Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia atranką į Pensijų anuitetų fondo tarybos narių pareigas

Galioja iki

2020-07-21

PENSIJŲ ANUITETŲ FONDO TARYBOS NARIŲ ATRANKOS SKELBIMAS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia atranką į Pensijų anuitetų fondo tarybos (toliau – Taryba) narių pareigas.

Taryba, prižiūri kaip pensijų anuitetų mokėtojas įgyvendina savo veiklos tikslą (užtikrinti pensijų anuitetų mokėjimą jų gavėjams iki gyvos galvos, siekiant jiems didžiausios naudos ir Pensijų anuitetų fondo lėšas valdant skaidriai, tvariai) ir pagal tiksle nurodytus principus valdo Pensijų anuitetų fondą. Tarybą sudaro penki skirtingų sričių nariai (aktuarinės, investicijų valdymo, rizikų valdymo, finansų ir pensijų anuiteto produktų valdymo), kurie skiriami penkerių metų kadencijai. Tarybos nario kadencija prasideda Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus atitinkamą nutarimą ir baigiasi Pensijų kaupimo įstatymo 353 straipsnyje numatytais atvejais.

Tarybos narių funkcijos:

 • svarsto pensijų anuitetų mokėtojo sprendimų (dokumentų) projektus ir teikia dėl jų išvadas ir rekomendacijas pensijų anuitetų mokėtojui;
 • pensijų anuitetų mokėtojo veiklos tikslo įgyvendinimo ir Pensijų anuitetų fondo valdymo klausimais teikia išvadas ir rekomendacijas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Vyriausybei;
 • esant poreikiui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į teismą dėl pensijų anuitetų mokėtojo vykdant šį įstatymą priimtų norminių teisės aktų, kitų nuolatinio pobūdžio sprendimų, nevienkartinio taikymo sprendimų, išskyrus individualius administracinius aktus, kuriuos teismui ar administracinių ginčų komisijai turi teisę tiesiogiai apskųsti asmuo, dėl kurio tas aktas priimtas;
 • kreipiasi į priežiūros instituciją, jeigu mano, kad pensijų anuitetų mokėtojo veikla ar sprendimas neatitinka šio įstatymo nuostatų ar priežiūros institucijos sprendimų.

Atrankos procedūra – atranką vykdys Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro sudaryta atrankos komisija (toliau – Komisija), kuri pagal kandidatų vertinimo lentelę įvertins pateiktus dokumentus ir sudarys laimėtojų eilę. Atrinktų kandidatų eiti Tarybos narių pareigas reputaciją, kvalifikaciją ir patirtį vertins priežiūros institucija (Lietuvos Bankas). Gavus šios institucijos pritarimą, Tarybos narius Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro teikimu skirs Vyriausybė.

Atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-06-22 nutarimu Nr. 705 patvirtintomis Kvalifikacinių reikalavimų kandidatams į Pensijų anuitetų fondo tarybos narius ir kandidatų į Pensijų anuitetų fondo tarybos narius atrankos tvarkos aprašo ir Pensijų anuitetų fondo tarybos narių darbo užmokesčio, kelionės (transporto) išlaidų kompensavimo dydžių nustatymo ir jų kompensavimo tvarkos aprašo nuostatomis.

Bendrieji reikalavimai Tarybos nariams:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintinas išsilavinimas;
 • nepriekaištinga reputacija pagal Pensijų kaupimo įstatymo 353 straipsnyje nustatytus reikalavimus. 

Specialieji reikalavimai ir dokumentai skirtingų sričių tarybos nariams:

1. Tarybos narys, atsakingas už aktuarinę sritį

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam Tarybos nariui – ne mažesnė kaip 5 metų techninių atidėjinių audito atlikimo ir (ar) konsultacijų dėl techninių atidėjinių skaičiavimo teikimo patirtis, įgyta einant aktuaro pareigas gyvybės draudimo įmonėje, audito ir (ar) konsultacinėje įmonėje.

