kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

  8.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų Ministerijos administracijos padalinių, Ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų bei organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų Grupės kompetencijai priskirtais kausimais;

  8.5. teikti Viceministrui pasiūlymus Grupės darbo tobulinimo klausimais;

  9. Grupė, kaip savarankiškas Ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Grupei vadovauja Grupės vadovas. Kai Grupės vadovo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas Ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  11. Keičiantis Grupės vadovui, kitiems darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami Ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą Ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  12. Grupės vadovas:

  12.1. vadovauja Grupei, užtikrina Grupės kompetencijai priskiriamų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą, skatina Grupės darbuotojų iniciatyvą;

  12.2. planuoja, organizuoja, paskirsto Grupės darbuotojams užduotis, užtikrindamas tolygų darbo krūvį ir kontroliuoja užduočių atlikimą, užtikrina darbo drausmę;

  12.3. teikia siūlymus Viceministrui ir derina su Viceministru Grupės darbo tobulinimo klausimus;

  12.4. pasirašo informacinius vidaus dokumentus (protokolus, aktus, pažymas ir pan.);

  12.5. planuoja ir koordinuoja Grupės darbuotojų atostogas, sudaro Grupės darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

  12.6. teikia Viceministrui ar jo įgaliotam darbuotojui siūlymus dėl Grupės struktūros, pareigybių skaičiaus pakeitimo, Grupės darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš pareigų, skatinimo, kvalifikacijos tobulinimo, tarnybinių patikrinimų ir (ar) darbo pareigų pažeidimų tyrimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo Grupės valstybės tarnautojams ir (ar) darbo pareigų pažeidimo Grupės darbuotojams, dėl tarnybos sąlygų užtikrinimo;

  12.7. užtikrina pagal Ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  12.8. rengia Grupės nuostatų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

  12.9. atstovauja Grupei Ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Ministerijos bei kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

  12.10. gali turėti kitų Ministro jam suteiktų įgaliojimų.

  13. Grupės darbuotojai:

  13.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su Ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Grupės nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;

  13.2. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už jiems pavestų funkcijų ir užduočių įvykdymą tinkamai ir laiku;

  13.3. įvertinę, kad laiku nespės atlikti pavedimų, Grupės vadovui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti vykdymo terminą.

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Grupės statusas, sudėtis, pareigybių skaičius, taip pat uždaviniai ir funkcijos, veiklos organizavimas keičiami teisės aktų nustatyta tvarka Ministro sprendimu.

 • Teisės skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rita Jeziorskienė

  TEISĖS SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Teisės skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – skyriaus darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato skyriaus nuostatai ir pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – užtikrinti teisės aktų laikymąsi ministerijos veikloje.
  4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. padėti įgyvendinti ministerijos nuostatuose numatytus uždavinius, siekiant užtikrinti, kad ministerijos vykdoma ir formuojama valstybės politika jai nustatytose srityse atitiktų Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;
  5.2. rengti ir padėti rengti ministerijos administracijos padaliniams teisės aktų projektus;
  5.3. nagrinėti teisės aktų, gautų iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų, projektus;
  5.4. vykdyti socialinės apsaugos ir darbo ministro ir (ar) ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su įstatymų, kitų teisės aktų, reguliuojančių socialinę apsaugą ir darbą, įgyvendinimu;
  5.5. koordinuoti informacijos dėl Lietuvos Respublikos Seimo sesijų darbų programos socialinės apsaugos ir darbo srityje rengimą ir vykdyti nurodytos programos įgyvendinimo stebėseną.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir ministerijos kancleriui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
  6.2. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;
  6.3. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui pasiūlymus ir  išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;
  6.4. skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo medžiagą, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir ministerijos kancleriui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su ministerijos kompetencija, projektų;
  6.5. atstovauja ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;
  6.6. rengia išvadas, ar ministerijos administracijos padalinių parengti teisės aktų projektai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, atitinka teisės technikos reikalavimus;
  6.7. vertina teisinio pobūdžio dokumentų (sutarčių, įgaliojimų, ir kt.) atitikimą teisės aktų reikalavimams;
  6.8. teikia išvadas ministerijos administracijos padaliniams teisės aktų taikymo klausimais;
  6.9. nagrinėja asmenų prašymus, skundus;
  6.10. teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  6.11. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais analizuoja teisės aktų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms;
  6.12. koordinuoja informacijos dėl Lietuvos Respublikos Seimo sesijų darbų programos socialinės apsaugos ir darbo srityje rengimą ir vykdo nurodytos programos įgyvendinimo stebėseną;
  6.13. kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teisinio reguliavimo stebėsenos planus;
  6.14. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.15. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį ir ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės ministerijoje tobulinimo;
  6.16. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus, vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.17. bendradarbiauja su kitais ministerijos  administracijos padaliniais ir ministerijos darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos  darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;
  6.18. vykdo kitus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir ministerijos kanclerio pavedimus bei užduotis.


  SKYRIAUS TEISĖS

  7. Skyrius turi teisę:
  7.1. atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijos ribose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
  7.2. siūlyti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir ministerijos kancleriui tobulinti galiojančius teisės aktus;
  7.3. gauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai), kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų fizinių ir juridinių asmenų ir kitų organizacijų informaciją, reikalingą dėl skyriaus rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, pasitelkti šiuos asmenis klausimams, susijusiesiems su teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4. grąžinti tobulinti ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos darbuotojams teisės aktų projektus, prieštaraujančius teisės aktams ir (ar) neatitinkančius teisės technikos reikalavimų;
  7.5. teikti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo.
  8. Skyrius turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais jam suteiktas teises.


   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas. 
  10. Keičiantis skyriaus vedėjui ar kitiems skyriaus darbuotojams reikalai bei dokumentai ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka perduodami socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam asmeniui pagal reikalų perdavimo aktą.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  11.2. nustato skyriaus darbuotojams veiklos sritis, paskirsto jų darbą ir jį kontroliuoja;
  11.3. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos administracijos padalinių parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veikla;
  11.4. dalyvauja atrenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
  11.5. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  11.6. sudaro skyriaus tarnautojų kasmetinių atostogų eilę;
  11.7. teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
  11.8. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja skyriaus darbuotojus mokymui ir kvalifikacijos tobulinimui;
  11.9. asmeniškai atsako už ministerijos dokumentų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą;
  11.10. pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus raštus.
  12. Skyriaus darbuotojai:
  12.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
  12.2. asmeniškai atsako už tinkamą skyriaus vedėjo pavedimų vykdymą, ministerijos darbo reglamento, ministerijos vidaus tvarkos taisyklių, Dokumentų rengimo taisyklių bei tarnybinės etikos taisyklių laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugumą;
  12.3. savo darbe vadovaujasi skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  12.4. įvertinę, kad laiku nespės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

 • Europos Sąjungos investicijų skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  301
  Inga Kvainauskienė

  EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Europos Sąjungos investicijų skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) reglamentais, direktyvomis ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  3. Skyriuje dirbantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  1. Skyriaus veiklos tikslas – planuoti, koordinuoti, kontroliuoti, įgyvendinti ir prižiūrėti ES investicijų panaudojimą socialinės apsaugos ir darbo ministrui pavestose valdymo srityse.

  2. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

   1. užtikrinti ministerijai priskirtų priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų, planavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą, atlikti ES struktūrinių fondų lėšų administravimo tarpinės institucijos funkcijas;

   2. užtikrinti, kad būtų tinkamai atliekamos ministerijai priskirtos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) programų atsakingos institucijos funkcijos, planuoti ir įgyvendinti PMIF programą;

   3. užtikrinti, kad būtų tinkamai atliekamos ministerijai priskirtos Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) veiksmų programos vadovaujančios institucijos funkcijos, planuoti ir įgyvendinti EPLSAF programą;

   4. užtikrinti, kad būtų tinkamai atliekamos ministerijai priskirtos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) vadovaujančiosios, mokėjimo institucijų funkcijos, administruoti EGF.

  3. skyrius, įgyvendindamas nuostatų 5.1 papunktyje nustatytą uždavinį, vykdo šias Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – veiksmų programa), taisyklių, patvirtintų 2014 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Taisyklės), 6 punkte numatytas funkcijas:

  6.1. pagal kompetenciją dalyvauja keičiant Partnerystės sutartį, veiksmų programą, rengiant teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo, dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;

  6.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais:

  6.2.1. rengia projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus, o jeigu projektas apima finansines priemones, rengia projektų atrankos kriterijus, nustatančius galutinių naudos gavėjų finansavimo ir (ar) veiklų įgyvendinimo sąlygas, ir teikia vadovaujančiajai institucijai;

  6.2.2. pagal kompetenciją teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus, rengiant veiksmų programos priedą ir jo pakeitimus;

  6.2.3. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti priemonių įgyvendinimo planą ir jo pakeitimus;

  6.2.4. planuoja ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti;

  6.2.5. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą;

  6.2.6. dalyvauja rengiant regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, jo pakeitimus;

  6.2.7. rengia, derina su įgyvendinančiosiomis institucijomis (teisės aktų nustatyta tvarka – ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija) ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašus ir jų pakeitimus, teikia paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų (netaikoma, kai įgyvendinamos finansinės priemonės ir veiksmų programos techninės paramos prioritetai);

  6.2.8. teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;

  6.2.9. sudaro ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti valstybės projektų sąrašus (netaikoma, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai);

  6.2.10. planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;

  6.2.11. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui siūlymus priimti ir panaikinti sprendimus dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso ar tęstinės projektų atrankos būdu, finansavimo (netaikoma, kai įgyvendinamos visuotinių dotacijų ir finansinės priemonės);

  6.3. veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka suderinusi su vadovaujančiąja institucija ir projektų finansavimo sąlygų apraše nurodžiusi, kad bus sudaromos trišalės projekto sutartys, kartu su įgyvendinančiąja institucija sudaro trišalę projekto sutartį su pareiškėjais (išskyrus tuos atvejus, kai priemonės įgyvendinamos visuotinės dotacijos būdu);

  6.4. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia įgyvendinančiajai institucijai pasiūlymus dėl projekto sutarties pakeitimų, taip pat teikia pritarimą įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti projekto sutarties pakeitimams arba projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritaria projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti projekto sutarties pakeitimų arba nutraukimo;

  6.5. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti projektų, įgyvendinamų pagal trišales projektų sutartis, priežiūros komitetų sudėtį;

  6.6. atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu;

  6.7. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:

  6.7.1. įtarusi pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, vadovaujančiajai institucijai;

  6.7.2. apie įtariamą nusikalstamą veiką praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

  6.7.3 apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką praneša Specialiųjų tyrimų tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

  6.7.4. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

  6.7.5. pagal kompetenciją vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą;

  6.7.6. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje;

  6.7.7. įdiegia ir taiko priemones kovai su sukčiavimu, kaip numatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL, L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013) 125 straipsnio 4 dalies c punkte;

  6.7.8. nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo (netaikoma, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones);

  6.8. pagal kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

  6.9. susigrąžina ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą sumą perduoda centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ir teikia tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų lėšas ir (ar) nacionalines lėšas (netaikoma, kai įgyvendinamos visuotinių dotacijų priemonės), priima sprendimus dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatyta tvarka;

  6.10. rengia ir vadovaujančiajai institucijai teikia planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes pagal administruojamus veiksmų programos prioritetus ir priemones;

  6.11. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014, registruoja SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus;

  6.12. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planą ir metinius ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planus, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimų organizavimo, organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie vertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planuose numatytam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui užtikrinti;

  6.13. užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;

  6.14. pagal kompetenciją vykdo veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms rengti;

  6.15. rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai rengti;

  6.16. pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su partneriais, nurodytais Reglamento  (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, rengiant, keičiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant veiksmų programą;

  6.17. dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, pagal kompetenciją skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;

  6.18. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie informavimo apie ES struktūrinius fondus veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose komunikacijos planuose numatytai informacijos apie ES struktūrinius fondus sklaidai užtikrinti;

  6.19. teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie didelės apimties projektus;

  6.20. teikia pasiūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui dėl įgyvendinančiosios institucijos, kuri dalį veiksmų programos įgyvendins visuotinės dotacijos būdu, pasirinkimo; gavus vadovaujančiosios institucijos pritarimą dėl pasirinktos įgyvendinančiosios institucijos, kuri dalį veiksmų programos įgyvendins visuotinės dotacijos būdu, rengia visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutarties projektą, suderina jį su vadovaujančiąja ir įgyvendinančiąja institucijomis, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui pasirašyti (kartu su įgyvendinančiąja institucija) visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartį, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimu;

  6.21. vadovaudamasis visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartimi ir veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka, išmoka įgyvendinančiajai institucijai visuotinės dotacijos priemonės lėšas ir susigrąžina išmokėtų, bet nepanaudotų visuotinės dotacijos priemonės lėšų perviršį ir įgyvendinančiosios institucijos sąskaitoje sukauptas palūkanas;

  6.22. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant finansinių priemonių išankstinį vertinimą;

  6.23. teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl finansinės priemonės įgyvendinimo būdo;

  6.24. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant finansines priemones apimančių projektų finansavimo sąlygas;

  6.25. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja finansines priemones apimančio projekto atrankoje, kartu su vadovaujančiąja institucija sudaro finansavimo sutartį, steigia projekto, apimančio finansines priemones, priežiūros komitetą (išskyrus tuos atvejus, kai  įgyvendinamos jungtinės priemonės) ir atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su finansinės priemonės įgyvendinimu;

  6.26. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;

  6.27. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų ir Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas; taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimu;

  6.28. vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios

  institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

  6.29. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl pateiktos derinti savivaldybės parengtos integruotos teritorijos vystymo programos (vystymo programos, priemonių ir numatomų pasiekti rezultatų), atsižvelgdamas į veiksmų programų tikslus, prioritetus ir specifinius uždavinius;

  6.30. atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, tarpinėms institucijoms pavestas funkcijas.

