• Ministerijos vadovybė
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Linas Kukuraitis
  Ministras
  8 706 64201 8 706 64201
  301
  Eglė Radišauskienė
  8 706 64208 8 706 64208
  412
  Eitvydas Bingelis
  8 706 64208 8 706 64208
  409
  Vilma Augienė
  8 706 64202 8 706 64202
  410
  Danguolė Juozapavičienė
  8 706 64203 8 706 64203
  411
  8 706 64206 8 706 64206
  302
  Kristina Paulikė
  8 706 64207 8 706 64207
  308
  Liutauras Vičkačka
  8 706 64235 8 706 64235
  305
  Eglė Samoškaitė
  Ministro patarėja (ryšiams su visuomene)
  8 706 64280 8 706 64280
  306
  Nėrijus Kisielius
  Ministro patarėjas
  8 706 68214 8 706 68214
  203

  Ministro referentė: Virginija Kukliauskienė, tel. 8 706 64201 (266 4201).

  Viceministrės Vilmos Augienės ir ministerijos kanclerės Danguolės Juozapavičienės referentė: Rasa Dravininkienė, tel.: 8 706 64203 (266 4203).

  Viceministrų Eitvydo Bingelio ir Eglės Radišauskienės referentė: Asta Steponavičiūtė, 8 706 64208 (266 4208).

 • Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vilma Nortkienė
  8 706 68111 8 706 68111
  317
  Asta Gončarenko
  8 706 68112 8 706 68112
  318
  Edita Kuodienė
  8 706 64251 8 706 64251
  301
  Ernestas Indriulis
  8 706 68113 8 706 68113
  303
  Aurelija Graužinytė
  8 706 68110 8 706 68110
  303
  Agnietė Vorauskaitė-Kliacevičienė
  Vyriausioji specialistė
  8 706 68114 8 706 68114
  319a
  Ernesta Meiženienė
  8 706 68204 8 706 68204
  319a
  Irma Rutkauskė
  Vyriausioji specialistė
  8 706 68203 8 706 68203
  319
  Vaida Morkūnaitė
  Vyriausioji specialistė
  8 706 68206 8 706 68206
  319
  Evelina Matkevičiūtė
  Vyriausioji specialistė
  8 706 68207 8 706 68207
  319
  Edita Mitrienė
  Vyriausioji specialistė
  8 706 68208 8 706 68208
  318
  Virginija Vanagienė
  8 706 68205 8 706 68205
  302
  Tomas Liutkevičius
  Vyriausiasis specialistas
  8 706 68209 8 706 68209
  302
  Ernesta Meiženienė
  8 706 68204 8 706 68204
  319a
 • Teisės skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Alesia Rynkevič
  Vedėja
  8 706 64243 8 706 64243
  322
  Milda Bareišaitė
  Vedėjo pavaduotoja
  8 706 68223 8 706 68223
  319
  Justina Puodžiūtė
  Skyriaus patarėja
  8 706 68106 8 706 68106
  324
  Gintarė Bertauskienė
  Skyriaus patarėja
  8 706 68224 8 706 68224
  324
  Ingrida Kliukienė
  Vyriausioji specialistė
  8 706 64234 8 706 64234
  318
  Jurgita Šaltytė
  Vyriausioji specialistė
  8 706 64234 8 706 64234
  318
  Indrė Akaveckienė
  Vyriausioji specialistė
  8 706 68238 8 706 68238
  320
  Gabija Krasauskienė
  Vyriausioji specialistė
  8 706 64294 8 706 64294
  320
 • Personalo skyrius
  Tel. 8 706 64254, El. p. personalas@socmin.lt, Adresas: A.Vivulskio str. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rosita Bužinskienė
  8 706 64254 8 706 64254
  309
  Lina Pranskevičienė
  8 706 68145 8 706 68145
  311
  Silvija Česnulytė
  Specialistė
  8 706 64253 8 706 64253
  314

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
  2009 m. birželio 29 d. įsakymu A1-421