Privalumu vertinant kandidato kvalifikaciją laikoma:

 • bent 3 metų vadovaujamo darbo patirtis;
 • bent 3 metų projektų valdymo patirtis;
 • kvalifikaciją atitinkamai aktuarinėje srityje patvirtinantis sertifikatas. 

Dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatas:

 1. kandidato laisvos formos prašymas leisti dalyvauti atrankoje, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, prašymas leisti dalyvauti atrankoje į konkrečias Tarybos nario pareigas, kontaktai (elektroninio pašto adresas ir telefono ryšio numeris), kuriais asmeniui būtų galima teikti su atranka susijusią informaciją;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. kandidato gyvenimo aprašymas, kuriame pateikiama informacija apie kandidato kompetenciją (nurodoma įgyto išsilavinimo pavadinimas ir data, veikla, kurią vykdant įgyta kompetencija (darbovietė (juridinio asmens pavadinimas), pareigos ir jų ėjimo laikotarpis, svarbiausios vykdytos funkcijos arba kompetencijų įgijimas kitais būdais (nurodomi individualios veiklos vykdymo ar paslaugų pagal sutartis teikimo laikotarpiai, vykdytos funkcijos ir įgytos kompetencijos);
 4. kandidato motyvacinis laiškas Komisijai, kuriame kandidatas nurodo, jo nuomone, svarbius argumentus, kodėl jis yra tinkamas vykdyti Tarybos nario pareigas;
 5. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymėjimų) kopijos;
 6. Aktuaro patirtį ir bent 3 metų vadovaujamo darbo ar projektų valdymo patirtį, jei kandidatas jos turi, patvirtinantys dokumentai;
 7. Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ (1 priedas), patvirtinta anketa;
 8. kvalifikaciją aktuarinėje srityje patvirtinančių sertifikatų, jei kandidatas juos turi, kopijos.

2. Tarybos narys, atsakingas už investicijų valdymo sritį

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam Tarybos nariui:

 • ne mažesnė kaip 5 metų patirtis investavimo srityje, įgyta dirbant institucinių investavimo priemonių portfelių ar fondų valdytoju, investicinių komitetų nariu.
 • investicinių fondų (institucinių investavimo priemonių portfelių) investavimo politikos ir investavimo strategijos rengimo patirtis.

Privalumu vertinant kandidato kvalifikaciją laikoma:

 • bent 3 metų vadovaujamo darbo patirtis;
 • bent 3 metų projektų valdymo patirtis;
 • kvalifikaciją atitinkamai investicijų valdymo srityje patvirtinantis sertifikatas. 

Dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatas:

 1. kandidato laisvos formos prašymas leisti dalyvauti atrankoje, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, prašymas leisti dalyvauti atrankoje į konkrečias Tarybos nario pareigas, kontaktai (elektroninio pašto adresas ir telefono ryšio numeris), kuriais asmeniui būtų galima teikti su atranka susijusią informaciją;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. kandidato gyvenimo aprašymas, kuriame pateikiama informacija apie kandidato kompetenciją (nurodoma įgyto išsilavinimo pavadinimas ir data, veikla, kurią vykdant įgyta kompetencija (darbovietė (juridinio asmens pavadinimas), pareigos ir jų ėjimo laikotarpis, svarbiausios vykdytos funkcijos arba kompetencijų įgijimas kitais būdais (nurodomi individualios veiklos vykdymo ar paslaugų pagal sutartis teikimo laikotarpiai, vykdytos funkcijos ir įgytos kompetencijos);
 4. kandidato motyvacinis laiškas Komisijai, kuriame kandidatas nurodo, jo nuomone, svarbius argumentus, kodėl jis yra tinkamas vykdyti Tarybos nario pareigas;
 5. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymėjimų) kopijos;
 6. Investicijų valdymo patirtį ir bent 3 metų vadovaujamo darbo ar projektų valdymo patirtį, jei kandidatas jos turi, patvirtinantys dokumentai;
 7. Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ (1 priedas), patvirtinta anketa;
 8. kvalifikaciją investicijų valdymo srityje patvirtinančių sertifikatų, jei kandidatas juos turi, kopijos.