  1. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 5.2 papunktyje nustatytą uždavinį, vykdo šias Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo atsakingos institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-641 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo“, 3 punkte:

   1. užtikrina, kad rengiant PMIF programą būtų bendradarbiaujama su kompetentingomis valstybinėmis, regioninėmis, vietos ir kitomis valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo skatinimą, kaip numatyta 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL 2014 L 150, p. 112) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 514/2014);

   2. rengia PMIF programos projektą, derina jį su atsakingos institucijos sudaryta darbo grupe, teikia PMIF programą Europos Komisijai per elektroninio keitimosi duomenimis sistemą (toliau – SFC 2014), prireikus atlieka jos keitimus ir atsako už šios programos įgyvendinimo priežiūrą;

   3. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti Stebėsenos komiteto sudėtį, organizuoja jo darbą, atlieka sekretoriato funkcijas;

   4.  teikia Stebėsenos komitetui informaciją dėl PMIF programos įgyvendinimo eigos, taip pat, prieš teikiant Europos Komisijai, teikia Stebėsenos komitetui svarstyti metines ir galutinę PMIF programos įgyvendinimo ataskaitas bei metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymus Europos Komisijai;

   5. planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas, taip pat kartu su įgaliotąja institucija organizuoja kvietimus teikti paraiškas;

   6. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti sprendimus dėl valstybės projektų ir projektų, atrinktų projektų konkurso būdu, finansavimo;

   7.  užtikrina, kad yra sukurtos sistemos, skirtos rinkti duomenis, reikalingus metinėms ir galutinei PMIF programos įgyvendinimo ataskaitoms Europos Komisijai apie PMIF programos rodiklius parengti, taip pat kitus duomenis apie PMIF programos ir projektų įgyvendinimą;

   8. rengia ir Europos Komisijos nustatytais terminais per SFC 2014 teikia Europos Komisijai metines ir galutinę PMIF programos įgyvendinimo ataskaitas ir kitą Europos Komisijos prašomą informaciją, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 54 straipsnyje;

   9. rengia ir Europos Komisijos nustatytais terminais per SFC 2014 teikia Europos Komisijai PMIF programos metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymus, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 44 straipsnyje;

   1.  prieš rengdamas, teikdamas tvirtinti ir teikdamas PMIF programos metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymus Europos Komisijai, įsitikina, kad tvirtinimo tikslais yra gauta pakankamai informacijos iš įgaliotosios institucijos apie jos atliktus veiksmus ir patikrinimus, susijusius su minėtuose dokumentuose pateikiamomis išlaidomis; prieš rengdamas, teikdamas tvirtinti ir teikdamas metines sąskaitas Europos Komisijai, atsižvelgia į visų audito institucijos ar jos atsakomybe atliktų auditų rezultatus, susijusius su išlaidomis, įtrauktomis į metines sąskaitas Europos Komisijai;

   2.  pagal kompetenciją per SFC 2014 teikia kitą informaciją Europos Komisijai;

   3.  teisės aktų nustatyta apimtimi ir tvarka vykdo projektų patikras vietoje ir atrankinius tikrinimus įgaliotojoje institucijoje;

   4. užtikrina, kad PMIF programos vertinimams atlikti nepriklausomi vertintojai gautų visą reikiamą informaciją, taip pat vertinimai būtų atliekami laikantis nustatytų terminų ir atitiktų kokybės standartus, kuriuos kartu nustato Europos Komisija ir atsakinga institucija; teikia vertinimų ataskaitas Europos Komisijai, prieš tai suderinęs su Stebėsenos komitetu; viešai skelbia vertinimus ar jų santraukas;

   5.  kartu su įgaliotąja institucija rengia metinius komunikacijos planus;

   6.  užtikrina, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų vykdomas informavimas apie PMIF programą;

   7.  bendradarbiauja su Europos Komisija, ES valstybių narių atsakingomis ir kitomis institucijomis;

   8.  jei būtina, sudaro komisijas, komitetus arba darbo grupes, skirtas padėti atsakingai institucijai užtikrinti PMIF programos įgyvendinimą;

   9.  vadovaudamasis ES teisės aktų nuostatomis, rengia, derina su institucijomis, atsakingomis už PMIF programos administravimą, ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui tvirtinti PMIF programos nacionalinius teisės aktus, užtikrindamas vienodą požiūrį ir vengdamas interesų konfliktų, laikydamasis patikimo finansų valdymo principo;

   10.  teikia siūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui dėl įgaliotosios institucijos funkcijų įgyvendinant PMIF programą ir vykdo jos veiklos stebėseną, teikia siūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui dėl įgaliotajai institucijai deleguotų funkcijų vykdymo reikalavimų;

   11.  planuoja lėšų poreikį PMIF programai Lietuvoje įgyvendinti bei administruoti PMIF programos techninės pagalbos lėšas;

   12.  užtikrina nuoseklumą ir papildomumą tarp PMIF lėšų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir kitų susijusių nacionalinių bei ES finansinių priemonių;

   13.  kartu su įgaliotąja institucija stebi bendrai finansuojamų produktų bei paslaugų teikimą ir įsitikina, kad deklaruotos PMIF išlaidos yra patirtos ir atitinka ES bei nacionalines taisykles;

   14.  kartu su įgaliotąja institucija užtikrina, kad įgyvendinant projektą projekto vykdytojas užtikrintų tinkamą su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašų atskyrimą nuo kitų įrašų;

   15.  kartu su įgaliotąja institucija rengia PMIF programos lėšų naudojimo planą ir PMIF programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo planą bei jų pakeitimus;

   16.  tikrina ir teikia tvirtinti įgaliotosios institucijos parengtas ir patvirtintas PMIF paraiškas asignavimų valdytojui;

   17.  tikrina įgaliotosios institucijos techninės pagalbos išlaidų deklaracijas;

   18.  įtaręs nusikalstamą veiką, susijusią su ES ar Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gavimu ar panaudojimu, nedelsdamas praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, kartu pateikdamas visą su įtariama nusikalstama veika susijusią informaciją, bei informuoja įgaliotąją instituciją;

   19.  vykdo pažeidimų prevenciją: sistemina informaciją, susijusią su nustatytais pažeidimais, ją analizuoja, inicijuoja valdymo ir kontrolės sistemos bei jos reglamentavimo tobulinimą, atsižvelgdama į pažeidimų analizės rezultatus, atlieka kitus pažeidimų prevencijos veiksmus; informuoja Europos Komisiją apie nustatytus pažeidimus, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 5 straipsnio 2 dalyje;

   20.  socialinės apsaugos ir darbo ministrui teikia siūlymus dėl lėšų grąžinimo ir imasi teisės aktuose nustatytų veiksmų joms susigrąžinti;

   21.  nustato procedūras, užtikrinančias, kad visi su išlaidomis ir auditu susiję dokumentai, kurių reikia tinkamai audito sekai garantuoti, būtų saugomi laikantis nurodytų reikalavimų;

   22.  užtikrina, kad numatytam auditui atlikti audito institucija gautų visą reikiamą informaciją apie naudojamas valdymo procedūras ir projektus;

   23.  užtikrina, kad priimtinos audito institucijos išvados būtų įgyvendintos arba būtų pateiktas išsamus pagrindimas, jeigu audito institucijos išvados yra nepriimtinos;

   24.  sudaro sąlygas Europos Komisijai, Europos Audito Rūmams, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai bei kitoms teisės aktuose nustatytoms institucijoms (toliau kartu – tikrinimą atliekančios institucijos) atlikti auditą ir tyrimus pagal jų kompetenciją;

   25.  pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Stebėsenos komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei informaciją apie PMIF programos įgyvendinimą;

   26.  pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

   27.  atsakingos institucijos interneto svetainėje skelbia su PMIF programos administravimu susijusius ES ir nacionalinius teisės aktus bei kitą aktualią informaciją;

   28.  pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas, susijusias su PMIF programos administravimu.

         8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 5.3 papunktyje nustatytą uždavinį, vykdo šias Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) vadovaujančios institucijos funkcijas, numatytas Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio
  27 d. įsakymu Nr. A1-426 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklių patvirtinimo“, 3 punkte:

         8.1. konsultuojasi su socialiniais partneriais rengiant Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. spalio 30 d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2014) 8213 (toliau – EPLSAF Veiksmų programa), pakeitimus;

         8.2. teikia tvirtinti EPLSAF Veiksmų programos pakeitimus Europos Komisijai, prieš tai juos pristatęs socialiniams partneriams ir EPLSAF priežiūros komiteto nariams;

         8.3. informuoja Europos Komisiją apie vadovaujančios ir tvirtinančios institucijų paskyrimą ir apie šio paskyrimo nutraukimą, kaip numatyta 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL 2014 L 72, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 223/2014) 35 straipsnyje;

         8.4. kuria valdymo ir kontrolės sistemą, prižiūri jos veikimą ir tobulina ją:

         8.4.1. rengia teisės aktus, reglamentuojančius EPLSAF Veiksmų programos ir EPLSAF projektų administravimą ir finansavimą, jų pakeitimus bei teikia paaiškinimus dėl jų taikymo;

         8.4.2. rengia ir atnaujina valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teikia jį kompetentingoms institucijoms;

         8.4.3. organizuoja nustatytų valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo trūkumų šalinimą;

         8.4.4. užtikrina savo institucijos vidaus sistemos funkcionavimą;

         8.5. rengia ir teikia Europos Komisijai valdymo pareiškimą, metines ir galutines ataskaitas dėl EPLSAF Veiksmų programos įgyvendinimo bei kitą Europos Komisijos prašomą informaciją;

         8.6. vykdo atliekamų funkcijų, pavestų tarpinei institucijai, priežiūrą ir kontrolę:

         8.6.1. nustato pavestų funkcijų vykdymo reikalavimus;

         8.6.2. nustato, ar tarpinės institucijos vidaus sistema atitinka teisės aktuose nustatytus funkcijų atlikimo reikalavimus, gali teikti rekomendacijas dėl tarpinės institucijos vidaus sistemos tobulinimo;

         8.6.3. atlieka nuolatinę pavestų funkcijų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;

         8.7. administruoja EPLSAF Veiksmų programą, laikydamasis patikimo finansų valdymo principo, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 reglamento (ES) Nr. 966/2012 (OL 2012, L 298, p. 1) (toliau – Finansinis reglamentas) 30–33 straipsniuose, pagal kompetenciją užtikrina tinkamą Veiksmų programa jai pavestų funkcijų atlikimą:

         8.7.1. užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis taikytinais projektų atrankos kriterijais ir visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:

         8.7.1.1. nustato projektams taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus projektų atrankos kriterijus;

         8.7.1.2. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašus;

         8.7.1.3. prižiūri, kad nebūtų viršytas projektų EPLSAF ir bendrojo finansavimo lėšų santykis;

         8.7.1.4. teisės aktų nustatyta tvarka išmoka EPLSAF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas;

         8.7.1.5. užtikrina, kad projektai būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje;

         8.7.2. kuria ir plėtoja EPLSAF informacinę valdymo ir priežiūros sistemą, kurioje registruojami ir saugomi kiekvieno veiksmo duomenys, reikalingi EPLSAF Veiksmų programos stebėsenos, vertinimo, finansų valdymo, tikrinimo ir audito tikslais;

         8.7.3. pagal kompetenciją valdo SFC2014 Lietuvoje ir teikia informaciją per SFC2014 Europos Komisijai;

         8.7.4. užtikrina, kad būtų atliekami EPLSAF lėšų panaudojimo vertinimai, kaip numatyta Reglamento 17 straipsnio 3 ir 4 punktuose;

         8.7.5. saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

         8.7.6. rengia ir tvirtinančiai institucijai teikia:

         8.7.6.1. tarpines ir galutines tarpines išlaidų deklaracijas, įtraukdamas į jas informaciją apie projektų ir EPLSAF techninės pagalbos išlaidas;

         8.7.6.2. vadovaujančios institucijos metines sąskaitas, įtraukdamas į jas informaciją apie projektų ir EPLSAF techninės pagalbos išlaidas;

         8.7.6.3. pažymą apie valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, deklaruojamų išlaidų atitiktį ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams, vadovaujančios institucijos atliktas procedūras ir išlaidų deklaracijose nurodytų išlaidų patikrinimus;

         8.7.6.4. pažymą apie valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, į metines sąskaitas įtrauktų išlaidų atitiktį ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams;

         8.7.6.5. grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitą;

         8.7.6.6. vadovaujančios institucijos valdymo deklaraciją;

         8.7.6.7. kitus tvirtinančios institucijos prašomus dokumentus;

         8.7.7. rengia ir iki kiekvienų metų kovo 31 d. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei praėjusių kalendorinių metų EPLSAF administravimo ir EPLSAF lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo ataskaitas;

         8.7.8. vadovaudamasis Finansinio reglamento 59 straipsniu užtikrina, kad EPLSAF lėšos nebūtų prarastos;

         8.7.9. gavęs Europos Komisijos prašymą išnagrinėti Europos Komisijos pateiktą skundą, pagal kompetenciją organizuoja šio skundo nagrinėjimą ir teikia Europos Komisijai informaciją apie jo nagrinėjimo rezultatus;

         8.7.10. organizuoja dvigubo to pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencijos vykdymą;

         8.8. siekdamas užtikrinti tinkamą valstybės projektų finansavimą:

         8.8.1. organizuoja kvietimus teikti paraiškas;

         8.8.2. teisės aktų nustatyta tvarka vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;

         8.8.3. sudaro ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti valstybės projektų sąrašus;

         8.8.4. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti sprendimų dėl projektų finansavimo projektus;

         8.8.5. kartu su tarpine institucija sudaro trišales sutartis su valstybės projektų pareiškėjais;

