Projektų, skirtų socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti projektų atrankos 2019 m. konkursas

Galioja iki

2019-05-31

Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kuriuos įgyvendinant bus teikiama ar organizuojama socialinė pagalba asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, skatinant juos grįžti į visuomenę ir darbo rinką, bei vykdyti prekybos žmonėmis prevenciją.

Galimi pareiškėjai:

viešieji juridiniai asmenys: asociacijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar (ir) savivaldybė), labdaros ir paramos fondai, tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, turinčios ne mažesnę nei 1 metų patirtį socialinės pagalbos tikslinių grupių asmenims teikimo srityje.

Paraiškų priėmimas:

  • Paraiškų priėmimo terminas – nuo 2019 m. kovo 5 d. iki 2019 m. balandžio 5 d. (imtinai).
  • Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.
  • Elektroninė paraiškos su priedais versija .pdf formatu pateikiama el. paštu Konkursas_PZ@socmin.lt ne vėliau nei 2019 m. balandžio 5 d. (imtinai), laiško eilutėje „Tema“ įrašius konkurso pavadinimą „Projektų, skirtų socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos konkursui“.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 165 000 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai eurų).

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 90 000 Eur (devyniasdešimt tūkstančių eurų).

 Finansavimo prioritetai teikiami pareiškėjams:

  • turi papildomą finansavimą, užtikrinantį veiklos tęstinumą projektui pasibaigus;
  • teikia reikalingą socialinę pagalbą, pasiekiamą (telefonu, el. paštu ar kitaip) 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę;
  • turi patirties teikiant socialinę pagalbą asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis;
  • numato vykdyti veiklą daugiau nei viename šalies regione.

Informavimas ir konsultavimas su konkursu susijusiais klausimais

Pareiškėjai, rengdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias teikia Ministerijos Tikslinės pagalbos ir vaiko teisių apsaugos skyrius (tel. 8 706 68130, 8 706 68 266). Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3150bed03e4d11e99595d005d42b863e

Konkurso nuostatai
1 priedas. Paraiškos forma
2 priedas.Vertinimo forma
3 priedas. Konkurso kortelė
4 priedas. Konkurso poreikio vertinimo forma
5 priedas. Plano forma
6 priedas. Deklaracijos forma

 

Projektų, skirtų socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti projektų atrankos 2019 m. konkursui pateikė paraiškas šios organizacijos ir joms suteiktas registracijos numeris:

Eil. Nr.

Registracijos Nr.

Projekto teikėjas

Projekto pavadinimas

1.

PR(31)PŽ-1

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Sprendžiame kartu: kompleksinė pagalba asmenims galėjusiems nukentėti ir nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, priverstinės prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms bei prevencinė veikla Lietuvoje

2.

PR(31)PŽ-2

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Kompleksinė psichosocialinė pagalba nukentėjusiems ar potencialiems prekybos žmonėmis, seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais asmenims bei prevencinė veikla

3.

PR(31)PŽ-3

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Kompleksinės pagalbos teikimas nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir bendruomenės įsitraukimo didinimas Vilniaus arkivyskupijos Carito veikimo teritorijoje

4.

PR(31)PŽ-4

Vyrų krizių centras

Kompleksinės pagalba prekybos žmonėmis aukoms – vyrams ir jaunuolių prevencinis švietimas Kaune ir Kauno rajone, ir E-paslaugų plėtra į pagalbą prekybos žmonėmis aukoms

5.

PR(31)PŽ-5

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI)

Kompleksinių paslaugų tinklas prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms Lietuvoje