3. Tarybos narys, atsakingas už rizikų valdymą

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam Tarybos nariui – ne mažesnė kaip 5 metų patirtis rizikų valdymo srityje, įgyta dirbant finansų, investicijų valdymo ir (ar) draudimo įmonėje. 

Privalumu vertinant kandidato kvalifikaciją laikoma:

 • bent 3 metų vadovaujamo darbo patirtis;
 • bent 3 metų projektų valdymo patirtis;
 • kvalifikaciją atitinkamai rizikų valdymo srityje patvirtinantis sertifikatas.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatas:

 1. kandidato laisvos formos prašymas leisti dalyvauti atrankoje, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, prašymas leisti dalyvauti atrankoje į konkrečias Tarybos nario pareigas, kontaktai (elektroninio pašto adresas ir telefono ryšio numeris), kuriais asmeniui būtų galima teikti su atranka susijusią informaciją;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. kandidato gyvenimo aprašymas, kuriame pateikiama informacija apie kandidato kompetenciją (nurodoma įgyto išsilavinimo pavadinimas ir data, veikla, kurią vykdant įgyta kompetencija (darbovietė (juridinio asmens pavadinimas), pareigos ir jų ėjimo laikotarpis, svarbiausios vykdytos funkcijos arba kompetencijų įgijimas kitais būdais (nurodomi individualios veiklos vykdymo ar paslaugų pagal sutartis teikimo laikotarpiai, vykdytos funkcijos ir įgytos kompetencijos);
 4. kandidato motyvacinis laiškas Komisijai, kuriame kandidatas nurodo, jo nuomone, svarbius argumentus, kodėl jis yra tinkamas vykdyti Tarybos nario pareigas;
 5. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymėjimų) kopijos;
 6. rizikų valdymo patirtį ir bent 3 metų vadovaujamo darbo ar projektų valdymo patirtį, jei kandidatas jos turi, patvirtinantys dokumentai;
 7. Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ (1 priedas), patvirtinta anketa;
 8. kvalifikaciją rizikų valdymo srityje patvirtinančių sertifikatų, jei kandidatas juos turi, kopijos.

4. Tarybos narys, atsakingas už finansų sritį

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam Tarybos nariui – ne mažesnė kaip 5 metų patirtis finansų valdymo srityje, įgyta dirbant finansų, investicijų valdymo ir (ar) draudimo įmonėje. 

Privalumu vertinant kandidato kvalifikaciją laikoma:

 • bent 3 metų vadovaujamo darbo patirtis;
 • bent 3 metų projektų valdymo patirtis;
 • kvalifikaciją atitinkamai finansų valdymo srityje patvirtinantis sertifikatas. 

Dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatas:

 1. kandidato laisvos formos prašymas leisti dalyvauti atrankoje, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, prašymas leisti dalyvauti atrankoje į konkrečias Tarybos nario pareigas, kontaktai (elektroninio pašto adresas ir telefono ryšio numeris), kuriais asmeniui būtų galima teikti su atranka susijusią informaciją;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. kandidato gyvenimo aprašymas, kuriame pateikiama informacija apie kandidato kompetenciją (nurodoma įgyto išsilavinimo pavadinimas ir data, veikla, kurią vykdant įgyta kompetencija (darbovietė (juridinio asmens pavadinimas), pareigos ir jų ėjimo laikotarpis, svarbiausios vykdytos funkcijos arba kompetencijų įgijimas kitais būdais (nurodomi individualios veiklos vykdymo ar paslaugų pagal sutartis teikimo laikotarpiai, vykdytos funkcijos ir įgytos kompetencijos);
 4. kandidato motyvacinis laiškas Komisijai, kuriame kandidatas nurodo, jo nuomone, svarbius argumentus, kodėl jis yra tinkamas vykdyti Tarybos nario pareigas;
 5. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymėjimų) kopijos;
 6. finansų valdymo patirtį ir bent 3 metų vadovaujamo darbo ar projektų valdymo patirtį, jei kandidatas jos turi, patvirtinantys dokumentai;
 7. Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ (1 priedas), patvirtinta anketa;
 8. kvalifikaciją finansų valdymo srityje patvirtinančių sertifikatų, jei kandidatas juos turi, kopijos.