         8.8.6. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia tarpinei institucijai pasiūlymus dėl sutarčių pakeitimų, taip pat teikia pritarimą tarpinės institucijos pateiktiems derinti sutarčių pakeitimams arba sutarčių nutraukimui, jeigu nepritaria sutarčių pakeitimams arba nutraukimui – teikia pastabas ir pasiūlymus;

         8.9. atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu;

         8.10. siekdamas užkirsti kelią netinkam lėšų panaudojimui:

         8.10.1. įtarus pažeidimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša apie tai tarpinei institucijai;

         8.10.2. įtarus nusikalstamą veiką, susijusią su ES ir (ar) bendrojo finansavimo lėšų gavimu ar panaudojimu, nedelsdamas praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, kartu pateikdamas visą su įtariama nusikalstama veika susijusią informaciją bei informuoja tarpinę instituciją;

         8.10.3. atsako už sukčiavimo prevencijos priemonių planavimą ir įgyvendinimą, nustatydamas rizikas ir jų valdymo priemones;

         8.10.4. vykdo pažeidimų prevenciją: sistemina informaciją, susijusią su aptiktais pažeidimais, analizuoja ją, inicijuoja EPLSAF Veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemos bei jos reglamentavimo tobulinimą, atlieka kitus pažeidimų prevencijos veiksmus;

         8.10.5. atlieka reikiamas finansines korekcijas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 223/2014 53 straipsnio 2 dalyje, arba teisės aktuose nustatyta tvarka duoda tarpinei institucijai nurodymus dėl finansinių korekcijų atlikimo ir (arba) projekto lėšų (visų ar dalies) panaikinimo; apie tai pagal kompetenciją praneša tarpinei ir tvirtinančiai institucijoms;

         8.10.6. informuoja Europos Komisiją ir audito instituciją apie pažeidimus, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 223/2014) 30 straipsnyje;

         8.10.7. taiko kovos su sukčiavimu priemones, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 223/2014 32 straipsnio 4 dalies c punkte;

         8.11. teikia Europos Komisijai Reglamento (ES) Nr. 223/2014 60 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie išimtis dėl sumų, kurias reikėjo deklaruoti iki praėjusių ataskaitinių metų pabaigos;

         8.12. planuoja lėšų poreikį EPLSAF Veiksmų programai Lietuvoje įgyvendinti ir n + 3 taisyklės įgyvendinimui užtikrinti, kaip nurodyta Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A1-77 „Dėl Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje administravimo taisyklių patvirtinimo“, VIII skyriuje;

         8.13. koordinuoja, kad į ES biudžetą būtų pervestos Europos Komisijos vykdomajame rašte sumoms išieškoti nurodytos lėšos, kaip numatyta Finansinio reglamento 80 straipsnyje;

         8.14. nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami tarpinės institucijos sprendimai, veiksmai ar neveikimas;

         8.15. administruoja EPLSAF Veiksmų programos techninę paramą;

         8.16. užtikrina bendrojo finansavimo ir EPLSAF nuoseklumą ir papildomumą;

         8.17. stebi bendrai finansuojamų produktų bei paslaugų teikimą ir įsitikina, kad už veiksmus deklaruotos išlaidos yra patirtos ir atitinka ES bei nacionalines taisykles;

         8.18. užtikrina, kad projektų vykdytojai ir kitos įstaigos, įgyvendinančios EPLSAF Veiksmų programos finansuojamus veiksmus, turėtų atskiras apskaitos sistemas arba atitinkamus apskaitos kodeksus visiems su veiksmu susijusiems sandoriams, nepažeidžiant nacionalinių apskaitos taisyklių;

         8.19. nustato procedūras, užtikrinančias, kad visi su išlaidomis ir auditu susiję dokumentai, reikalingi tinkamai audito sekai garantuoti, būtų saugomi laikantis reikalavimų, nurodytų 2014 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotame reglamente (ES) Nr. 532/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL 2014 L 148, p.54);

         8.20. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo projektų patikras vietoje ir atrankinius patikrinimus tarpinėje institucijoje;

         8.21. vykdo EPLSAF paramos viešinimo veiklą;

         8.22. bendradarbiauja su Europos Komisija ir kitų valstybių narių institucijomis, atsakingomis už EPLSAF administravimą;

         8.23. jei būtina, sudaro komisijas ir (ar) darbo grupes, skirtas padėti vadovaujančiai institucijai užtikrinti EPLSAF Veiksmų programos įgyvendinimą;

         8.24. tikrina ir teikia tvirtinti tarpinės institucijos parengtas ir patvirtintas paraiškas asignavimų valdytojui;

         8.25. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su EPLSAF Veiksmų programos įgyvendinimu.

         9. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 5.4 papunktyje nustatytą uždavinį, vykdo šias EGF programos vadovaujančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis finansuojamus projektus 2014−2020 metais, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. A1-668 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis finansuojamus projektus 2014−2020 metais, taisyklių patvirtinimo“, 4 punkte:

   1.  atleidimų, atitinkančių 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL 2013, L 347, p. 855) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013) 2 ir 4 straipsnių sąlygas, atvejais kreipiasi į instituciją, atsakingą už globalizacijos ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių vertinimą, dėl galimų globalizacijos ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių vertinimo išvados (toliau – vertinimo išvada) pateikimo;
   2.  nagrinėja iš institucijos, atsakingos už globalizacijos ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių vertinimą, gautas vertinimo išvadas;
   3.  paveda tarpinei institucijai parengti paraišką EGF paramai gauti;
   4.  per 12 savaičių nuo Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 2 ir 4 straipsniuose nustatytų sąlygų atsiradimo dienos teikia Europos Komisijai paraiškas EGF paramai gauti ir, prireikus, jas papildo;
   5.  informuoja visas suinteresuotas institucijas, susijusias su paraiškos procedūra, apie paraiškos procedūros eigą;
   6.  užtikrina, kad paraiškoje numatytas individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketas būtų aptartas su socialiniais partneriais;
   7.  tikrina ir tvirtina mokėjimo paraiškas, rengia išlaidų deklaracijas, pagrindžia jas tinkamais dokumentais ir teikia mokėjimo institucijai;
   8.  kontroliuoja, ar deklaruojamos išlaidos atitinka Reglamente nustatytus finansavimo reikalavimus;
   9.  rengia ir teikia Europos Komisijai ataskaitą apie EGF finansinės paramos panaudojimą;
   10. įgyvendinant projektus pagal Europos Komisijai pateiktas paraiškas, rengia EGF paramos viešinimo planą ir pagal jį informuoja visuomenę;
   11. dalyvauja Europos Komisijai atliekant pasiektų rezultatų tvarumo ir veiksmingumo vidurio laikotarpio ir ex-post vertinimą;
   12. užtikrina, kad konkretūs EGF finansuojami veiksmai nebūtų remiami pagal kitas Europos Sąjungos finansines priemones;
   13. užtikrina moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo principo įgyvendinimą naudojant EGF paramą;
   14. rengia teisės aktus, nustatančius detalias EGF paramos įgyvendinimo Lietuvoje taisykles ir procedūras;
   15. užtikrina, kad trejus metus po to, kai pabaigiamas EGF finansinės paramos teikimas, Europos Komisija ir Audito rūmai bei kitos tokią teisę turinčios institucijos turėtų galimybę susipažinti su visais patirtas išlaidas pagrindžiančiais dokumentais;
   16. konsultuojasi ir bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis;
   17. įtaręs arba gavęs kitų institucijų pranešimą apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su EGF lėšų gavimu ar panaudojimu, nedelsdamas praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, kartu pateikdamas visą su įtariama nusikalstama veika susijusią informaciją;
   18. atlieka pažeidimų tyrimus ir priima atitinkamus sprendimus;
   19. priima sprendimus dėl lėšų grąžinimo ir imasi teisės aktuose nustatytų veiksmų joms susigrąžinti;
   20. kontroliuoja EGF techninės pagalbos panaudojimą;
   21. sudaro Stebėsenos komitetą ir darbo grupes (jei būtina), skirtas padėti vadovaujančiajai institucijai užtikrinti EGF paramos planavimą ir  įgyvendinimą;
   22. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1243 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų valdymą ir kontrolę 2014−2020 metais, paskyrimo“ 2.2 papunkčiu, gavus EGF lėšas pagal Europos Komisijai pateiktą paraišką, kasmet iki kovo 1 d. teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais pasiektą projektų įgyvendinimo pažangą Lietuvos Respublikoje;
   23. vykdo kitas funkcijas, susijusias su EGF paramos įgyvendinimu.
  1. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, taip pat atlieka šias funkcijas:
   1. analizuoja Europos socialinio fondo agentūros veiklą ir teikia siūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui dėl jos veiklos tobulinimo, užtikrina tinkamą ministerijos interesų atstovavimą Europos socialinio fondo agentūros Valdyboje ir Visuotiniame dalininkų susirinkime;
   2. vykdo šias 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) finansinio mechanizmo Sveikatos programos (toliau – programa) partnerio funkcijas:

  10.2.1. dalyvauja kuriant mechanizmų valdymo ir kontrolės sistemą (toliau – VKS), programos VKS, programos VKS aprašymą ir kitus teisės aktus

  10.2.2. planuoja EEE finansinio mechanizmo ir bendrojo finansavimo lėšas;

  10.2.3. planuoja ir administruoja programos valdymo lėšas;

  10.2.4. dalyvauja rengiant programos tarpines finansines ataskaitas;

  10.2.5. prognozuoja tikėtinas tarpinių mokėjimų sumas;

  10.2.6. rengia išlaidų deklaracijas, kuriose deklaruojamos programos partnerio patirtos programos rengimo ir valdymo, programos dvišalio bendradarbiavimo fondo rengimo išlaidos, teikia jas programos operatoriui kartu su audito išvada dėl į išlaidų deklaraciją įtrauktų išlaidų tinkamumo finansuoti;

  10.2.7. dalyvauja rengiant metines ir galutinę programos įgyvendinimo ataskaitas bei metines ir galutinę strategines programos įgyvendinimo ataskaitas.

  10.2.8. atlieka kitas teisės aktais programos partneriui priskirtas funkcijas.

   1. atstovauja ministerijai skyriui priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;
   2. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;
   3. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veikslo sritį ir (ar) ministerijos kancleriui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
   4. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;
   5. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veikslo sritį ir (ar) ministerijos kancleriui pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;
   6. skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo medžiagą, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį ir (ar) ministerijos kancleriui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su ministerijos kompetencija, projektų;
   7. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;
   8. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
   9. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
   10. teikia išvadas ministerijos darbuotojams teisės aktų, susijusių su skyriaus kompetencija, taikymo klausimais;
   11. nagrinėja asmenų prašymus, skundus;
   12. kartu su kitais ministerijos darbuotojais analizuoja teisės aktų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms;
   13. kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   14. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veikslo sritį ir (ar) ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės ministerijoje tobulinimo;
   15. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;
   16. vykdo kitus socialinės apsaugos ir darbo ministro, socialinės apsaugos ir darbo viceministro pagal nustatytą veiklos sritį ir ministerijos kanclerio pavedimus bei užduotis.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  1. Skyrius turi teisę:
   1. gauti iš tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, stebėsenos bei valdymo komitetų, pareiškėjų bei projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia skyriui nustatytoms funkcijoms atlikti;
   2. siūlyti socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams ir (ar) ministerijos kancleriui Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
   3. gauti iš ministerijos darbuotojų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
   4. gauti skyriaus veiklai organizuoti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų;
   5. teikti socialinės apsaugos ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams ir (ar) ministerijos kancleriui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais.
  2. Skyrius, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  1. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  2. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams, dokumentai perduodami socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  3. Skyriaus vedėjas:
   1. vadovauja skyriui ir asmeniškai atsako už pavedimų, nepažeidžiant nustatytų terminų, vykdymą, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
   2. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus darbuotojams gautus pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą;
   3. derina su socialinės apsaugos ir darbo viceministru pagal nustatytą veiklos sritį ir ministerijos kancleriu skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
   4. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;
   5. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar ministerijos kitų padalinių ir (ar) darbuotojų parengtus dokumentus, susietus su skyriaus kompetencija;
   6. dalyvauja parenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
   7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo eilę;
   8. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį ir (ar) ministerijos kancleriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
   9. rekomenduoja skyriaus darbuotojus tobulinti kvalifikaciją;
   10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
   11. atstovauja skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos, kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
   12. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslas ir uždaviniai.
  4. Skyriaus darbuotojai:
   1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais ir savo pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
   2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
   3. savo darbe vadovaujasi skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
   4. įvertinę, kad laiku nespės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

   

 • Strateginio planavimo ir monitoringo skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius

