Darbo užmokestis

Informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų
vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga,
priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą,
kvalifikacinę klasę ir priemokos) eurais
neatskaičius mokesčių.

 

 

Pareigybės pavadinimas

2017 m. I-IV ketv.

vidutinis darbo

užmokestis

(EUR)

Darbuotojų

skaičius

2018 m. I ketv.

vidutinis darbo

užmokestis

(EUR)

Darbuotojų

skaičius

Ministras

3099 1 3153 1

Viceministras, ministerijos kancleris

2728 4 2913 4

Ministro patarėjas

1996 3 2147 3

Ministerijos vyriausiasis patarėjas

2206 1 2182 1

Vyriausiasis patarėjas/ patarėjas

1744 26 1843 29

Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas

2131 13 2158 13

Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas

1626 27 1698 29

Savarankiško skyriaus vedėjas, skyriaus pavaduotojas

1730 10 1878 9

Vyriausiasis specialistas

1180 87 1182 83

Spec. atašė

1502 2 1525 2

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais
neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

2017 m. I_IV ketv.

vidutinis darbo

užmokestis

(EUR)

Darbuotojų

skaičius

2018 m. I ketv.

vidutinis darbo

užmokestis

(EUR)

Darbuotojų

skaičius

Skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas

1438 2 1146 2

Vyriausiasis specialistas

1020 43 1024 44

Specialistas

848 24 759 24***

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin., 2010, Nr. 62-3035) 5 punktu, skelbiame šią informaciją apie VšĮ Europos socialinio fondo agentūros vadovų atlyginimus:

 

1. Rodikliai, nuo kurių priklauso Europos socialinio fondo agentūros vadovaujančiųjų darbuotojų (direktoriaus, jo pavaduotojų ir vyr. finansininko) mėnesinės algos kintamoji dalis:
1.1. planinės paraiškos vertinimo trukmė;
1.2. konkursinių projektų kvietimo vertinimo trukmė;
1.3. mokėjimo prašymo tikrinimo trukmė;
1.4. netinkamų išlaidų sumos santykis su visa Agentūros patikrintų ir Europos Komisijai deklaruotinomis išlaidomis pripažintų išlaidų suma.

2. Europos socialinio fondo agentūros vadovaujančių darbuotojų darbo vidutinis darbo užmokestis 2017 m. IV kev. buvo  2555 Eur.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin., 2010, Nr. 62-3035) 5 punktu, skelbiame šią informaciją apie VšĮ Technikos priežiūros tarnybos vadovų atlyginimus:

1. Rodikliai, nuo kurių priklauso viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos vadovaujančių darbuotojų (generalinio direktoriaus, jo pavaduotojo ir Finansų ir apskaitos skyriaus viršininko) mėnesinės algos kintamoji dalis:
 1.1. atliktų potencialiai pavojingų įrenginių, registruotų Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre,  techninės būklės patikrinimų skaičiaus.
 1.2. atliktų potencialiai pavojingų įrenginių, neregistruotų Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre,  techninės būklės patikrinimų skaičiaus.
 1.3. atliktų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikrinimų kokybės:
 1.3.1. pagrįstų įrenginių savininkų skundų dėl įrenginių techninės būklės patikrinimų kokybės skaičiaus; 
 1.3.2. Valstybinės darbo inspekcijos ištirtų nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių dėl netinkamai atliktų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikrinimų, skaičiaus.   
 2. Viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos vadovaujančių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m. IV ketv. – 1869 Eur.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-24