5. Tarybos narys, atsakingas už pensijų anuitetų produktų valdymo sritį

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam Tarybos nariui - ne mažesnė kaip 5 metų patirtis produktų kūrimo ir valdymo srityje, įgyta dirbant finansų, investicijų valdymo ir (ar) draudimo įmonėje. 

 • Privalumu vertinant kandidato kvalifikaciją laikoma:
 • bent 3 metų vadovaujamo darbo patirtis;
 • bent 3 metų projektų valdymo patirtis;
 • kvalifikaciją atitinkamai pensijų anuitetų produktų valdymo srityje patvirtinantis sertifikatas. 

Dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatas:

 1. kandidato laisvos formos prašymas leisti dalyvauti atrankoje, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, prašymas leisti dalyvauti atrankoje į konkrečias Tarybos nario pareigas, kontaktai (elektroninio pašto adresas ir telefono ryšio numeris), kuriais asmeniui būtų galima teikti su atranka susijusią informaciją;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. kandidato gyvenimo aprašymas, kuriame pateikiama informacija apie kandidato kompetenciją (nurodoma įgyto išsilavinimo pavadinimas ir data, veikla, kurią vykdant įgyta kompetencija (darbovietė (juridinio asmens pavadinimas), pareigos ir jų ėjimo laikotarpis, svarbiausios vykdytos funkcijos arba kompetencijų įgijimas kitais būdais (nurodomi individualios veiklos vykdymo ar paslaugų pagal sutartis teikimo laikotarpiai, vykdytos funkcijos ir įgytos kompetencijos);
 4. kandidato motyvacinis laiškas Komisijai, kuriame kandidatas nurodo, jo nuomone, svarbius argumentus, kodėl jis yra tinkamas vykdyti Tarybos nario pareigas;
 5. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymėjimų) kopijos;
 6. pensijų anuitetų produktų kūrimo ir valdymo patirtį ir bent 3 metų vadovaujamo darbo ar projektų valdymo patirtį, jei kandidatas jos turi, patvirtinantys dokumentai;
 7. Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ (1 priedas), patvirtinta anketa;
 8. kvalifikaciją pensijų anuitetų produktų valdymo srityje patvirtinančių sertifikatų, jei kandidatas juos turi, kopijos.

_________________

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-06-22 nutarimu Nr. 705 patvirtinta Kvalifikacinių reikalavimų kandidatams į Pensijų anuitetų fondo tarybos narius ir kandidatų į Pensijų anuitetų fondo tarybos narius atrankos tvarkos aprašo ir Pensijų anuitetų fondo tarybos narių darbo užmokesčio, kelionės (transporto) išlaidų kompensavimo dydžių nustatymo ir jų kompensavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Dokumentų pateikimo būdas ir terminas:

Galimas dokumentų pateikimo būdas – elektroniniu paštu post@socmin.lt (nurodyti elektroninio laiško dalyką „Atranka į Pensijų anuitetų fondo tarybos narius“). Neturint galimybės pateikti elektroniniu būdu – dokumentus pristatyti į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją adresu A. Vivulskio g. 11, Vilnius, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (ant voko nurodyti „Atranka į Pensijų anuitetų fondo tarybos narius“). 

Pateikimo terminas – dokumentai priimami 20 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje dienos.

Pateiktuose dokumentuose kandidato asmens duomenų tvarkymas – atrankos vykdymo tikslu bus tvarkomi kandidatų asmens duomenys, esantys pateiktuose dokumentuose, prireikus asmens duomenys, reikalingi kandidato atitikčiai kvalifikacijos ir reputacijos reikalavimams įvertinti, bus renkami iš valstybės registrų ir (ar) informacinių sistemų. Kandidatų pateikti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

Dokumentų priėmimo ir atrankos vykdymo klausimais pasiteirauti tel. 8 706 68 191, el. paštas: dovile.sciukaite@socmin.lt, tel. 8 706 68 117, el. pastas rita.babianskaite@socmin.lt.