   STRATEGINIO PLANAVIMO IR MONITORINGO SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Strateginio planavimo ir monitoringo skyrius (toliau – Skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Ministerijos kancleriui.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Ministerijos nuostatais, Ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus pagrindinis veiklos tikslas yra užtikrinti strateginio planavimo proceso įgyvendinimą Ministerijoje.
  5. Įgyvendinant Skyriaus nuostatų 4 punkte nurodytą Skyriaus veiklos tikslą, Skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti Ministerijos strateginio veiklos plano, Ministerijos ir jos administracijos padalinių metinių veiklos planų parengimą ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;
  5.2. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant planavimo dokumentus, teikti išvadas dėl kitų institucijų ir Ministerijos darbuotojų parengtų planavimo dokumentų;
  5.3. vykdyti Ministerijos kompetencijai priskirtų planavimo dokumentų įgyvendinimo kontrolę;
  5.4. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti su Ministerijos kompetencija susijusios informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui rengti, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;
  5.5. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti Ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymą bei panaudojimą.
  6. Skyrius, vykdydamas Skyriaus nuostatų 5 punkte nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Ministerijos metinio veiklos plano rengimą ir Ministerijos administracijos padalinių metinių veiksmų planų rengimą;
  6.2. renka, analizuoja ir susistemina informaciją iš Ministerijos darbuotojų, įstaigų prie Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų bei savivaldybių administracijų apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) asignavimų poreikį Ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms įgyvendinti;
  6.3. kartu su kitais Ministerijos darbuotojais rengia programų ir priemonių sąmatų projektus ir kitą medžiagą Ministerijos strateginiam veiklos planui ir metiniam veiklos planui sudaryti;
  6.4. suveda ir tikslina Ministerijos strateginio veiklos plano, kitų planavimo dokumentų duomenis Stebėsenos informacinėje sistemoje, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje;
  6.5. teikia pastabas ir pasiūlymus bei dalyvauja Lietuvos Respublikos finansų ministerijai rengiant Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja su Ministerijos kompetencija susijusios informacijos, reikalingos nurodytam įstatymo projektui parengti, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;
  6.6. koordinuoja socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų planavimą;
  6.7. atsižvelgiant į Ministerijai patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus, kartu su kitais Ministerijos darbuotojais rengia Ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą Ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms;
  6.8. atsižvelgiant į Ministerijai patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus ir Ministerijos darbuotojų siūlymus, rengia Ministerijos vykdomų programų ir priemonių sąmatas;
  6.9. vykdo Ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną, rengia strateginio veiklos plano vykdymo ketvirtines ir metinę ataskaitas ir metinio veiklos plano vykdymo metinę ataskaitą;
  6.10. renka ir analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą, teikia Ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl nurodytų lėšų perskirstymo tarp Ministerijos vykdomų programų ir priemonių bei sąmatų tikslinimo;
  6.11.  vertina Ministerijos darbuotojų parengtus planavimo dokumentus, jų atitiktį strateginį planavimą reglamentuojantiems teisės aktams, Ministerijos kompetencijai priskirtiems planavimo dokumentams;
  6.12. renka, analizuoja ir vertina Ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų patvirtintuose planavimo dokumentuose, jų projektuose asignavimų poreikį nustatytoms priemonėms, kurių atsakinga vykdytoja yra Ministerija, įstaigos prie Ministerijos ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, įgyvendinti;
  6.13. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją bei rengia ketvirtines ataskaitas apie socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų projektų įgyvendinimą;
  6.14. rengia, kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę bei kitą informaciją apie socialines išmokas, kompensacijas už išlaidas būsto išlaikymui, teikia Ministerijos kancleriui siūlymus dėl nurodytos statistinės bei kitos informacijos rinkimo, kaupimo, sisteminimo ir analizės tobulinimo;
  6.15. rengia statistinę analitinę medžiagą apie teikiamą socialinę paramą atskirose savivaldybėse ir teikia ją Ministerijos darbuotojams, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;
  6.16. analizuoja ir vertina lėšų poreikį teisės aktų projektų, reglamentuojančių socialines išmokas, kompensacijas už išlaidas būsto išlaikymui, naujoms nuostatoms įgyvendinti,
  6.17. analizuoja ir vertina bazinių socialinių išmokų dydžius, jų pokyčius ir lėšų poreikį jiems užtikrinti;
  6.18. vykdo valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo pagal Ministerijos vykdomas programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
  6.19. renka, kaupia, sistemina, analizuoja ir teikia su Ministerijos kompetencija susijusią informaciją kitų ministerijų rengiamoms ataskaitoms;
  6.20. teikia metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą Ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie Ministerijos, Ministerijai pavaldžioms įstaigoms, savivaldybių administracijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;
  6.21. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) Ministerijos kancleriui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
  6.22. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;
  6.23. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) Ministerijos kancleriui pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus ir išvadas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;
  6.24. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų medžiagą, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) Ministerijos kancleriui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su Ministerijos kompetencija, projektų;
  6.25. kartu su kitais Ministerijos darbuotojais atstovauja Ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;
  6.26. rengia išvadas, ar Ministerijos parengti teisės aktų projektai neprieštarauja galiojantiems strateginį planavimą, valstybės finansinių išteklių naudojimą reglamentuojantiems teisės aktams;
  6.27. vertina planavimo dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
  6.28. teikia išvadas Ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams su Skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;
  6.29. nagrinėja asmenų prašymus, skundus;
  6.30. kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais analizuoja teisės aktų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms;
  6.31. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.32. kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.33. bendradarbiauja su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  Skyriaus žinioje esančia, kitų Ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;
  6.34. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Ministerijos kanclerio pavedimus;
  6.35. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų numatytas funkcijas.


  SKYRIAUS TEISĖS

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
  7.1. atstovauti Ministerijai Skyriaus kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
  7.2. siūlyti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) Ministerijos kancleriui įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  7.3. gauti iš Ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų išvadas dėl Skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų Ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų Skyriaus kompetencijai priskirtais kausimais;
  7.5. teikti Ministerijos kancleriui pasiūlymus Skyriaus darbo tobulinimo klausimais.
  8. Skyrius, kaip savarankiškas Ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.
   

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  10. Keičiantis Skyriaus vedėjui, kitiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą Ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. vadovauja Skyriui, sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, Skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina Skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  11.2. paskirsto Skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;
  11.3. teikia siūlymus Ministerijos kancleriui Skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  11.4. vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų Ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Skyriaus kompetencija;
  11.5. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;
  11.6. dalyvauja renkant pretendentus į Skyriaus darbuotojų pareigas;
  11.7. sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  11.8. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
  11.9. rekomenduoja Skyriaus darbuotojus kvalifikacijai tobulinti;
  11.10. asmeniškai atsako už Ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal Ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
  11.11. atstovauja Skyriui Ministerijoje, įstaigose prie Ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
  11.12. kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  11.13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti Skyriaus veiklos tikslas ir uždaviniai.
  12. Skyriaus darbuotojai:
  12.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su Ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
  12.2. asmeniškai atsako už Ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal Ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  12.3. savo darbe vadovaujasi Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  12.4. įvertinę, kad laiku nespės atlikti pavedimų, Skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą. 
   

 • Socialinio draudimo skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius

  SOCIALINIO DRAUDIMO SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Socialinio draudimo skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras).
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – formuoti socialinio draudimo politiką, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą.
  5. Svarbiausieji uždaviniai yra:
  5.1. koordinuoti valstybinio socialinio draudimo (toliau – socialinis draudimas) ir strateginių jo krypčių plėtojimą, nustatyti perspektyvinius ir artimiausius socialinio draudimo uždavinius;
  5.2. formuoti valstybės politiką socialinio draudimo privalomumo, socialinio draudimo aprėpties, socialinio draudimo fondo finansų srityse;
  5.3. organizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projekto ir jo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio pateikimą bei teikti išvadas ir pasiūlymus dėl vykdomų socialinio draudimo sistemos pertvarkų Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
  5.4. analizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) veiklą bei teikti viceministrui išvadas ir pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;
  5.5. analizuoti, ar ligos, motinystės, pensijų, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo teikiamos garantijos atitinka valstybės, apdraustųjų asmenų ir socialinio draudimo išmokų gavėjų interesus, taip pat ar socialinio draudimo teisės aktų taikymo praktika nepažeidžia Lietuvos Respublikos gyventojų teisėtų interesų bei teikti pasiūlymus viceministrui dėl galimo sistemos tobulinimo;
  5.6. analizuoti socialinio draudimo sistemos vystymosi problemas, teikti pasiūlymus viceministrui dėl šios sistemos tobulinimo bei pertvarkymo;
  5.7. užtikrinti skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų, reglamentuojančių socialinį draudimą, ligos ir motinystės, nedarbo bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą, Garantinio fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo ir Vaikų išlaikymo fondo veiklos įgyvendinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose, sudarant šiam tikslui atitinkamą teisinį pagrindą.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus (toliau kartu – teisės aktų projektai), numatančius socialinio draudimo sistemos tobulinimą bei atskirų jos strateginių krypčių tolimesnį vystymą;
  6.2. rengia teisės aktų projektus, numatančius Garantinio fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo, Vaikų išlaikymo fondo veiklą;
  6.3. viceministrui pavedus dalyvauja rengiant koncepcijas ir programas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais arba jas rengia;
  6.4. analizuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo rezultatus ir teikia išvadas bei pasiūlymus viceministrui;
  6.5. analizuoja kitų institucijų ir socialinių partnerių parengtus teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir teikia minėtiems subjektams išvadas ir pasiūlymus;
  6.6. dalyvauja rengiant valstybinių socialinio draudimo pensijų, piniginės socialinės paramos, sveikatos draudimo, kaupiamąjį pensijų socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
  6.7. analizuoja pasiūlymus dėl apdraustiesiems teikiamų socialinio draudimo garantijų gerinimo, susiejant juos su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto finansinėmis galimybėmis. Esant reikalui rengia ir teikia viceministrui pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ir / ar papildymo;
  6.8. analizuoja privalomojo ir savanoriškojo socialinio draudimo suderinamumą, teikia viceministrui pasiūlymus dėl privalomojo socialinio draudimo aprėpties didinimo bei valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo tobulinimo;
  6.9. bendradarbiauja su socialiniais partneriais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  6.10. teikia pasiūlymus viceministrui dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administruojančių įstaigų darbo bei jų vykdomų funkcijų tobulinimo. Rengia išvadas dėl priemonių, skirtų socialinio draudimo įmokoms geriau surinkti, pensijoms ir pašalpoms mokėti, vykdymo;
  6.11. teikia skyriaus nuomonę Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, kitoms institucijoms dėl Valstybinio socialinio draudimo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo, Nedarbo socialinio draudimo Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatų taikymo mokant socialinio draudimo įmokas, skaičiuojant ir mokant socialinio draudimo išmokas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Vaikų išlaikymo fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo, Garantinio fondo;
  6.12. prireikus kartu su kitų ministerijų ir suinteresuotų institucijų atitinkamais skyriais bei socialiniais partneriais analizuoja, aptaria socialinio draudimo sistemos tobulinimo ar pertvarkymo kryptis ir perspektyvą, sudaro bendrą veiksmų planą, teikia pasiūlymus viceministrui dėl galiojančių socialinio draudimo įstatymų tobulinimo;
  6.13. teikia išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių bei darbuotojų ar kitų ministerijų rengiamų teisės aktų ar kitų teisinių dokumentų projektų, susijusių su socialinio draudimo klausimais;
  6.14. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja nagrinėjant klausimus dėl valstybės turto, įtraukto į Valstybinio socialinio draudimo fondo apskaitą;
  6.15. analizuoja ir vertina, ar socialinio draudimo garantijas reglamentuojantys teisės aktai atitinka ES teisės ir kitų tarptautinių dokumentų reikalavimus;
  6.16. prireikus teikia išvadas kitiems ministerijos administracijos padaliniams bei darbuotojams ar kitoms ministerijoms socialinio draudimo klausimais rengiant tarpvalstybines sutartis;
  6.17. dalyvauja tarpžinybinėse darbo grupėse, kuriose sprendžiami su socialiniu draudimu susiję klausimai;
  6.18. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ataskaitas, pranešimus ar statistiką ES institucijoms ir jų vykdomoms programoms;
  6.19. vertina ES Tarybos Socialinių klausimų darbo grupės, ES komisijos Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos, ES Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos patariamojo komiteto parengtus dokumentus, kitų valstybių pozicijas dėl šių dokumentų, esant reikalui dalyvauja šių padalinių pasitarimuose svarstant klausimus, susijusius su socialinio draudimo sistemos vertinimu ir tobulinimu, ruošia Lietuvos Respublikos pozicijas ir jas pristato, derina šias pozicijas su kitų valstybių atstovų pozicijomis;
  6.20. analizuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, socialinių partnerių, kitų organizacijų bei gyventojų pasiūlymus dėl socialinio draudimo sistemos ir galiojančių socialinio draudimo teisės aktų tobulinimo, Valstybinio socialinio draudimo fondo administruojančių įstaigų ar jų vadovų darbo ir juos įvertinęs teikia atsakymus į šiuos pasiūlymus;
  6.21. nagrinėja gyventojų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus dėl socialinio draudimo garantijų taikymo ypač sudėtingais klausimais, rengia atsakymus pareiškėjams ir atsakingoms institucijoms;
  6.22. konsultuoja gyventojus apie teisės aktų, reglamentuojančių socialinį draudimą, pakeitimus;
  6.23. renka ir nagrinėja medžiagą apie užsienio valstybių praktiką sprendžiant socialinio draudimo klausimus;
  6.24. rengia, kaupia ir sistemina statistinę, mokslinę bei kitą medžiagą socialinio draudimo klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės programų ir socialinių krypčių bei kitų socialinės apsaugos programų projektams;
  6.25. pagal raštvedybos ir archyvų reikalavimus tvarko ir perduoda bylas ministerijos archyvui;
  6.26. vykdo Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
  6.27. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus, vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.28. kartu su kitais administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.29. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;
  6.30. vykdo kitus socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – ministras) ir viceministro pavedimus bei užduotis.


  SKYRIAUS TEISĖS

  7. Skyrius turi teisę:
  7.1. atstovauti ministerijai socialinio draudimo klausimais Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
  7.2. siūlyti viceministrui Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
  7.3. gauti iš ministerijos padalinių bei darbuotojų, kitų ministerijų ir kitų institucijų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir specialistus klausimams, susijusius su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos padalinių bei darbuotojų, kitų ministerijų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, savivaldybių administracijų bei kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų;
  7.5. teikti viceministrui ar ministerijos kancleriui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
  7.6. pasitelkti ekspertus projektams vertinti.
  8. Skyrius, kaip ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.


  DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  10. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. vadovauja skyriui ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  11.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
  11.3. derina su viceministru skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  11.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar ministerijos kitų padalinių bei darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimi;
  11.5. pasirašo informacinio pobūdžio dokumentus;
  11.6. dalyvauja parenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
  11.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę ir teikia ministerijos kancleriui;
  11.8. teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų veiklos įvertinimo, jų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  11.9. rekomenduoja skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
  11.10. asmeniškai atsako už ministerijos dokumentų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą;
  11.11. atstovauja skyriui kituose ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos bei kitose institucijose ir įstaigose;
  11.12. gali turėti kitų ministro jam suteiktų įgaliojimų.
  12. Skyriaus darbuotojai:
  12.1. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
  12.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
  12.3. savo darbe vadovaujasi skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  12.4. laiku nesuspėję atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir rašo prašymą pratęsti vykdymo terminą.

