Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso 2018 metais rezultatai

Galioja iki

2018-07-12

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso 2018 metais nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. A1-43 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso 2018 metais nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ (toliau ¬– Nuostatai), 35 punktu ir atsižvelgiant į komisijos siūlymus (2018 m. balandžio 10 d. posėdžio protokolas Nr. D5-138, 2018 m. balandžio 11 d. posėdžio protokolas Nr. D5-139, 2018 m. gegužės 23 d. posėdžio protokolas Nr. D5-180, 2018 m. birželio 5 d. protokolas Nr. D5-201, 2018 m. birželio 8 d. protokolas Nr. D5-207), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. birželio 12 d. potvarkiu Nr. A3–118 nuspręsta skirti lėšas konkurso būdu atrinktiems projektams.

2018 metais finansuojamų nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų sąrašas.

2018 metų rezervinis nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų sąrašas.

2018 metais nefinansuojamų nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų sąrašas.

2018 metais atmestinų nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų sąrašas.

Informacija pareiškėjams, kurie įrašyti į rezervinį sąrašą

Pareiškėjai, kurie įrašyti į 2018 m. nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų rezervinį sąrašą, į finansavimą galės pretenduoti tuo atveju, jei pareiškėjai, kuriems skirtas finansavimas, nesudarys valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties per konkurso nuostatų 38 punkte nurodytą terminą, atsisakys dalies lėšų ar nutrauks sutartį.