  PERSONALO SKYRIAUS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Personalo skyriaus nuostatai (toliau vadinama - Nuostatai) nustato Personalo skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą. 2. Personalo skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui. 3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu, kitais teisės aktais bei šiais Nuostatais. 4. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos: Personalas - ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir įstaigų prie ministerijos vadovai. Žmogiškieji ištekliai - personalo žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurių reikia įstaigos veiklai užtikrinti, visuma. Ministerijos organizacinė kultūra - ministerijos vertybės ir tradicijos. 5. Skyriaus tarnautojams keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai. 6. Skyrius turi savo antspaudą. II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 7. Skyriaus uždaviniai yra: 7.1. padėti ministerijos kancleriui formuoti personalo valdymo politiką; 7.2. padėti ministerijos kancleriui valdyti personalą; 7.3. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant ministerijos organizacinę kultūrą. 8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 8.1. atsižvelgdamas į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo; 8.2. kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais atlieka ministerijos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) ministerijos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose ministerijai nustatytus uždavinius; 8.3. atlieka personalo sudėties analizę; 8.4. metodiškai vadovauja įstaigų prie ministerijos personalo padaliniams; 8.5. rengia informaciją personalo klausimais ir teikia ją Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kitoms institucijoms bei ministerijos vadovybei, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Vyriausybės ir ministerijų kanclerių posėdžiuose nagrinėjamų teisės aktų projektų; 8.6. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą ministerijoje; 8.7. padeda ministerijos kancleriui formuoti personalo sudėtį; 8.8. padeda ministerijos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą ministerijoje; 8.9. padeda ministerijos kancleriui formuoti ministerijos personalo mokymo prioritetus, sudaro ministerijos personalo metinius mokymo planus ir nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas; 8.10. padeda ministerijos kancleriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą; 8.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus; 8.12. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais; 8.13. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų ministerijoje gerinimo; 8.14. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja ministerijos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo, teikia pasiūlymus rengiant ministerijos padalinių nuostatus bei pareigybių aprašymus, vertina juos ir teikia tvirtinti ministrui; 8.15. organizuoja personalo ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų; 8.16. padeda ministerijos kanclerio sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą; 8.17. nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją nagrinėja skundus ir pareiškimus; 8.18. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais; 8.19. ministerijos kanclerio pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas; 8.20. tvarko personalo tarnybinių pažymėjimų apskaitą ir juos išduoda; 8.21. rengia pažymas valstybės tarnybos klausimais ir kitus dokumentus, kurių reikia ministerijos tarnautojams ir darbuotojams asmeniniams ir kitiems klausimams spręsti; 8.22. rengia ministro teikimus dėl valstybinių pensijų skyrimo, ministro pristatymus valstybės apdovanojimui skirti, dokumentus dėl pasižymėjimo ženklo ,,Gerumo žvaigždė“, padėkos, sveikinimo raštus ir rūpinasi jų įforminimu bei veda jų apskaitą; 8.23. derina ir koordinuoja studentų praktikantų paskirstymą ministerijos administracijos padaliniuose ir įstaigose prie ministerijos, veda jų apskaitą; 8.24. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29) nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą; 8.25. organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir viešojo administravimo įstaigų prie ministerijos vadovų tarnybinės veiklos vertinimą; 8.26. organizuoja atostogų suteikimą personalui ir įstaigų prie ministerijos vadovams, taip pat koordinuoja ministerijos padalinių darbo ir poilsio laiko apskaitą, organizuoja ir kontroliuoja darbo laiko apskaitos žiniaraščių pateikimą ir jų įforminimą; 8.27. organizuoja valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti jiems kitą darbą nagrinėjimą ministerijos nuolatinėje komisijoje ir rengia šios komisijos sprendimus; 8.28. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas; 8.29. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais; 8.30. pagal kompetenciją padeda ministerijos kancleriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi; 8.31. pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus; 8.32. padeda ministerijos kancleriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431) nuostatas; 8.33. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos kanclerio pavedimus. III. SKYRIAUS TEISĖS 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdama funkcijas, turi teisę: 9.1. gauti iš ministerijos struktūrinių padalinių, įstaigų prie ministerijos dokumentus ir informaciją, kurių reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti; 9.2. ministerijos vadovybės pavedimu tikrinti įstaigų prie ministerijos ir jų personalo padalinių darbą personalo administravimo klausimais; 9.3. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis. IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 10. Skyriui vadovauja šio padalinio vadovas (toliau vadinama - vadovas), priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka. 11. Vadovą skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atsakingas ministerijos kancleriui. 12. Vadovas: 12.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą; 12.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą; 12.3. atsiskaito ministerijos kancleriui už skyriaus veiklą; 12.4. teikia ministerijos kancleriui siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais; 12.5. vertina skyriaus tarnautojų tarnybinę veiklą Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 12.6. teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl skyriaus tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo; 12.7. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja skyriaus tarnautojus mokymui ir kvalifikacijos tobulinimui; 12.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos kanclerio pavedimus. 13. Vadovui laikinai nesant, jo funkcijas atlieka vadovo pavaduotojas arba kitas ministerijos kanclerio paskirtas valstybės tarnautojas. 14. Skyriaus tarnautojai: 14.1. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu; 14.2. asmeniškai atsakingi už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos instrukcijų laikymąsi, pagal nomenklatūrą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugumą; 14.3. skyriaus tarnautojai savo darbe vadovaujasi skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymais; 14.4. laiku nesuspėję atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir rašo prašymą pratęsti vykdymo terminą; 14.5. pateikia stilistui dokumentus redaguoti. V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 15. Šie Nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