 • Pensijų skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, 03610 Vilnius

  PENSIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Pensijų skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui (toliau – viceministras) pagal nustatytą veiklos sritį.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės pinigų fondų (toliau kartu – skyriaus darbuotojai) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato skyriaus nuostatai  ir pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – formuoti valstybės politiką socialinio draudimo pensijų, socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo (toliau – pensijų kaupimo) sistemos, Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių, mokslininkų, pareigūnų ir karių, nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų, Respublikos Prezidento sutuoktinio valstybinės pensijos, Respublikos Prezidento rentos, valstybinių signatarų rentų, rentų sportininkams, kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų buvusiems kūrybiniams darbuotojams, šalpos išmokų Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – Nepriklausomybės gynėjai) ir jų šeimų nariams; ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių bei neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių (toliau kartu – rezistencijos dalyviai) bei jų šeimų narių; nukentėjusių nuo 1939−1990 metų okupacijų asmenų (politinių kalinių, tremtinių, Černobylio atominės elektrinės avarijos likvidavimo dalyvių, Afganistano karo dalyvių, asmenų, nukentėjusių atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, kitų nukentėjusių nuo karo ir okupacijų asmenų) (toliau – nuo okupacijų nukentėję asmenys) socialinių garantijų klausimais (toliau kartu – skyriaus kompetencijai priskirtos išmokos) srityse, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą;
  5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
  5.1 formuoti valstybės politiką socialinio draudimo pensijų, pensijų kaupimo sistemos, skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų srityse, organizuoti ir  koordinuoti jos įgyvendinimą;
  5.2. analizuoti, ar skyriaus kompetencijai priskirtos išmokos atitinka valstybės ir šių išmokų gavėjų interesus;
  5.3. kartu su Lietuvos banku vykdyti pensijų kaupimo sistemos stebėseną, analizuoti šios sistemos plėtros tendencijas, organizuoti pasiūlymų dėl šios sistemos administravimo ir ją reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reguliuojančių skyriaus kompetencijai priskirtas išmokas, projektus;
  6.2. teikia pasiūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar socialinės apsaugos ir darbo ministrui viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau kartu – ministerijos vadovybė) dėl ministerijos politikos, strategijos ir ilgalaikių planų skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų klausimais srityje;
   6.3. teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;
  6.4. dalyvauja rengiant koncepcijas ir programas arba jas rengia; 
  6.5. prireikus kartu su kitų ministerijų bei suinteresuotų institucijų atitinkamais padaliniais analizuoja ir aptaria skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų sistemų tobulinimo ar pertvarkymo kryptis ir perspektyvas, sudaro bendrą veiksmų planą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo bei šių teisės aktų taikymo vienodai praktikai nustatyti;
  6.6. teikia siūlymus ministerijos vadovybei skyriaus kompetencijai nepriskirtų valstybinių pensijų ir kitų pensinio pobūdžio išmokų, mokamų iš valstybės biudžeto, klausimais;
  6.7. analizuoja kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų bei gyventojų pasiūlymus dėl skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų galiojančių teisės aktų tobulinimo ir juos įvertinę, rengia ir teikia ministerijos vadovybei išvadas dėl jų įgyvendinimo galimybių bei teikia atsakymus į šiuos pasiūlymus;
  6.8. analizuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) ir kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir išaiškinimus, rengia ir teikia šioms institucijoms išvadas bei pasiūlymus dėl šių dokumentų;
  6.9. teikia konsultacijas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai dėl socialinio draudimo pensijas, pirmojo ir antrojo laipsnių, nukentėjusiųjų asmenų, mokslininkų, pareigūnų ir karių valstybines pensijas, rentas sportininkams, kompensacines išmokas profesionaliojo scenos meno įstaigų buvusiems kūrybiniams darbuotojams reguliuojančių teisės aktų bei su skyriaus kompetencija susijusių tarptautinių sutarčių taikymo;
  6.10. teikia savivaldybių administracijoms metodinę pagalbą šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo klausimais;
  6.11. techniškai aptarnauja Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisiją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, formuoja paskirtų pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų bei valstybinių našlių ir našlaičių pensijų dokumentų bylas ir šių bylų elektroninių duomenų rinkmenas perduoda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įgaliotai Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai;
  6.12. nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių bei ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, ministerijai pavaldžių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų klausimais, ir teikia išvadas;
  6.13. prireikus kitiems ministerijos administracijos padaliniams bei darbuotojams teikia išvadas skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų klausimais rengiant tarptautines sutartis;
  6.14. dalyvauja rengiant ataskaitas, kaip vykdomi ministerijos kompetencijai priskirti tarptautiniai įsipareigojimai skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų klausimais;
  6.15. nagrinėja ir apibendrina Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų institucijų (įstaigų), gyventojų, nevyriausybinių organizacijų paklausimus, prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus sudėtingais skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų klausimais, rengia atsakymus pareiškėjams ir atsakingoms institucijoms, rengia ir teikia ministerijos vadovybei išvadas;
  6.16. surenka ir apibendrina informaciją, gautą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Lietuvos banko bei asociacijų, vienijančių pensijų fondų valdytojus, apie pensijų  kaupimo sistemos veikimą;
  6.17. analizuoja ir vertina, ar papildomas kaupimo pensijų sistemas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai atitinka ES reikalavimus ir Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus;
   6.18. prognozuoja socialinius ir ekonominius rodiklius, susijusius su socialinio draudimo ir pensijų sistemomis remiantis vieninga ES metodologija;
  6.19. koordinuoja socialinio draudimo ir pensijų sistemos kompiuterinio modeliavimo programų kūrimo bei tobulinimo priemones;
  6.20. koordinuoja ir dalyvauja skyriaus kompetencijos ribose ruošiant dokumentus skirtus ES institucijoms;
  6.21. vertina ES Tarybos Socialinės apsaugos komiteto, Ekonominės politikos komiteto, Socialinių klausimų darbo grupės, ES Papildomų pensijų komiteto (Pensijų forumo), Profesinių pensijų teikimo institucijų darbo grupės bei ES Tarybos socialinės apsaugos komiteto rodiklių grupės parengtus dokumentus, kitų valstybių pozicijas dėl šių dokumentų, prireikus dalyvauja šių komitetų ir darbo grupių pasitarimuose svarstant klausimus, susijusius su socialinio draudimo ir kaupimo pensijų sistemų vertinimu ir tobulinimu, ruošia Lietuvos Respublikos pozicijas ir jas pristato, derina šias pozicijas su kitų valstybių atstovų pozicijomis;
  6.22. analizuoja Lietuvos pensijų sistemą 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo kontekste ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo siekiant efektyvaus socialinės apsaugos sistemų koordinavimo skyriui priskirtais klausimais;
  6.23. vertina pensijų kaupimo dalyvių bei jų sudarytų pensijų kaupimo sutarčių su pensijų kaupimo bendrovėmis administravimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamame registre bei teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl administravimo procedūrų tobulinimo;
  6.24. dalyvauja tarpžinybinėse darbo grupėse, kuriose sprendžiami skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų tobulinimo klausimai;
  6.25. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.26. renka ir nagrinėja medžiagą apie kitų valstybių praktiką skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  6.27. rengia, kaupia ir sistemina statistinę, mokslinę bei kitą informaciją skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų vertinimo ir tobulinimo klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės programų ir socialinių krypčių bei kitų socialinės apsaugos programų projektams;
  6.28. informuoja visuomenę apie priimtus teisės aktus skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų klausimais, jų taikymo praktiką bei konsultuoja gyventojus šiais klausimais;
  6.29. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
  6.30. pagal raštvedybos ir archyvų reikalavimus tvarko ir perduoda bylas ministerijos archyvui;
  6.31. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.32. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai), keičiantis  skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su patarėjais pagyvenusiems asmenims ir neįgaliesiems;
  6.33. vykdo kitus socialinės apsaugos ir darbo viceministro pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras) pavedimus ir užduotis.  SKYRIAUS TEISĖS

  7. Skyrius turi teisę:
  7.1. atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;
  7.2. siūlyti ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus ir papildymus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
  7.3. gauti iš ministerijos padalinių bei darbuotojų, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir specialistus klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4. gauti skyriaus veiklai organizuoti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių bei darbuotojų, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų;
  7.5. teikti pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
  7.6. siekiant užtikrinti funkcijų, susijusių su Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijomis, vykdymą:
  7.6.1. turėti savo antspaudą;
  7.6.2. kopijos tikrumo žyma paliudyti dokumentų kopijų tikrumą.
  8. Skyrius turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.


  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – ministras) ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas. 
  10. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems valstybės tarnautojams reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. vadovauja skyriui ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus tarnautojų iniciatyvą; 
  11.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
  11.3. derina su viceministru skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  11.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar ministerijos kitų padalinių bei darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimi;
  11.5. pasirašo informacinio pobūdžio dokumentus;
  11.6. dalyvauja parenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
  11.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  11.8. teikia viceministrui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  11.9. rekomenduoja skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
  11.10. atsako už skyriaus dokumentų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą;
   11.11. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos bei kitose institucijose ir įstaigose;
   11.12. gali turėti kitų ministro jam suteiktų įgaliojimų.
  12. Skyriaus darbuotojai:
  12.1. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, pasirašytinai;  
  12.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal nomenklatūrą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugumą;
  12.3. savo darbe vadovaujasi skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  12.4. laiku nesuspėję atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir rašo prašymą pratęsti vykdymo terminą.

 • Tikslinės pagalbos skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korp., LT-03610 Vilnius

  TIKSLINĖS PAGALBOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) Tikslinės pagalbos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – Skyriaus nuostatai) nustato Skyriaus tikslą, uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimą.

  2. Skyrius yra Ministerijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras). Skyriaus struktūrą, pareigybių skaičių ir sąrašą nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras (toliau – ministras).

  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina ministras.

  4. Darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Ministerijos nuostatais, Ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, bei šiais nuostatais.

  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant ir koordinuoti neįgaliųjų teisių politikos įgyvendinimą, formuoti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros ir socialinės integracijos politiką tikslinės pagalbos srityje, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą.   

  6. Skyriaus uždaviniai yra:

  6.1. koordinuoti tikslinės pagalbos ir socialinės integracijos priemonių teikimą neįgaliesiems, patyrusiems smurtą asmenims, asmenims nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis;

  6.2. analizuoti neįgaliųjų teisių būklę, teikti pasiūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras) ir viceministrams, (toliau kartu – ministerijos vadovybė) dėl jos tobulinimo;

  6.3. koordinuoti skyriaus kompetencijai priskirtų strategijų ir programų įgyvendinimą;

  6.4. įgyvendinti skyriaus kompetencijai priskirtas priemones, susijusias su ES, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų Organizacijos, neįgaliųjų teisių srityje;

  6.5. dalyvauti formuojant bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

  6.6 dalyvauti formuojant negalios nustatymo politiką ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

  6.7. organizuoti ir koordinuoti valstybės pagalbos teikimą grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams;

  6.8. organizuoti ir koordinuoti valstybės pagalbos teikimą Lietuvos Respublikos piliečiams, lietuvių kilmės asmenims ir jų šeimos nariams (toliau – lietuvių kilmės asmenys), perkeltiems iš humanitarinės krizės apimtų šalių;

  6.9. organizuoti ir koordinuoti neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimą, užtikrinant socialinės integracijos priemonių teikimo organizavimą ir jų kokybės tobulinimą;

  6.10. vykdyti korupcijos prevenciją tikslinės pagalbos priemonių teisinio reguliavimo srityje.

  7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus, susijusius su:

  7.1.1. neįgaliųjų socialine integracija ir jų teisių apsauga;

  7.1.2. nevyriausybinių organizacijų stiprinimu ir bendruomenių plėtra;

  7.1.3. tikslinės pagalbos teikimu smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;

  7.1.4. tikslinės pagalbos teikimu grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams;

  7.1.5. tikslinės pagalbos teikimu lietuvių kilmės asmenims, perkeltiems iš humanitarinės krizės apimtų šalių;

  7.1.6. emocinės pagalbos teikimu;

  7.1.7. negalios nustatymu.

