Darbo užmokestis

Informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų
vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga,
priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą,
kvalifikacinę klasę ir priemokos) eurais
neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.

II ketv.

 

Darbuotojų skaičius

 

2018 m.

III ketv.

 

Ministras

1

3154

1

3167

 

Viceministras

3

2800

3

2825

 

Ministro patarėjas

3

2144

4

2221

Padidėjo dėl priemokų skyrimo

Ministerijos kancleris

1

3134

1

2439

Sumažėjo dėl ligos (liga nuo 2018.07.20 iki 08.06 ir nuo 2018.08.30 iki 09.30).

Vyriausiasis patarėjas

1

2289

9

2560

Padidėjo dėl struktūros pasikeitimo nuo 2018.06.22 d.

Vyresnysis patarėjas / patarėjas

29

1816

59

1672

Sumažėjo dėl struktūros pasikeitimo nuo 2018.06.22 d.

Departamento direktorius

9

2344

 

 

SADM struktūroje nuo 2018.06.22 d. departamento direktoriaus pareigybė panaikinta

Departamento direktoriaus pavaduotojas

4

1948

 

 

SADM struktūroje nuo 2018.06.22 d. departamento direktoriaus pavaduotojo pareigybė panaikinta

Skyriaus vedėjas

33

1924

19

1999

Padidėjo dėl struktūros pasikeitimo nuo 2018.06.22 d.

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

5

1486

 

 

SADM struktūroje nuo 2018.06.22 d. skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė panaikinta

Vyriausiasis specialistas

83

1208

71

1183

Sumažėjo dėl struktūros pasikeitimo nuo 2018.06.22 d.

 Spec. atašė

2

1501

2

1593

Padidėjo dėl struktūros pasikeitimo nuo 2018.06.22 d.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais
neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.

II ketv.

Darbuotojų skaičius

 

2018 m.

III ketv.

 

Skyriaus vedėjas

1

1207

 

 

SADM struktūroje nuo 2018.06.22 d. skyriaus vedėjo pareigybė panaikinta

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

1056

 

 

SADM struktūroje nuo 2018.06.22 d. skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė panaikinta

Vyriausiasis specialistas

44

1034

37

1060

 

Specialistas

14

956

19

959

 

Tarnautojas

4

726

 

 

SADM struktūroje nuo 2018.06.22 d. tarnautojo pareigybė panaikinta

Vairuotojas

4

851

4

873

Padidėjo dėl išmokų už darbą poilsio dienomis, viršvalandinį darbą ir atostoginių vidurkio skaičiavimo.

Darbininkai

2

486

1

533

Nuo 2018.06.22 d.  ministerijoje liko 1-as  darbininko etatas, kuriam 1 mėn. DU mokama daugiau nei MMA.

 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin., 2010, Nr. 62-3035) 5 punktu, skelbiame šią informaciją apie VšĮ Europos socialinio fondo agentūros vadovų atlyginimus:

 

1. Rodikliai, nuo kurių priklauso Europos socialinio fondo agentūros vadovaujančiųjų darbuotojų (direktoriaus, jo pavaduotojų ir vyr. finansininko) mėnesinės algos kintamoji dalis:
1.1. planinės paraiškos vertinimo trukmė;
1.2. konkursinių projektų kvietimo vertinimo trukmė;
1.3. mokėjimo prašymo tikrinimo trukmė;
1.4. netinkamų išlaidų sumos santykis su visa Agentūros patikrintų ir Europos Komisijai deklaruotinomis išlaidomis pripažintų išlaidų suma.

2. Europos socialinio fondo agentūros vadovaujančių darbuotojų darbo vidutinis darbo užmokestis 2017 m. IV kev. buvo  2555 Eur.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin., 2010, Nr. 62-3035) 5 punktu, skelbiame šią informaciją apie VšĮ Technikos priežiūros tarnybos vadovų atlyginimus:

1. Rodikliai, nuo kurių priklauso viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos vadovaujančių darbuotojų (generalinio direktoriaus, jo pavaduotojo ir Finansų ir apskaitos skyriaus viršininko) mėnesinės algos kintamoji dalis:
 1.1. atliktų potencialiai pavojingų įrenginių, registruotų Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre,  techninės būklės patikrinimų skaičiaus.
 1.2. atliktų potencialiai pavojingų įrenginių, neregistruotų Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre,  techninės būklės patikrinimų skaičiaus.
 1.3. atliktų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikrinimų kokybės:
 1.3.1. pagrįstų įrenginių savininkų skundų dėl įrenginių techninės būklės patikrinimų kokybės skaičiaus; 
 1.3.2. Valstybinės darbo inspekcijos ištirtų nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių dėl netinkamai atliktų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikrinimų, skaičiaus.   
 2. Viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos vadovaujančių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m. IV ketv. – 1869 Eur.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-18