 • Ryšių su visuomene skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dalia Milkevičienė
  Vedėja
  8 706 68191 8 706 68191
  317
  Lina Burbaitė
  Vedėjo pavaduotoja
  8 706 68122 8 706 68122
  317
  Valda Dirginčienė
  Vyriausioji specialistė
  8 706 64258 8 706 64258
  317
  Giedrius Jurgelevičius
  Vyriausiasis specialistas
  8 706 68226 8 706 68226
  317
 • Moterų ir vyrų lygybės skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rita Žemaitytė-Tack
  Vedėja
  8 706 64298 8 706 64298
  103
  Aistė Kaftaniukaitė
  Vyriausioji specialistė
  8 706 64273 8 706 64273
  101
  Ina Antaniškytė
  8 706 64281 8 706 64281
  101
 • Informacinių technologijų skyrius
  Tel. 8 706 68174 Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Stasys Puzas
  Vedėjo pavaduotojas
  8 706 68174 8 706 68174
  202a
  Vaidotas Pūslys
  Skyriaus patarėjas
  8 706 68202 8 706 68202
  106, V13 I korp.
  Tatjana Žolobčuk
  Vyriausioji specialistė
  8 706 68250 8 706 68250
  202
  Andrius Parchomenka
  Vyriausiasis specialistas
  8 706 64236 8 706 64236
  227
  Algimantas Simanavičius
  Vyriausiasis specialistas
  8 706 68200 8 706 68200
  106, V13 I korp.
  Ričardas Kalinauskas
  Vyriausiasis specialistas
  8 706 68175 8 706 68175
  202
  Andrius Praprovas
  Vyriausiasis specialistas
  8 706 68175 8 706 68175
  202
 • Strateginio planavimo ir analizės departamentas
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Loreta Mitkutė
  Direktorė
  8 706 68262 8 706 68262
  315
 • Socialinio draudimo ir pensijų departamentas
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Asta Aranauskienė
  Direktorė
  8 706 68100 8 706 68100
  114
  Inga Buškutė
  Direktoriaus pavaduotoja
  8 706 64217 8 706 64217
  108
 • Socialinės aprėpties departamentas
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Violeta Toleikienė
  Direktorė
  8 706 64269 8 706 64269
  305
  Violeta Murauskaitė
  Direktoriaus pavaduotoja
  8 706 64265 8 706 64265
  204
 • Šeimos ir bendruomenių departamentas
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daina Urbonaitienė
  Direktorė
  8 706 68131 8 706 68131
  504
  Jūratė Sinkevičienė
  Direktoriaus pavaduotoja
  8 706 68240 8 706 68240
  502
 • Darbo departamentas
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Kęstutis Zaura
  Direktorius
  8 706 64278 8 706 64278
  211
  Ramūnas Darulis
  Dep. vyr. patarėjas
  8 706 64226 8 706 64226
  203
 • Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamentas
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ernesta Buckienė
  Direktorė
  8 706 64260 8 706 64260
  403
  Audra Mikalauskaitė
  Direktoriaus pavaduotoja
  8 706 68235 8 706 68235
  406
 • Tarptautinių reikalų departamentas
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rita Skrebiškienė
  Direktorė
  8 706 64295 8 706 64295
  407
  Evaldas Bacevičius
  Direktoriaus pavaduotojas
  8 706 68170 8 706 68170
  402
 • Bendrųjų reikalų departamentas
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aistė Pikiotienė
  Direktorė
  8 706 64233 8 706 64233
  215
  Vidmantas Kisielis
  8 706 68211 8 706 68211
  224
 • Apskaitos ir atskaitomybės departamentas
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Marija Romanovska
  8 706 64214 8 706 64214
  209
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-23