  7.1.8. tikslinės pagalbos teikimu galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis;

  7.2. rengia arba dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas neįgaliųjų teisių apsaugos ir tikslinės pagalbos grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams, lietuvių kilmės asmenims, perkeltiems iš humanitarinės krizės apimtų šalių, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, nevyriausybinių organizacijų stiprinimo srityse;

  7.3. derina kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamus teisės aktų projektus, neįgaliųjų teisių apsaugos ir tikslinės pagalbos grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams, lietuvių kilmės asmenims, perkeltiems iš humanitarinės krizės apimtų šalių, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, nevyriausybinių organizacijų stiprinimo srityse;

  7.4. analizuoja galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su neįgaliųjų teisių apsauga ir tikslinės pagalbos grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams, lietuvių kilmės asmenims, perkeltiems iš humanitarinės krizės apimtų šalių, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, teikimu nevyriausybinių organizacijų stiprinimu atitiktį nacionalinei teisei, ES teisei bei tarptautiniams įsipareigojimams;

  7.5. dalyvauja rengiant ir derinant tarptautinius teisės aktus pagal ES, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų Organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus, neįgaliųjų teisių klausimais;

  7.6. dalyvauja ES ir Europos Tarybos, Jungtinių Tautų, Šiaurės šalių ministrų Tarybos, Baltijos jūros valstybių Tarybos kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų veikloje Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.7. koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų nacionalinių ir tarptautinių programų, strategijų įgyvendinimą bei nustatyta tvarka teikia ataskaitas ir išvadas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Europos Tarybai, Europos Komisijai ir tarptautinėms organizacijoms;

  7.8. organizuoja ir koordinuoja ataskaitų Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetams apie Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje rengimą;

  7.9. rengia ataskaitas apie tikslinės pagalbos teikimo procesą ir teikia jas tarptautinėms organizacijoms;

  7.10. rengia ataskaitas apie kitų skyriaus kompetencijai priskirtų tarptautinių sutarčių vykdymą;

  7.11. koordinuoja ministerijai, kaip centrinei įstaigai pagal tarptautines konvencijas, priskirtų funkcijų vykdymą;

  7.12. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją neįgaliųjų teisių apsaugos ir tikslinės pagalbos grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams, lietuvių kilmės asmenims, perkeltiems iš humanitarinės krizės apimtų šalių, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, nevyriausybinių organizacijų stiprinimo srityse, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros klausimais, apie tikslinės pagalbos teikimo ir socialinės integracijos įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse;

  7.13. nagrinėja gyventojų prašymus, skundus ir pasiūlymus neįgaliųjų teisių apsaugos ir tikslinės pagalbos grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams, lietuvių kilmės asmenims, perkeltiems iš humanitarinės krizės apimtų šalių, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, nevyriausybinių organizacijų stiprinimo srityse ir teikia atsakymus į juos, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

  7.14. vykdo funkcijas susijusias su, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Gestų kalbos vertėjų centrų savininko teisių ir pareigų įgyvendinimu, koordinuoja šių įstaigų veiklą bei rengia ir teikia viceministrui pasiūlymus dėl jų darbo strateginių krypčių bei užduočių;

  7.15. koordinuoja neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių (socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, tikslinių kompensacijų, neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą, fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo, asmeninio asistento ir kt.) įgyvendinimą;

  7.16. koordinuoja neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių lygio ir specialiųjų poreikių neįgaliesiems nustatymo sistemos įgyvendinimą;

  7.17. koordinuoja priemonių, skirtų padėti politiniams kaliniams ir tremtiniams sugrįžti į Lietuvą ir integruotis į Lietuvos visuomenės gyvenimą, įgyvendinimą;

  7.18. analizuoja ilgalaikės valstybės finansinės paramos teikimo bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms galimybes bei teikia metodinę paramą bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, prisidedančioms prie bendruomenių stiprinimo;

  7.19. bendradarbiauja su Nevyriausybinių organizacijų taryba ir techniškai aptarnauja šios tarybos darbą;

  7.20. rengia arba dalyvauja rengiant socialinių inovacijų skatinimo priemones, kurios prisidėtų prie bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmens stiprinimo, padėtų spręsti bendruomenės socialinius klausimus;

  7.21. dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų organizuojamose darbo grupėse, vykdomuose projektuose ir programose, kuriant ir tobulinant priemones, skirtas bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų įvairių kompetencijų stiprinimui;

  7.22. partnerystės pagrindais bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, seniūnijomis, savivaldybių ir valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, ekspertais bei tarptautinėmis organizacijomis bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros ir jų kompetencijų didinimo klausimais;

  7.23. koordinuoja valstybės paramos teikimą emocinės (psichologinės) pagalbos tarnyboms, teikiančioms emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu paslaugas, įgyvendinimą;

  7.24. koordinuoja priemones, susijusias su socialinės pagalbos teikimu asmenims, nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis ir organizuoja jų vykdymą;

  7.25. koordinuoja priemones, susijusias su socialine pagalba asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis;

  7.26. koordinuoja specializuotos pagalbos centrų, skirtų specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui smurtą patyrusiems asmenims užtikrinti veiklos įgyvendinimą;

  7.27. koordinuoja ir organizuoja lietuvių kilmės asmenų, perkeltų iš humanitarinės krizės apimtų šalių, valstybės paramos integracijai teikimą;

  7.28. rengia metodinę medžiagą, organizuoja seminarus bei kitus renginius neįgaliųjų teisių apsaugos, bendruomenių formavimosi ir socialinės plėtros, nevyriausybinių organizacijų raidos, savanorystės skatinimo, socialinės integracijos klausimams nagrinėti, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose seminaruose ir konferencijose;

  7.29. padeda organizuoti, rengia medžiagą ir pranešimus Ministerijos vadovybei susitikimams, konferencijoms ir kitiems renginiams Skyriaus kompetencijos klausimais;

  7.30. dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, veiksmų programas, veiksmų programų priedus, projektų atrankos kriterijus ir teikia pasiūlymus dėl jų keitimo bei planuoja ES struktūrinės paramos panaudojimo valstybės projektus neįgaliųjų socialinės integracijos, tikslinės pagalbos teikimo srityse;

  7.31. dalyvauja rengiant, derinant ir įgyvendinant ES teisės aktus, taip pat dalyvauja rengiant, derinant ir įgyvendinant Europos Tarybos, Jungtinių Tautų organizacijos, kitų organizacijų tarptautinius teisės aktus pagal ES, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus socialinės integracijos politikos klausimais;

  7.32. dalyvauja Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų plano įgyvendinime neįgaliųjų srityje bei kitų priemonių ir programų, skirtų įvairių gyventojų grupių socialinei integracijai įgyvendinti rengime bei vykdyme ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl šių priemonių tobulinimo;

  7.33. dalyvauja kitų ministerijų ir kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų sudarytų darbo grupių veikloje, teikiant siūlymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.34. dalyvauja kuriant ir vykdant tarptautines programas tikslinės socialinės pagalbos ir socialinės integracijos klausimais, teikia pasiūlymus;

  7.35. Skyriaus kompetencijos klausimais bendradarbiauja su mokslo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybėmis, kitomis institucijomis;

  7.36. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;  

  7.37. teikia metodinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

  7.38. teikia informaciją ir metodinę pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms, Ministerijos vadovybei pavedus, dalyvauja šių organizacijų renginiuose, rengia ir skaito pranešimus;

  7.39. atlieka Skyriaus veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą bei Skyriaus rengiamų teisės aktų projektų, kuriuose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą;

  7.40. rengia ir teikia Ministerijos vadovybei informaciją, ataskaitas, analitines žinias socialinės integracijos politikos įgyvendinimo klausimais;

  7.41. kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  7.42. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis Skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;

  7.43. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

  7.44. kartu su kitais Ministerijos administracijos darbuotojais atstovauja Ministerijai teismuose;

  7.45. atlieka kitas teisės aktų numatytas funkcijas, vykdo kitus Ministerijos vadovybės pavedimus bei užduotis.

  SKYRIAUS TEISĖS

  8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

  8.1. atstovauti Ministerijai savo kompetencijos įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikos Seime (toliau – Seimas), Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;

  8.2. siūlyti Ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;

  8.3. gauti iš Ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, institucijų ir (ar) organizacijų išvadas dėl Skyriaus rengiamų įstatymų, kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

  8.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų Ministerijos administracijos padalinių, ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų,  įstaigų bei organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų Skyriaus kompetencijai priskirtais kausimais;

  8.5. teikti viceministrui pasiūlymus Skyriaus darbo tobulinimo klausimais;

  9. Skyrius, kaip savarankiškas Ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas,. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas. 

  11. Skyriaus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas priima ir atleidžia Ministerijos kancleris.

  12. Keičiantis Skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą Ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  13. Skyriaus vedėjas:

  13.1. vadovauja Skyriui,  užtikrina Skyriaus kompetencijai priskiriamų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą, skatina Skyriaus darbuotojų iniciatyvą;

  13.2. planuoja, organizuoja, paskirsto Skyriaus darbuotojams užduotis, užtikrindamas tolygų darbo krūvį ir kontroliuoja užduočių atlikimą, užtikrina darbo drausmę;

  13.3. teikia siūlymus viceministrui ir derina su viceministru Skyriaus darbo tobulinimo klausimus;

  13.4. vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų Ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Skyriaus kompetencija;

  13.5. pasirašo informacinius vidaus dokumentus (protokolus, aktus, pažymas ir pan.);

  13.6. planuoja ir koordinuoja Skyriaus darbuotojų atostogas, sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

  13.7. teikia ministrui ar jo įgaliotam darbuotojui siūlymus dėl skyriaus struktūros, pareigybių skaičiaus pakeitimo, skyriaus darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš pareigų, skatinimo, tarnybinių patikrinimų ir (ar) darbo pareigų pažeidimų tyrimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo Skyriaus valstybės tarnautojams ir (ar) darbo pareigų pažeidimo Skyriaus darbuotojams, dėl tarnybos sąlygų užtikrinimo;

  13.8. teikia viceministrui ar jo įgaliotam darbuotojui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;

  13.9. užtikrina pagal Ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  13.10. rengia Skyriaus nuostatų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

  13.11. atstovauja Skyriui Ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Ministerijos bei kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose

  13.12. gali turėti kitų ministro jam suteiktų įgaliojimų.

  14. Skyriaus darbuotojai:

  14.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su Ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;

  14.2. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už jiems pavestų funkcijų ir užduočių įvykdymą tinkamai ir laiku;

  14.3. įvertinę, kad laiku nespės atlikti pavedimų, Grupės vadovui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti vykdymo terminą.

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Skyriaus statusas, sudėtis, pareigybių skaičius, taip pat uždaviniai ir funkcijos, veiklos organizavimas keičiami teisės aktų nustatyta tvarka ministro sprendimu.

 • Socialinių paslaugų skyrius
  Adresas: A. Vivulskio g. 13, II korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Violeta Toleikienė
  114
  Indrė Ivanauskienė
  101

  SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Socialinių paslaugų skyrius (toliau – skyrius) yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras).
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – skyriaus darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – formuoti socialinės paramos politiką socialinių paslaugų ir socialinio darbo bei šeimos gerovės, demografinės būklės gerinimo srityje, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą.
  5.   Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. teikti Vyriausybei teisės aktų projektus dėl valstybės socialinių paslaugų sistemos ir socialinio darbo vystymo krypčių nustatymo;
  5.2. analizuoti ir vertinti socialinių paslaugų būklę šalyje ir teikti siūlymus savivaldybėms dėl socialinių paslaugų valdymo, planavimo, organizavimo, teikimo bei kokybės užtikrinimo;
  5.3. koordinuoti socialinių darbuotojų ir kitų socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos, darbo sąlygų užtikrinimo, socialinio darbuotojo profesijos pripažinimo, profesinės kompetencijos tobulinimo procesus;
  5.4. rengti ir įgyvendinti valstybės socialinių paslaugų ir socialinio darbo plėtros programas;
  5.5. organizuoti ir koordinuoti priemonių, skirtų šeimos gerovės politikos įgyvendinimui bei demografinei būklei gerinti vykdymą;
  5.6. dalyvauti rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo dokumentus, skirtus socialinių paslaugų plėtrai ir kokybės gerinimui.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. rengia ir teikia Vyriausybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su socialinio darbo ir socialinių paslaugų valdymu, organizavimu, administravimu, planavimu, finansavimu, mokėjimu, licencijavimu bei šeimos gerovės ir kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai sritimis, projektus;
  6.2. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras) įsakymų ir kitų teisės aktų, susijusių su asmens (šeimos) poreikių socialinėms paslaugoms vertinimu, socialinės globos, socialinės priežiūros ir kitų socialinių paslaugų vaikams, šeimoms, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, kitiems rizikas patiriantiems asmenims ir jų šeimoms, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynoms teikimu, taip pat reikalavimais šioms paslaugoms, projektus;
  6.3. analizuoja savivaldybių socialinių paslaugų planus, rengia ir teikia ministrui įsakymų ir kitų teisės aktų dėl socialinių paslaugų planavimo, socialinių paslaugų išvystymo normatyvų projektus;
  6.4. teikia metodinę pagalbą savivaldybių administracijoms, socialinių paslaugų įstaigoms ir (ar) kitoms institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl socialinių paslaugų ir socialinio darbo organizavimo, valdymo, administravimo, teikimo, finansavimo, asmenų mokėjimo už socialines paslaugas, licencijavimo;
  6.5. rengia ir teikia ministrui įsakymų ir kitų teisės aktų, susijusių su socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos reguliavimu ir vertinimu, darbo sąlygų, darbo užmokesčio reguliavimu projektus;
  6.6. koordinuoja ministerijos derybinius procesus su profesinėms sąjungomis, veikiančiomis socialinių paslaugų srityje, dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio didinimo, darbo sąlygų gerinimo ir socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties rengimo;
  6.7. atlieka socialinio darbo šalyje stebėseną, sistemina ir analizuoja informaciją apie socialinių darbuotojų išsilavinimą, rengia socialinių darbuotojų kvalifikacinius reikalavimus, teikia išvadas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, mokymo įstaigoms dėl jų rengimo poreikio ir studijų programų rengimo ir vykdymo;
  6.8. rengia teisės aktų projektus, susijusius su atvejo vadybos (atvejo vadybininko – socialinio darbuotojo veikla) procesais;
  6.9. analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su socialinių paslaugų valdymu, planavimu, organizavimu, administravimu, teikimu, finansavimu, asmenų (šeimų) mokėjimu už socialines paslaugas, licencijavimu bei socialinio darbo ir socialinių darbuotojų veiklos organizavimu;
  6.10. vertina, prognozuoja ir teikia išvadas ministerijos padaliniui, atsakingam už strateginį planavimą, dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinių paslaugų teikimui savivaldybių biudžetams poreikio, panaudojimo efektyvumo;
  6.11. rengia valstybės strategijas, valstybės socialinių paslaugų ir socialinio darbo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant;
  6.12. dalyvauja Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų plano įgyvendinime, inicijuoja naujų bendruomeninių paslaugų vaikams, neįgaliesiems, šeimoms teikimo ir organizavimo plėtrą ir rengia teisės aktų, susijusių su reikalavimais šių paslaugų teikimo užtikrinimui projektus, techniškai aptarnauja Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų plano tarpinstitucinę stebėsenos ir valdymo grupių veiklą;
  6.13. koordinuoja ministerijos strateginio veiklos plano priemonių, susijusių su vaikų dienos centrų plėtra, įgyvendinimą;
  6.14. koordinuoja ministerijos strateginio veiklos plano priemonių, susijusių su socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimu, įgyvendinimą;
  6.15. rengia priemones šeimos gerovės ir kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai srityse, organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones demografinės politikos srityje;
  6.16. analizuoja ir teikia siūlymus dėl socialinės globos įstaigų, šeimynų teikiamų paslaugų atitikimo socialinės globos normoms vertinimo, licencijavimo, socialinių darbuotojų atestacijos, socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo priemonių vykdymo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
  6.17. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie socialines paslaugas;
  6.18. sistemina ir analizuoja informaciją apie socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokestį, darbo sąlygas, profesinės kompetencijos tobulinimą;
  6.19. vykdo funkcijas, susijusias su Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savininko teisių ir pareigų įgyvendinimu, dalyvauja koordinuojant šios įstaigos veiklą bei rengia ir teikia viceministrui pasiūlymus dėl šio departamento darbo strateginių krypčių ir užduočių;
  6.20. nagrinėja gyventojų prašymus, skundus bei pasiūlymus socialinių paslaugų bei socialinio darbo klausimais ir imasi reikiamų priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
  6.21. koordinuoja Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo veiksmų planą, Integralios pagalbos plėtros veiksmų planą, Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos (EQUASS) diegimo priemonių plėtrą bei kitas programas, susijusias su socialinių paslaugų plėtra ir socialinio darbo kokybe;
  6.22. dalyvauja socialinių paslaugų projektų, teikiamų finansinei paramai iš Valstybės investicijų programos, gauti, vertinime;
  6.23. dalyvauja rengiant Lietuvos Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, jų priemones, bendruosius projektų atrankos kriterijus, rengiant veiksmų programų priedus, Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų pakeitimus, susijusius su priemonių pakeitimais ir (ar) naujų priemonių įtraukimu;
  6.24. rengia metodinę medžiagą, organizuoja seminarus bei kitus renginius socialinių paslaugų ir socialinio darbo klausimams nagrinėti, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose seminaruose ir konferencijose;
  6.25. padeda organizuoti, rengia medžiagą ir pranešimus ministro, viceministro susitikimams, konferencijoms ir kitiems renginiams skyriaus veiklos klausimais;
  6.26. dalyvauja rengiant, derinant ir įgyvendinant ES teisės aktus, taip pat dalyvauja rengiant, derinant ir įgyvendinant Europos Tarybos, Jungtinių Tautų organizacijos, kitų organizacijų tarptautinius teisės aktus pagal ES, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus socialinių paslaugų, ilgalaikės globos (angl. long-term care), bendro intereso socialinių paslaugų, šeimos gerovės politikos klausimais;
  6.27. dalyvauja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudarytų darbo grupių veikloje, teikiant siūlymus socialinio darbo, socialinių paslaugų, šeimos gerovės politikos, kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimoms klausimais;
  6.28. atlieka skyriaus veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą;
  6.29. atlieka rengiamų teisės aktų projektų, kuriuose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą;
  6.30. rengia ir teikia, ministrui, viceministrui informaciją, ataskaitas socialinio darbo ir socialinių paslaugų politikos, šeimos gerovės politikos  įgyvendinimo, kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimoms  klausimais;
  6.31. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus, vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.32. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.33. vykdo korupcijos prevenciją socialinių paslaugų ir socialinio darbo teisinio reguliavimo srityje;
  6.34. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai), keičiantis  skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;
  6.35. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę.
  6.36. atlieka kitas kitų teisės aktų numatytas funkcijas, vykdo vadovybės pavedimus.


