Darbo užmokestis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę ir priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.

III ketv.

 

Darbuotojų skaičius

 

2018 m.

IV ketv.

 

Ministras

1

3167

1

3152

Sumažėjo dėl „tėvadienių“ vidurkio skaičiavimo

Viceministras

3

2825

3

2840

 

Ministro patarėjas

4

2221

4

2228

 

Ministerijos kancleris

1

2439

1

1827

Sumažėjo dėl ligos (liga nuo 2018-10-01 iki 2018-12-14)

Vyriausiasis patarėjas

9

2560

11

2566

 

Vyresnysis patarėjas / patarėjas

59

1672

62

1816

Padidėjo dėl priemokų skyrimo

Skyriaus vedėjas

19

1999

18

2143

Padidėjo dėl priemokų skyrimo

Vyriausiasis specialistas

71

1183

71

1270

Padidėjo dėl priemokų skyrimo

 Spec. atašė

2

1593

2

1661

Padidėjo dėl išmokų už darbą poilsio dienomis – komandiruotės

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.

III ketv.

Darbuotojų skaičius

 

2018 m.

IV ketv.

 

Vyriausiasis specialistas

37

1060

25

1100

Padidėjo dėl priemokų skyrimo

Specialistas

19

959

20

1020

Padidėjo dėl priemokų skyrimo

Vairuotojas

4

873

4

940

Padidėjo dėl išmokų už darbą poilsio dienomis ir viršvalandinį darbą

Darbininkai

1

533

1

636

Padidėjo dėl priemokos skyrimo

Informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašuVadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin., 2010, Nr. 62-3035) 5 punktu, skelbiame šią informaciją apie VšĮ Europos socialinio fondo agentūros vadovų atlyginimus:

1. Rodikliai, nuo kurių priklauso Europos socialinio fondo agentūros vadovaujančiųjų darbuotojų (direktoriaus, jo pavaduotojų ir vyr. finansininko) mėnesinės algos kintamoji dalis:
1.1. planinės paraiškos vertinimo trukmė;
1.2. konkursinių projektų kvietimo vertinimo trukmė;
1.3. mokėjimo prašymo tikrinimo trukmė;
1.4. netinkamų išlaidų sumos santykis su visa Agentūros patikrintų ir Europos Komisijai deklaruotinomis išlaidomis pripažintų išlaidų suma.

2. Europos socialinio fondo agentūros vadovaujančių darbuotojų darbo vidutinis darbo užmokestis 2017 m. IV kev. buvo  2555 Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin., 2010, Nr. 62-3035) 5 punktu, skelbiame šią informaciją apie VšĮ Technikos priežiūros tarnybos vadovų atlyginimus:

1. Rodikliai, nuo kurių priklauso viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos vadovaujančių darbuotojų (generalinio direktoriaus, jo pavaduotojo ir Finansų ir apskaitos skyriaus viršininko) mėnesinės algos kintamoji dalis:
 1.1. atliktų potencialiai pavojingų įrenginių, registruotų Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre,  techninės būklės patikrinimų skaičiaus.
 1.2. atliktų potencialiai pavojingų įrenginių, neregistruotų Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre,  techninės būklės patikrinimų skaičiaus.
 1.3. atliktų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikrinimų kokybės:
 1.3.1. pagrįstų įrenginių savininkų skundų dėl įrenginių techninės būklės patikrinimų kokybės skaičiaus; 
 1.3.2. Valstybinės darbo inspekcijos ištirtų nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių dėl netinkamai atliktų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikrinimų, skaičiaus.   
 2. Viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos vadovaujančių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m. IV ketv. – 1869 Eur.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-17