  SKYRIAUS TEISĖS
   
  7. Skyrius įgyvendindamas jam pavestus uždavinius turi teisę:
  7.1. atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijos klausimais Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;
  7.2. siūlyti ministrui Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus ir papildymus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
  7.3. gauti iš ministerijos administracijos padalinių ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų ir kitų institucijų ir (ar) organizacijų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus klausimams suderinus su jų vadovais, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių ir darbuotojų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų skyriaus kompetencijai priskirtais kausimais;
  7.5. teikti viceministrui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
  7.6. pasitelkti ekspertus projektams vertinti.
  8. Skyrius, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas teisės aktais suteiktas teises.
   

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme,  jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  10. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems skyriaus darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam ministerijos darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  11.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
  11.3. teikia siūlymus viceministrui ir derina su viceministru skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  11.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar ministerijos kitų administracijos padalinių ir darbuotojų parengtus dokumentus, susietus su skyriaus kompetencija;
  11.5. pasirašo informacinius vidaus dokumentus (protokolus, aktus, pažymas ir pan.);
  11.6. dalyvauja parenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;
  11.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  11.8. teikia viceministrui ar jo įgaliotam darbuotojui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
  11.9. rekomenduoja viceministrui ar jo įgaliotam darbuotojui skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
  11.10. asmeniškai atsako už dokumentų ir bylų pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų kaupti skyriuje, naudojimą ir saugojimą iki jų perdavimo į ministerijos archyvą arba sunaikinimo;
  11.11. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos bei kitose institucijose ir įstaigose;
  11.12. gali turėti kitų ministro jam suteiktų įgaliojimų.
  12. Skyriaus darbuotojai:
  12.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
  12.2. pagal ministerijos dokumentacijos planą atsako už priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
  12.3. savo darbe vadovaujasi skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  12.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti vykdymo terminą.

 • Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korp., LT-03610 Vilnius

  LYGIŲ GALIMYBIŲ, MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS
   
  1. Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyrius (toliau – Skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, bei Skyriaus nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – formuoti lygių galimybių, jaunimo, moterų ir vyrų lygybės, užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos ir smurto artimoje aplinkoje mažinimo politiką ir organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą socialinės apsaugos ir darbo ministrui nustatytose valdymo srityse.
  5. Įgyvendinant Skyriaus nuostatų 4 punkte nurodytą veiklos tikslą, Skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. formuoti lygių galimybių ir moterų ir vyrų lygybės politiką bei organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą;
  5.2. formuoti užsieniečių socialinės integracijos politiką ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  5.3. koordinuoti ir prižiūrėti valstybės paramos teikimą prieglobsčio gavėjų integracijai;
  5.4. formuoti smurto artimoje aplinkoje mažinimo politiką ir organizuoti bei koordinuoti jos įgyvendinimą;
  5.5. įgyvendinti Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus lygių galimybių, jaunimo, moterų ir vyrų lygybės srityje, užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos ir smurto artimoje aplinkoje mažinimo srityse
  5.6. formuoti jaunimo politiką bei organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą.
  6. Skyrius, vykdydamas Skyriaus nuostatų 5 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su lygių galimybių ir moterų ir vyrų lygybės, jaunimo politikos, užsieniečių socialinės integracijos sritimis, smurto artimoje aplinkoje mažinimu projektus;
  6.2. rengia ar dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas lygių galimybių, jaunimo politikos, moterų ir vyrų lygybės, smurto artimoje aplinkoje mažinimo, užsieniečių socialinės integracijos srityse;
  6.3. analizuoja galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su lygiomis galimybėmis, jaunimo politika, moterų ir vyrų lygybe, smurto artimoje aplinkoje mažinimu ir užsieniečių socialinės integracijos atitikimą nacionalinės teisės aktų reikalavimams bei ES teisei;
  6.4. koordinuoja Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimą, rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis veiksmų planus, planuoja ir administruoja finansinius išteklius, organizuoja ministerijos priemonių įgyvendinimo konkursus;
  6.5. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.6. koordinuoja Jungtinių Tautų konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims Fakultatyvinio protokolo, Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto bendrųjų rekomendacijų įgyvendinimą;
  6.7. koordinuoja ir organizuoja Lietuvos stojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją įsipareigojimų, susijusių su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Rekomendacijos dėl lyčių lygybės užimtume, versle, švietime ir Rekomendacijos dėl lyčių lygybės viešajame gyvenime nuostatų taikymu, įgyvendinimą;
  6.8. koordinuoja Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo su Europos lyčių lygybės institutu įgyvendinimą;
  6.9. dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo dokumentus, integruojant lygių galimybių ir moterų ir vyrų lygybės aspektą;
  6.10. vykdo korupcijos prevenciją lygių galimybių, jaunimo, moterų ir vyrų lygybės, užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos, smurto artimoje aplinkoje mažinimo teisinio reguliavimo srityje.
  6.11 organizuoja nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkursus Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos priemonėms įgyvendinti;
  6.12. organizuoja Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos veiklą, rengia ir derina su komisijos pirmininku posėdžių darbotvarkes, rengia komisijos posėdžių medžiagą, posėdžių protokolus, rengia šios komisijos sprendimų projektus ir koordinuoją jų įgyvendinimą;
  6.13. įgyvendina ir dalyvauja įgyvendinant projektus, įskaitant tarptautinius projektus, skirtus įvairioms lygių galimybių, jaunimo politikos, moterų ir vyrų lygybės, užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos, smurto artimoje aplinkoje mažinimo problemoms spręsti;
  6.14. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl teikiamų ES teisės aktų projektų, ES ministrų tarybos išvadų bei neteisinio pobūdžio dokumentų moterų ir vyrų lygybės, lygių galimybių, jaunimo politikos srityse, koordinuoja bendrų pozicijų rengimą, derina jas su kitomis institucijoms bei jas pristato vadovybei;
  6.15. bendradarbiauja su Europos lyčių lygybės institutu, dalyvauja Valdymo taryboje, Ekspertų forume, šio instituto darbo grupių veikloje; rengia informaciją ir komentarus rengiant studijas, apžvalgas; organizuoja bendrus renginius;
  6.16. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir užtikrina Lietuvos delegacijos pasirengimą Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijose;
  6.17. organizuoja periodinių pranešimų pagal Jungtinių Tautų Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos moterims panaikinimo rengimą, rengia atitinkamas pranešimų dalis, rengia papildomą informaciją pagal Jungtinių Tautų užklausas, organizuoja Lietuvos delegacijos sudarymą ir pasirengimą svarstyti Lietuvos pranešimus Jungtinėse Tautose, organizuoja Komisijos tokiems pranešimams rengti veiklą;
  6.18. analizuoja diskriminacijos paplitimo ir moterų ir vyrų lygybės pokyčius, jų priežastis ir pasekmes, numato priemones diskriminacijai mažinti;
  6.19. įgyvendina Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo lyčių lygybės užtikrinimo srityje programos priemones;
  6.20. rengia ataskaitas apie lygių galimybių, jaunimo, moterų ir vyrų lygybės, užsieniečių integracijos įgyvendinimo procesą ir teikia jas tarptautinėms organizacijoms;
  6.21. dalyvauja ES ir Europos Tarybos, Jungtinių Tautų, Šiaurės šalių ministrų tarybos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų veikloje;
  6.22. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie lygių galimybių ir moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse;
  6.23. nagrinėja gyventojų prašymus, skundus ir pasiūlymus lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės, užsieniečių integracijos, smurto artimoje aplinkoje klausimais, rengia atsakymus į šiuos prašymus, skundus bei pasiūlymus  bei atsižvelgia į juos rengiant teisės aktų projektus.;
  6.24. koordinuoja Pabėgėlių priėmimo centro ir Jaunimo reikalų departamento veiklą, atlieka su šių įstaigų savininko teisių ir pareigų įgyvendinimu susijusius veiksmus, rengia pasiūlymus viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį dėl šių įstaigų darbo, veiklos krypčių bei užduočių;
  6.25. koordinuoja užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos procesą;
  6.26. koordinuoja ministerijos kompetencijai priskirtų Globalios Lietuvos programos priemonių įgyvendinimą;
  6.27. bendradarbiauja su kitomis ministerijomis, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kitomis valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigomis, mokslo įstaigomis, žmogaus teises ginančiomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, ES ir užsienio šalių atitinkamų ministerijų bei tarptautinių organizacijų padaliniais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  6.28. rengia metodinę medžiagą, organizuoja seminarus bei kitus renginius lygių galimybių bei moterų ir vyrų lygybės klausimams nagrinėti, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose seminaruose ir konferencijose;
  6.29. padeda organizuoti, rengia medžiagą ir pranešimus ministro, viceministrų (toliau – vadovybė) susitikimams bei konferencijoms Skyriaus kompetencijos klausimais;
  6.30. dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, veiksmų programas, veiksmų programų priedus, projektų atrankos kriterijus ir teikia pasiūlymus vadovybei dėl jų keitimo bei planuoja ES struktūrinės paramos panaudojimo valstybės projektus lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės srityje;
  6.31. dalyvauja programų, skirtų lygioms galimybėms ir moterų ir vyrų lygybei įgyvendinti priemonių rengime bei vykdyme ir teikia siūlymus vadovybei dėl šių programų tobulinimo;
  6.32. dalyvauja kitų ministerijų sudarytų darbo grupių veikloje, teikiant siūlymus lygių galimybių bei moterų ir vyrų lygybės politikos įgyvendinimo klausimais;
  6.33. dalyvauja rengiant ministerijos „Socialinį pranešimą“;
  6.34. teikia metodinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms organizacijoms;
  6.35. teikia informaciją ir metodinę pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms, ministerijos vadovybei pavedus, dalyvauja šių organizacijų renginiuose, rengia ir skaito pranešimus lygių galimybių ir moterų ir vyrų lygybės srityse;
  6.36. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriaus veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą;
  6.37. rengia ir teikia ministerijos vadovybei informaciją, ataskaitas, analitines žinias lygių galimybių bei moterų ir vyrų lygybės politikos įgyvendinimo klausimais;
  6.38. koordinuoja ir techniškai aptarnauja Užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją ir užsieniečių integracijos klausimams koordinuoti komisijos veiklą, rengia ir derina posėdžių darbotvarkes, rengia komisijų posėdžių medžiagą, posėdžių protokolus, rengia šios komisijos  sprendimų projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
  6.939 atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas, vykdo ministerijos vadovybės pavedimus;
  6.40. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.41. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  Skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui (socialinei paramai, užimtumui, vaikams, šeimai, jaunimui, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtrai, pagyvenusiems asmenims, pažeidžiamoms grupėms, neįgaliesiems);
  6.42. koordinuoja Erasmus + bei Europos solidarumo korpuso klausimus, tiek, kiek tai priskirtina ministerijos kompetencijai, teikia su šiais klausimais susijusius dokumentus Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms, atstovauja Lietuvos Respublikai Erasmus + komitete bei kituose komitetuose ar / ir darbo grupėse, susijusiuose su Erasmus + programos ir Europos solidarumo korpuso koordinavimu;
  6.43. koordinuoja viešosios įstaigos ,,Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ darbą kiek tai priskirtina ministerijos kompetencijai, rengia ir atsako už sutarčių su šia įstaiga sudarymą, siekiant užtikrinti tinkamą Erasmus + ir Europos solidarumo korpuso veiklų įgyvendinimą Lietuvoje;
  6.44. vykdo nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus;
  6.45 rengia išvadas dėl kitų institucijų pateiktų teisės projektų, susijusių su skyriaus veiklos sritimi;
  6.46. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų numatytas funkcijas.


  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
   
  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
  7.1. atstovauti ministerijai lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės, užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos, smurto artimoje aplinkoje mažinimo įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
  7.2. siūlyti ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
  7.3. gauti iš ministerijos administracijos padalinių bei ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų išvadas dėl Skyriaus rengiamų įstatymų, kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų Ministerijos administracijos padalinių bei ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, Lietuvos statistikos departamento, valstybės ir (ar)  savivaldybių institucijų ir įstaigų,  organizacijų Skyriaus kompetencijai priskirtais kausimais;
  7.5. teikti pasiūlymus vadovybei Skyriaus darbo tobulinimo klausimais.
  8. Skyrius, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.
   

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  10. Keičiantis Skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. vadovauja Skyriui, sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, Skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina Skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  11.2. paskirsto Skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
  11.3. teikia pasiūlymus viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį Skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
  11.4. vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos administracijos padalinių ar ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Skyriaus veiklos sritimi;
  11.5. pasirašo informacinius vidaus dokumentus (protokolus, aktus, pažymas ir pan.);
  11.6. dalyvauja renkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
  11.7. sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  11.8. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo;
  11.9. rekomenduoja Skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
  11.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  11.11. rengia su Skyriaus veikla susijusius planavimo dokumentus, ataskaitas atstovauja Skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
  11.12. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslas ir uždaviniai bei gali turėti kitų ministro jam suteiktų įgaliojimų
  12. Skyriaus darbuotojai:
  12.1. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
  12.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  12.3. savo darbe vadovaujasi Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  12.4. įvertinę, kad laiku nespės atlikti pavedimų, Skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti vykdymo terminą.

 • Piniginės paramos ir būsto skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korp., LT-03610 Vilnius

  PINIGINĖS PARAMOS IR BŪSTO SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Piniginės paramos ir būsto skyrius (toliau – Skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras).
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus uždavinius ir funkcijas nustato šie nuostatai. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – Skyriaus darbuotojai) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – dalyvauti formuojant piniginės socialinės paramos: socialinės pašalpos ir kompensacijų nepasiturintiems gyventojams, išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams ir paramos mirties atveju (toliau – piniginė socialinė parama) bei paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti (toliau – parama būstui) politiką, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą.
  5. Skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. organizuoti ir koordinuoti piniginės socialinės paramos bei paramos būstui politikos įgyvendinimą;
  5.2. užtikrinti piniginės socialinės paramos bei paramos būstui sistemų funkcionavimą, reguliavimą ir tobulinimą;
  5.3. analizuoti piniginės socialinės paramos bei paramos būstui sistemų funkcionalumą ir teikti viceministrui pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
  5.4. koordinuoti piniginės socialinės paramos bei paramos būstui politikos įgyvendinimą savivaldybėse.
   6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. teikia viceministrui pasiūlymus dėl piniginės socialinės paramos bei paramos būstui politikos formavimo ir jos įgyvendinimo;
  6.2. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus (toliau kartu – teisės aktų projektai), reguliuojančius piniginę socialinę paramą bei paramą būstui;
  6.3. vykdo socialinės apsaugos ir darbo ministro, viceministro pavedimus piniginės socialinės paramos bei paramos būstui klausimais;
  6.4. viceministrui pavedus dalyvauja rengiant ir (ar) rengia koncepcijas, programas ir veiksmų planus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  6.5. analizuoja kitų valstybės institucijų, įstaigų ir socialinių partnerių parengtus teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir teikia minėtiems subjektams išvadas ir pasiūlymus;
  6.6. dalyvauja rengiant tarptautinių teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos pozicijas susijusias su piniginės socialinės paramos bei paramos būstui politikos klausimais ir derinant juos ES institucijose;
  6.7. vykdo piniginės socialinės paramos bei paramos būstui teisinio reguliavimo įgyvendinimo ir veiksmingumo stebėseną;
  6.8. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
  6.9. analizuoja piniginės socialinės paramos ir paramos būstui teikimą savivaldybėse, teikia viceministrui siūlymus dėl jo tobulinimo;
  6.10. teikia pasiūlymus viceministrui dėl piniginės socialinės paramos ir paramos būstui teikimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, jų projektų rengimo;
  6.11. rengia nacionalinių teisės aktų pakeitimus, konsultuoja savivaldybių administracijų darbuotojus bei asmenis, įgyvendinant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB)
  Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, nuostatas, susijusias su išmokomis šeimoms ir išmoka mirties atveju;
  6.12. vykdo lėšų poreikio socialinei paramai mokiniams bei paramai būstui teikti skaičiavimą; rengia lėšų, skirtų socialinei paramai mokiniams teikti bei paramai būstui, apskaičiavimo metodikas bei jų naudojimo ir atsiskaitymo tvarkas; renka, sistemina ir analizuoja statistinius duomenis bei informaciją dėl socialinei paramai mokiniams bei paramai būstui teikti skirtų lėšų panaudojimo ir teikia viceministrui siūlymus dėl jų panaudojimo tikslingumo;
  6.13. rengia ir teikia atitinkamam Ministerijos administracijos padaliniui paraiškas dėl lėšų paramai būstui įsigyti pervedimo savivaldybėms ir bankams;
  6.14. vykdo paramos būstui srityje būsto kreditų davėjų atranką ir rengia sutartis dėl kreditų teikimo;
  6.15. dalyvauja rengiant Ministerijos strateginį planą, pagal kompetenciją koordinuoja strateginio plano priemonių įgyvendinimą ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;
  6.16. teikia Skyriaus nuomonę, metodinę pagalbą savivaldybių administracijų padaliniams, kitoms institucijoms piniginės socialinės paramos bei paramos būstui teisinio reguliavimo taikymo ir administravimo klausimais;
  6.17. prireikus kartu su kitų ministerijų ir suinteresuotų institucijų atitinkamais skyriais ar valstybės tarnautojais bei darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), bei socialiniais partneriais analizuoja, aptaria piniginės socialinės paramos ir paramos  būstui tobulinimo ar pertvarkymo kryptis ir perspektyvas, sudaro bendrą veiksmų planą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl galiojančių šių sričių teisės aktų tobulinimo;
  6.18. teikia išvadas dėl Ministerijos administracijos padalinių ar kitų ministerijų rengiamų teisės aktų ar kitų dokumentų projektų;
  6.19. rengia išvadas, ar Ministerijos parengti teisės aktų projektai neprieštarauja galiojantiems piniginę socialinę paramą bei paramą būstui reglamentuojantiems teisės aktams;
  6.20. kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais analizuoja teisės aktų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms piniginės socialinės paramos ir paramos būstui srityse;
  6.21. kartu su kitais Ministerijos administracijos darbuotojais atstovauja Ministerijai teismuose;
  6.22. atlieka Skyriaus rengiamų teisės aktų, kuriuose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą;
  6.23. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus, vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.24. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ataskaitas, pranešimus ar statistinę informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ES institucijoms, tarptautinėms organizacijoms;
  6.25. teikia kitiems Ministerijos administracijos padaliniams ar kitoms ministerijoms išvadas piniginės socialinės paramos ir paramos būstui klausimais rengiant tarptautines sutartis;
  6.26. dalyvauja Ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sudaromose darbo grupėse, kuriose sprendžiami su pinigine socialine parama ir parama būstui susiję klausimai;
  6.27. bendradarbiauja su savivaldybių ir valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, ekspertais bei tarptautinėmis organizacijomis piniginės socialinės paramos ir  paramos būstui politikos įgyvendinimo bei tobulinimo klausimais;
  6.28. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija įgyvendinant socialinės paramos mokiniams organizavimo funkcijas;
  6.29. analizuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, socialinių partnerių, nevyriausybinių organizacijų bei gyventojų prašymus ir raštus dėl piniginės socialinės paramos ir paramos būstui sistemų bei jas reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ir, juos įvertinusi, teikia atsakymus pareiškėjams ir atsakingoms institucijoms;
  6.30. dalyvauja nevyriausybinių organizacijų pateiktų projektų vertinimo komisijose;
  6.31. pagal kompetenciją rengia ir teikia Ministerijos administracijos padaliniui, atsakingam už tarptautinius klausimus, informaciją, skelbiamą ES Abipusio informavimo apie socialinės apsaugos sistemą (MISSOC) duomenų bazėje;
  6.32. užtikrina informacijos sklaidą, rengia ir Ministerijos interneto svetainėje skelbia informaciją apie piniginę socialinę paramą bei paramą būstui; dalyvauja rengiant informacinius leidinius, organizuoja mokymus, seminarus, konferencijas ir kitas priemones aktualiais Skyriaus kompetencijos klausimais;
  6.33. bendradarbiauja su kitais Ministerijos administracijos padaliniais, atsakingais už Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (toliau – SPIS) funkcionavimą, ir teikia siūlymus dėl jos vystymo bei efektyvumo tobulinimo;
  6.34. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengia ir teikia informaciją Ministerijos vadovybei, kitiems Ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams, kitoms institucijoms;
  6.35. nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus dėl piniginės socialinės paramos ir paramos būstui teikimo, rengia atsakymus pareiškėjams ir atsakingoms institucijoms;
  6.36. teikia informaciją, konsultuoja (žodžiu, raštu, telefonu) gyventojus ir institucijas apie pasikeitimus piniginę socialinę paramą ir paramą būstui reglamentuojančiuose teisės aktuose;
  6.37. teikia tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
  6.38. kaupia duomenis ir vykdo asmenų, gaunančių paramą būstui įsigyti apskaitą SPIS;
  6.39. renka ir nagrinėja informaciją apie kitų valstybių praktiką piniginės socialinės paramos ir paramos būstui politikos įgyvendinimo klausimais bei teikia Ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl pažangios užsienio šalių patirties pritaikymo nacionaliniame lygmenyje;
  6.40. rengia, kaupia ir sistemina statistinę, mokslinę bei kitą informaciją piniginės socialinės paramos ir paramos būstui klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės programų ir strateginių krypčių bei kitų socialinės paramos programų projektams;
  6.41. pagal raštvedybos ir archyvų reikalavimus tvarko ir perduoda bylas Ministerijos archyvui;
  6.42. vykdo nenuolatinio pobūdžio socialinės apsaugos ir darbo ministro ir viceministro pavedimus;
  6.43. kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.44. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su patarėju šeimai;
  6.45. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatytas funkcijas.

  SKYRIAUS TEISĖS

  7. Skyrius turi teisę:
  7.1. atstovauti Ministerijai Skyriaus kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, komisijose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
  7.2. siūlyti Ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
  7.3. gauti iš Ministerijos administracijos padalinių ir darbuotojų, kitų institucijų išvadas dėl Skyriaus rengiamų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir specialistus klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4. iš kitų Ministerijos administracijos padalinių ir darbuotojų, kitų ministerijų, savivaldybių administracijų bei kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų gauti duomenis ir informaciją, reikalingą Skyriaus veiklai organizuoti;
  7.5. teikti viceministrui pasiūlymus Skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
  7.6. pasitelkti ekspertus projektams vertinti.
  7.8. dalyvauti mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose, kituose profesinio tobulinimo renginiuose;
  8. Skyrius, kaip Ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.


  DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  10. Keičiantis Skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą Ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. vadovauja Skyriui ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, Skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina Skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  11.2. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto Skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
  11.3. derina su viceministru Skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  11.4. vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar Ministerijos kitų padalinių parengtus dokumentus, susijusius su Skyriaus veiklos sritimi;
  11.5. pasirašo informacinio pobūdžio Skyriaus vidaus dokumentus;
  11.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į Skyriaus darbuotojų pareigas;
  11.7. sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  11.8. teikia viceministrui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų veiklos įvertinimo, jų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Skyriaus valstybės tarnautojams;
  11.9. rekomenduoja viceministrui Skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
  11.10. asmeniškai atsako už Ministerijos dokumentų, kaupiamų Skyriuje iki perdavimo į Ministerijos archyvą, saugumą;
  11.11. atstovauja Skyriui Ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Ministerijos, bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose ir įstaigose;
  11.12. gali turėti kitų ministro jam suteiktų įgaliojimų.
  13. Skyriaus darbuotojai:
  13.1. pradėdami dirbti susipažįsta su Ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
  13.2. asmeniškai atsako už Ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos instrukcijų laikymąsi, pagal Ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  13.3. savo darbe vadovaujasi galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, Ministerijos darbo reglamentu, Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  13.4. laiku nesuspėję atlikti pavedimų, Skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti vykdymo terminą.